Besluit van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017, PZH-2017-616190143 (DOS 2013-0010135), tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

Overwegende dat, vanwege het grotere aantal ingediende aanvragen om subsidie dan verwacht, het wenselijk is voor de openstelling van de POP-3 maatregel ‘samenwerking duurzame innovaties landbouw’ in 2017, het opengestelde bedrag te verhogen;

Besluiten:

Artikel I

Het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:

1. Het deelplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt € 4.314.138,-.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 7 november 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. J.H. de Baas, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting

Voor de openstelling van de POP-3 maatregel ‘samenwerking duurzame innovaties’ zijn in 2017 meer aanvragen om subsidie ingediend dan vooraf verwacht.

De ingediende aanvragen zijn op basis van het openstellingsbesluit beoordeeld en gerangschikt. De rangschikking is zodanig dat een zestal aanvragen op dezelfde plaats gerangschikt zijn. Het oorspronkelijke deelplafond van € 3.000.000,- maakte het niet mogelijk om alle zes de aanvragen te honoreren. Om wel alle zes de aanvragen te kunnen honoreren, wordt het deelplafond verhoogd met € 1.314.138,-.

Naar boven