Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 932Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Zeeland - Ontheffingen rioleringszorg voor het buitengebied van de gemeenten Kapelle, Noord-Beveland, Borsele, Sluis, Middelburg, Tholen, Goes, Schouwen-Duiveland, Vlissingen, Veere, Reimerswaal en Terneuzen

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten aan bovengenoemde gemeenten ontheffing van de zorgplicht stedelijk afvalwater ex artikel 10.33 van de Wet milieubeheer te verlenen voor het buitengebied van de betreffende gemeente.

Aan de ontheffing is een aantal voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

 

Ter inzage en beroep

De ontheffing met betrekking tot de desbetreffende gemeente ligt van 18 februari t/m 31 maart 2016, tijdens werkdagen, ter inzage op de volgende locaties:

 • 1.

  het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg (T: 0118 631011);

 • 2.

  het gemeentehuis van Kapelle, Kerkplein 1, Kapelle (T: 14 0113);

 • 3.

  het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voorstraat 31, Wissenkerke (T: 14 0113);

 • 4.

  het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand (T: 0113 23 83 83);

 • 5.

  het gemeentehuis van Sluis, Nieuwstraat 22, Oostburg (T: 14 0117);

 • 6.

  het gemeentehuis van Middelburg, Kanaalweg 3, Middelburg (T: 14 0118);

 • 7.

  het gemeentehuis van Tholen, Hof van Tholen 2, Tholen (T: 14 0166);

 • 8.

  het gemeentehuis van Goes, M.A. de Ruijterlaan 2, Goes (T: 14 0113);

 • 9.

  het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland, Laan van St. Hilaire 2, Zierikzee (T: 0111 452000);

 • 10.

  het gemeentehuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen (T: 0118 487000);

 • 11.

  het gemeentehuis van Veere, Traverse 1, Domburg (T: 0118 555444);

 • 12.

  het gemeentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1, Kruiningen (T: 14 0113);

 • 13.

  het gemeentehuis van Terneuzen, Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen (T: 14 0115).

De stukken zijn ook te vinden op http://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen.

 

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerp-ontheffing, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-ontheffing en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerp-ontheffing, kunnen tot en met 31 maart 2016 tegen de verleende ontheffing beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

 

De ontheffing wordt na het verstrijken van gemelde beroepstermijn van kracht, tenzij overeenkomstig art. 36 van de Wet op de Raad van State, juncto art. 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Voor een mondelinge toelichting, het inzien buiten kantooruren en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot dhr. A.A. van de Straat, tel. (0118) 631116 of dhr. H. Hinderink, tel. (0118) 631979.