Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 543Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingbesluit Honden Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg 2016

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg

Overwegende dat het op grond van artikel 11.5, eerste en tweede lid van de Algemene Verordening Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg 2007 verboden is om honden los te laten lopen of verblijven en de eigenaar of houder van een hond de zorg draagt dat dit dier geen overlast veroorzaakt aan anderen en geen uitwerpselen achterlaat (opruimplicht);

Overwegende dat het Dagelijks Bestuur plaatsen kan aanwijzen waar het verboden is een hond te laten verblijven of te laten lopen danwel een hond te laten verblijven of te laten lopen zonder dat die hond is aangelijnd;

Gelet op artikel II.5, eerste lid en aanhef onder a en b, van de Algemene verordening voor het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg

B E S L U I T:

 • 1.

  De navolgende deelgebieden aan te wijzen waar de in artikel 11.5, eerste en tweede lid van de Algemene Verordening Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 2007 bedoelde verbod om honden los te laten lopen of verblijven en opruimplicht, niet van toepassing zijn:

  • -

   De Uitwaayer: groen gearceerde terreinen (kaart 1 en 2)

 • 2.

  De navolgende gebieden zoals nader aangeduid op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende tekeningen aan te wijzen waar het voor een eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • -

   De Uitwaayer: rood gearceerde terreinen (kaart 1)

 • 3.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 4.

  Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als:Aanwijzingbesluit Honden Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 15 december 2016.

De secretaris,

de Voorzitter,

Rechtsmiddelenclausule 

Tegen dit besluit kan door een belanghebbende binnen zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten-Rozenburg, Postbus 341, 3100 AH Schiedam. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het instellen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. In het geval van een spoedeisend belang kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend en om schorsing van het besluit worden gevraagd.