Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 5488

Gepubliceerd op 5 oktober 2016 09:00
Inhoudsopgave





Tijdelijk ondermandaatbesluit cluster Mobiliteit

 

De directie van de Provincie Limburg,

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, het bepaalde in het mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2013 en het Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2014,

besluit vast te stellen het:

Tijdelijk ondermandaatbesluit cluster Mobiliteit

Artikel 1

  • 1.

    De Directie van de Provincie Limburg verleent ondermandaat om besluiten te nemen en (onder)volmacht en machtiging aan mevrouw drs. E.G.H.J. Jansen-Vliegen (Senior beleidsmedewerker binnen het cluster Mobiliteit), voor de aangelegenheden op het werkterrein van het cluster Mobiliteit zoals omschreven in bijlage 1, artikel 9 van het Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2014, waaronder begrepen de P&O-aangelegenheden van de medewerkers van hun cluster, inclusief benoemingen, met uitzondering van aangelegenheden genoemd in artikel 2, tweede lid onder sub f tot en met o van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2013.

  • 2.

    Ondermandaat, (onder)volmacht en machtiging in de zin van dit besluit heeft geen betrekking op de bevoegdheden en aangelegenheden genoemd in de artikelen 7 en 8 van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2013.

  • 3.

    Mevrouw drs. E.G.H.J. Jansen-Vliegen is bevoegd binnen het werkveld van het cluster zoals bedoeld in lid 1, medewerkers van de Provincie Limburg en externe adviseurs te machtigen het college van Gedeputeerde Staten te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures en in mediationprocedures.

Artikel 2

De bepalingen uit het Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2014 zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten genomen en handelingen verricht op grond van dit tijdelijke mandaatbesluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van publicatie in het Provinciaal Blad en geldt tot en met 30 november 2016

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Tijdelijk mandaatbesluit cluster Mobiliteit.

Vastgesteld op 30 september 2016

De directie voornoemd,

Mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl