Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 5807

Gepubliceerd op 28 oktober 2016 09:00
Inhoudsopgave

Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland POP3-subsidies Limburg

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

Gelet op de artikelen 59a en 166 van de Provinciewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het wenselijk is dat mandaat, met de mogelijkheid van ondermandaat, wordt verleend aan de Algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voor het nemen van besluiten ter uitvoering van het Convenant Uitvoering POP3, het daarop gebaseerde Aansturingsprotocol voor de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, de prestatieovereenkomst POP3 en de managementovereenkomst POP3, alle gesloten tussen Gedeputeerde Staten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

Besluiten vast te stellen:

Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland POP3-subsidies Limburg.

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  de Algemeen directeur: de Algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

 • b.

  de gemandateerde: de Algemeen directeur of de onder hem ressorterende functionarissen als bedoeld in artikel 4 lid 1 van het onderhavige besluit.

Artikel 2

 • 1.

  Aan de Algemeen directeur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen, die verband houden met de uitvoering van de regelingen, die zijn genoemd in de bijlage bij dit Mandaatbesluit,

 • 2.

  De uit dit besluit voor de Algemeen directeur voortvloeiende bevoegdheden kunnen tevens worden uitgeoefend door een door hem aan te wijzen plaatsvervanger.

Artikel 3

Tot de besluiten en handelingen bedoeld in artikel 2 behoren mede:

 • a.

  het voorbereiden, nemen en ondertekenen van besluiten, inclusief beschikkingen bedoeld in paragraaf 4.1.3.2., de afdelingen 4.4.1. tot en met 4.4.4. en artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, het instellen van (hoger) beroep, het voeren van verweer in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter en de vertegenwoordiging bij geschillen;

 • c.

  de beantwoording van algemene vragen;

 • d.

  de behandeling van verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • e.

  de behandeling van klachten en klaagschriften bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • f.

  de behandeling van schadeclaims, met uitzondering van de toekenning van claims tot een bedrag van meer dan € 5.000,-.

Artikel 4

 • 1.

  De Algemeen directeur kan ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen voor de aangelegenheden waarvoor hij krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging heeft gekregen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

 • 2.

  Artikel 13 van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken 2015 is op het krachtens dit besluit verkregen ondermandaat, volmacht en machtiging van toepassing.

Artikel 5

 • 1.

  Gedeputeerde Staten en de Algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maken omtrent de uitoefening van de in dit besluit bedoelde bevoegdheden nadere afspraken. De gemandateerde neemt bij de uitoefening van de in dit besluit bedoelde bevoegdheden deze afspraken in acht.

 • 2.

  Voor zover uit deze afspraken een inlichtingenplicht of een instructiebevoegdheid voortvloeit, lichten partijen elkaar over en weer op een zodanig tijdstip in dat de inachtneming of tijdige verdaging van beslistermijnen gewaarborgd wordt.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen aan de gemandateerde nadere instructies geven omtrent de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 6

De gemandateerde stelt de provincie in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan hij moet aannemen dat kennisneming door het college van gedeputeerde staten gewenst is. Hier is in ieder geval sprake van indien:

 • a.

  de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven; of

 • b.

  advies nodig is van anderen dan de gemandateerde en onder hem ressorterende medewerkers en het advies niet aansluit op het eigen standpunt van de gemandateerde dan wel niet tot dezelfde uitkomsten leidt.

Artikel 7

 • 1.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden, verleende volmachten en machtigingen geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht en de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 2.

  De gemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Op een bezwaarschrift wordt niet besloten door degene die het primaire besluit in mandaat heeft genomen of bij de voorbereiding van het primaire besluit betrokken is geweest.

Artikel 8

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

'Gedeputeerde Staten van Limburg, '

namens dezen:

(handtekening)

[‘naam functionaris’].

(functie)

Artikel 9

Het Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland POP3-subsidies’, vastgesteld op 23 februari 2016 en gepubliceerd in PB 2016, 1172, wordt ingetrokken.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘’Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland POP3-subsidies Limburg’’

 

Maastricht, 1 november 2016.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

 

 

Bijlage bij artikel 2

 • A.

  Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

 • B.

  Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg.

De hierboven genoemde regelingen worden uitgevoerd in het kader van:

 de jaarlijks overeen te komen prestatieovereenkomsten tussen de provincie Limburg en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

 de Managementovereenkomst 2015-2024 tussen de provincie Limburg en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

 het Convenant Uitvoering POP-3 en het Aansturingsprotocol voor de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, beiden vastgesteld op 18 december 2014.

 

 

Toelichting bij het Mandaat- volmacht- en machtigingenbesluit POP3 aan RVO.

Met het onderhavige besluit wordt de uitvoering van diverse provinciale regelingen ter uitvoering van het POP3 (Nederlandse PlattelandsOntwikkelingsPlan3) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) neergelegd.

RVO.nl is met ingang van 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie van Dienst Regelingen met Agentschap.nl. RVO is Europees betaalorgaan voor onder meer het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de uitvoeringsinstantie van diverse rijks- en provinciale subsidieregelingen voor (agrarisch) natuurbeheer.

De algemeen directeur RVO heeft van de Minister van Economische Zaken bij het Besluit mandaat volmacht en machtiging EZ 2015 (en de voorloper hiervan) met ingang van 1/1/2014 het mandaat gekregen om besluiten namens de Minister te nemen, met de mogelijkheid van ondermandaat, volmacht en machtiging.

Ondermandaat, volmacht en machtiging is door de algemeen directeur RVO.nl vervolgens vastgesteld en gepubliceerd in het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken 2015 (en de voorloper hiervan, Stcrt. 2015, nr 505, gewijzigd in Stcrt. 2015, nrs 3761 en 21840).

Door in artikel 4 van het onderhavige provinciale POP3-mandaatbesluit de mogelijkheid tot ondermandaat, volmacht en machtiging voor de algemeen directeur RVO op te nemen en te verwijzen naar artikel 13 van dat Besluit, is de bevoegdheidsverdeling die RVO in acht neemt bij besluiten voor de Minister van Economische Zaken, nu ook voor provinciale POP3-besluiten geldend. Daardoor wordt uniformiteit gecreëerd met betrekking tot financiële bevoegdheidsgrenzen bij de te nemen besluiten, de plaatsvervanging door RVO-functionarissen intern en de procesmachtigingen.

In dit mandaatbesluit zijn ook de bevoegdheden voor gebiedsgerichte POP3-regelingen, die tot medio oktober 2013 aan de Dienst Landelijk Gebied waren gemandateerd, geïncorporeerd, zodat daarvoor geen afzonderlijk besluit nodig is.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl