Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2017, 4080VerordeningenVaststelling wijziging van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân, van Gedeputeerde Staten van 12 september, kenmerk 1444632 (Stimuleringsregeling “Asbest eraf, Postcoderoos erop”)

Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân.

 

Gedeputeerde staten van Fryslân,

 

gelet op artikel 1.3, vierde lid van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013

 

besluiten

 

de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân te wijzigen als volgt:

 

Artikel I

A

In artikel 1.1, derde lid vervallen de onderdelen a en b en worden twee nieuwe onderdelen toegevoegd luidende:

 

 • g.

  coöperatie: coöperatie als bedoeld in artikel 53, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en die als doel heeft ten behoeve van haar leden lokaal en duurzaam energie op te wekken;

 • h.

  postcoderoosregeling: de regeling als bedoeld in artikel 59a tot en met 59c van de Wet belasting op milieugrondslag.

B

In artikel 3.2.2 wordt “het plaatsen van zonnepanelen” vervangen door: een door een coöperatie te realiseren PV-installatie met toepassing van de postcoderoosregeling

C

Artikel 3.2.5. komt te luiden:

 

Artikel 3.2.5 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag moet gezamenlijk worden ingediend door de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak en de coöperatie die eigenaar wordt van de te plaatsen PV-installatie.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie wordt aangevraagd middels een door gedeputeerde staten ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

D

Artikel 3.2.6 komt te vervallen.

E

Artikel 3.2.7., eerste lid wordt alsvolgt gewijzigd:

 

 • a.

  de onderdelen a en h vervallen.

 • b.

  In onderdeel f wordt “aanvrager” vervangen door: de coöperatie die eigenaar wordt van de te plaatsen PV-installatie

 • c.

  In de onderdelen i, 2º, j, m en n wordt “aanvrager” vervangen door: de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak

 • d.

  In onderdeel l wordt “aanvrager” vervangen door: de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak en de coöperatie die eigenaar wordt van de te plaatsen PV-installatie

 • e.

  Na onderdeel n worden de volgende onderdelen toegevoegd:

  • o.

   uit een door de coöperatie die eigenaar wordt van de te plaatsen PV-installatie en de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak ondertekende verklaring blijkt dat de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak deelnemend lid is of wordt van die coöperatie;

  • p.

   de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak neemt deel in de coöperatie voor:

   • 5 kiloWatt-piek, de eigenaar, erfpachter of pachter een kleinverbruiker is met een verbruik groter dan 1 en kleiner dan 5.000 kWh.

   • 10 kiloWatt-piek indien het netto stroomverbruik van deze eigenaar, erfpachter of pachter over de meteraansluiting waarop de PV-installatie aangesloten wordt, per jaar meer bedraagt dan 5.000 kwH.

  • q.

   de doelstelling van de coöperatie is dat een PV-installatie met een totale capaciteit van ten minste 55 kiloWatt-piek wordt geplaatst op een gebouw van de eigenaar, erfpachter of pachter van een asbestdak die voldoet aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan de postcoderoosregeling.

 

Aan artikel 3.2.7, tweede lid worden na onderdeel d. de volgende onderdelen toegevoegd:

 

 • f.

  de meest recente statuten van de coöperatie;

 • g.

  een door de coöperatie die eigenaar wordt van de te plaatsten PV-installatie en de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak ondertekende verklaring waaruit blijkt dat de coöperatie op het te saneren asbestdak of een dak binnen het zelfde bouwblok een collectieve PV-installatie installeert met toepassing van de postcoderoosregeling, waarbij de eigenaar, erfpachter of pachter van het betreffende asbestdak lid is van de coöperatie en voor 5 of 10 kiloWatt-piek deelneemt in de PV-installatie.

F

Artikel 3.2.8 komt als volgt te luiden:

 

Artikel 3.2.8. Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie voor de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak bedraagt € 4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt met een maximum van € 10.000,= .

 • 2.

  De hoogte van de subsidie voor de coöperatie die eigenaar wordt van de te plaatsen PV-installatie bedraagt €2.500,=.

G

Onder vernummering van de artikelen 3.2.9, 3.2.10 en 3.2.11 tot 3.2.10, 3.2.11 en 3.2.12 wordt een nieuw artikel 3.2.9 ingevoegd luidende:

 

Artikel 3.2.9 Opschortende voorwaarde

De subsidie als bedoeld in artikel 3.2.8, eerste lid wordt vertrekt onder de opschortende voorwaarden dat:

 • a.

  uit de ledenadministratie van de coöperatie die eigenaar wordt van de te plaatsen PV-installatie blijkt dat de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak lid is van de coöperatie, en

 • b.

  uit de ledenadministratie van de coöperatie die eigenaar wordt van de te plaatsen PV-installatie blijkt dat de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak bij een stroomverbruik genoemd in artikel 3.2.7, eerste lid onder p deelneemt in coöperatie, en

 • c.

  een recht van opstal is gevestigd waardoor de coöperatie eigenaar is van de te plaatsen PV-installatie.

H

Aan artikel 3.2.11 worden na onderdeel b. de volgende onderdelen toegevoegd:

 

 • d.

  de coöperatie die eigenaar is van de te plaatsen PV-installatie levert aan gedeputeerde staten gegevens die nodig zijn om de realisatie van de PV-installatie met gebruikmaking van de postcoderoosregeling te evalueren;

 • e.

  de coöperatie die eigenaar is van de te plaatsen PV-installatie zendt binnen 15 maanden na dagtekening van de subsidiebeschikking de positieve aanwijzingsbeschikking van de belastinginspecteur voor de toepassing van de postcoderoosregeling aan gedeputeerde staten.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinci-aal blad waarin zij wordt geplaatst.

Toelichting

 • 1.

  Doel en aanleiding  

In 2012 sloten IPO en het Rijk een convenant af waarbij afgesproken is dat het Rijk landelijk 20 miljoen beschikbaar stelt en de provincies een subsidieregeling opstellen en uitvoeren waarbij subsidie beschikbaar gesteld wordt voor het saneren van  agrarische asbestdaken in combinatie met de plaatsing van zonnepanelen.

Deze regeling “Asbest eraf, Zonnepanelen erop” is in Fryslân op 1-7-2013 opengesteld. In mei 2016 was het door het Rijk beschikbare budget uitgeput en heeft Fryslân zelf 500.000 euro beschikbaar gesteld voor een (enigszins verruimde) verlenging. Aanleiding was dat in mei 2016 in andere provincies het budget nog niet uitgeput was en er een kans bestond dat provincies, na het uitfaseren van de provinciale budgetten, gezamenlijk bij het Rijk zouden aandringen op extra budget. Hiervoor lijkt echter weinig draagvlak.

Daarmee zou de Friese regeling “Asbest eraf, Zonnepanelen erop” dan ook eindigen.

 

We constateren echter dat er enerzijds bij asbestdakeigenaren een noodzaak en wens tot asbestsanering blijft en anderzijds dat lokale energiecoöperaties op zoek zijn naar geschikte daken voor een collectieve zonnepanelen-installatie onder de zogenaamde “postcoderoos-regeling.

 

Middels deze regeling met een beperkt budget, willen we ervaring op doen of er met een kleine financiële stimulans en ondersteuning, aan beide wensen tegemoet gekomen kan worden. Omdat 90% van het asbest op agrarische gebouwen ligt, kan hierdoor ook weer een nieuwe boer-burger-relatie ontstaan.

 

 • 2.

  De regeling

 

2.1 Wie kunnen aanvragen?  

Een aanvraag wordt gedaan door twee partijen gezamenlijk: een persoon of bedrijf met een asbestdak dat gesaneerd gaat worden en een Energiecoöperatie die op dat dak (of ander dak binnen hetzelfde bouwblok) een collectieve PV-installatie aanbrengt. Het moet dan gaan om een installatie die aangemeld wordt voor de zogenaamde Postcoderoos-regeling.

 

2.2 Omvang subsidie  

De subsidie bedraagt voor de eigenaar/pachter van het asbestdak € 4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt, met een maximum van € 10.000.

En voor de Energiecoöperatie € 2.500.

De € 2.500 voor de energiecoöperatie wordt (vrijwel) direct na een subsidietoekenning verstrekt onder de voorwaarden dat:

 •  

  • Er een Postcoderoosinstallatie wordt aangelegd van 55 kWpiek

  • de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak ook zelf lid is van de coöperatie,

  • Indien (bij aanvraag) de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak een kleinverbruikersaansluiting heeft en het netto stroomverbruik tussen de 0 en 5000 kWh/jr ligt, zelf voor 5 kWpiek deelneemt in de postcoderoos-installatie, en bij een netto stroomverbruik van meer dan 5000 kWh/jr voor 10 kWpiek deelneemt in de postcoderoosinstallatie,

  • Indien (bij aanvraag) de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak een grootverbruikersaansluiting heeft of kleinverbruikersaansluiting met een netto stroomverbruik dat gelijk of lager is dan nul, kan hij geen gebruik maken van de fiscale voordelen van de Postcoderegeling en hoeft hij om die reden niet zelf deel te nemen in de collectieve PV-installatie.

  • een recht van opstal is/wordt gevestigd en de akte hiervan is/wordt ingeschreven in de openbare registers waardoor de coöperatie eigenaar is van de te plaatsen PV-installatie.

De € 4,50 per m2 te saneren asbestdak wordt onder opschortende voorwaarden toegekend (art. 3.2.9). Dit betekent dat deze wordt uitgekeerd, nadat:

 • uit de ledenadminstratie blijkt dat de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak, lid is van de coöperatie,

 • uit een document blijkt dat de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak;

  • een grootverbruikersaansluiting heeft of een kleinverbruikersaansluiting met een netto stroomverbuik lager dan 0 kWh/jr of,

  • een kleinverbruikersaansluiting en een netto stroomverbruik tussen 0 en 5000 kWh/jr en voor 5 kWpiek deelneemt in de collectieve PV-installatie of

  • een kleinverbruikersaansluiting en een netto stroomverbruik groter dan 5000 kWh/jr en voor 10 kWpiek deelneemt in de collectieve PV-installatie,

 • een afschrift van een notariële akte ingeschreven in het kadaster waaruit blijkt dat een recht van opstal is gevestigd waardoor de coöperatie eigenaar is van de te plaatsen PV-installatie. Dit is een (zakelijk) recht om in, op of boven een onroerende zaak van een andere persoon gebouwen, werken of beplantingen (de zogenaamde opstallen) in eigendom te hebben. Het opstalrecht is een uitzondering op het recht van natrekking, volgens hetwelk deze opstallen in principe automatisch eigendom zouden zijn van de grondeigenaar. In Nederland wordt het recht van opstal geregeld in artikel 101 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Nadat bovenstaande is aangeleverd wordt het bedrag uit de subsidietoekenning voor de asbestsanering uitbetaald.

De asbestsanering mag al wel voor eigen risico en rekening gestart worden na datum van indiening van een volledige aanvraag. Voor de zekerheid is het echter verstandig om niet eerder te beginnen dan dat een subsidietoekenning ontvangen is.

Indien het project niet gerealiseerd wordt, of niet aan de voorwaarden wordt voldaan, kunnen beide subsidies terug gevorderd worden.

 

2.3 Eenvoudige uitvoering  

Het aanvraagformulier is via een website te downloaden. Het ingevulde en ondertekenende aanvraagformulier kan men scannen en met de benodigde bijlagen uploaden of het geheel per post opsturen.

Men moet de subsidie aanvragen voordat met de asbestsanering e/o plaatsing zonnepanelen is gestart. Dit in tegenstelling tot de Rijks Subsidieregeling verwijdering Asbestdaken, welke men bij RVO aanvraagt na uitvoering van de asbestsanering.

Voor informatie en ondersteuning kunnen asbestdakeigenaren en coöperaties terecht op de website www.samenzonderasbest.nl..

 

2.4 Afwijzingsgronden  

Afwijzingsgronden zijn:

 • Er is geen gezamenlijke aanvraag: bijvoorbeeld de ondertekening door een Energiecoöperatie, of benodigde bewijsstukken ontbreken.

 • De asbestsanering e/o plaatsing zonnepanelen heeft al plaatsgevonden vóór de datum van een volledige aanvraag,

 • Het te saneren asbestdak is kleiner dan 250 m2 meter, of ligt buiten de provincie Fryslân,

 

2.5 verplichtingen van de subsidieontvanger  

 • De sanering van het asbestdak en de plaatsing van de collectieve PV-installatie moet binnen 9 maanden na dagtekening van de subsidiebeschikking gerealiseerd zijn,

 • De coöperatie stuurt binnen 15 maanden de positieve aanwijzingbeschikking van de belastinginspecteur naar gedeputeerde staten. Men heeft dus 9 maanden de tijd om de asbestsanering en plaatsing PV te realiseren. Na plaatsing PV-installatie ontvangt men binnen 6 maanden van de belastinginspecteur de gevraagde aanwijzingsbeschikking. Dit is de formele beschikking van de belastingdienst dat de coöperatie voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor de Postcoderoosregeling. Leden van de coöperatie die deelnemen aan dit project, maken op grond van deze beschikking aanspraak op de energiebelastingteruggave op grond van de Postcoderoosregeling.

 • Omdat het nu eerst gaat om een beperkte subsidieregeling waarbij we de ervaringen en resultaten goed willen evalueren, wordt van de energiecoöperatie (of zaakwaarnemer) een actieve rol bij de evaluatie gevraagd. Het gaat dan om het aanleveren van gegevens, maar ook een beperkte tijdsinzet (max. 40 uur) voor individuele of gezamenlijke vraaggesprekken.