Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 5476

Gepubliceerd op 5 oktober 2016 09:00
Inhoudsopgave

Lijst categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van Provinciale Staten niet is vereist inzake Buitenring Parkstad Limburg

 

Provinciale Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 136 van de Provinciewet en gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Limburg van 26 juli 2016, bekend dat zij in hun vergadering van 30 september 2016 een ‘lijst categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van Provinciale Staten niet is vereist inzake Buitenring Parkstad Limburg’ hebben vastgesteld.

De tekst van de lijst is hierna integraal opgenomen:

‘Lijst categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van Provinciale Staten niet is vereist inzake Buitenring Parkstad Limburg’

Een verklaring van geen bedenkingen van Provinciale Staten is niet vereist voor de volgende gevallen:

 • I.

  Indien sprake is van afwijken van de planregels (bouw- en gebruiksregels) zoals opgenomen in het Provinciaal Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012 (verder: PIP ), inclusief de daarna vastgestelde PIP-wijzigingen (‘Verdiepte ligging Vaesrade’ en ‘Verlegging gasleiding Landgraaf’) en PIP-herziening (‘Herziening PIP BPL optimalisatie Kranenpool’) alsmede toekomstige wijzigingen en herzieningen ten behoeve van:

  • 1.

   Het realiseren van bouwwerken, geen gebouw zijnde, verband houdende met infrastructuur (o.a. geluidwerende voorzieningen), nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en natuurontwikkeling;

  • 2.

   Het uitvoeren van werken, niet zijnde bouwwerken, en werkzaamheden;

  • 3.

   Het wijzigen van het gebruik van gronden,

mits de aanvraag omgevingsvergunning voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  Voor zover de activiteit ziet op het realiseren of wijzigen van geluidwerende voorzieningen tevens een akoestisch onderzoek wordt overgelegd dat aantoont dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Buitenring Parkstad Limburg op (de gevel van) geluidgevoelige objecten de wettelijke voorkeurswaarde niet overschrijdt, dan wel indien voor deze gevel een hogere grenswaarde is vastgesteld, deze niet wordt overschreden;

 • b.

  Voor zover de activiteit ziet op het wijzigen van dwarsprofielen die in het PIP zijn vastgesteld:

  • -

   uit overleg met de wegbeheerder blijkt dat daartegen uit hoofde van het wegbeheer, de verkeersveiligheid daaronder begrepen, geen bezwaar bestaat; en

  • -

   uit een akoestisch onderzoek blijkt dat geen wezenlijke verslechtering van de geluidsituatie optreedt. Van een wezenlijke verslechtering van de geluidsituatie is sprake wanneer:

   • 1.

    de geluidbelasting op (de gevel van) een geluidgevoelig object de wettelijke

    voorkeurswaarde overschrijdt en voor dit object geen hogere grenswaarde geldt;

   • 2.

    de geluidbelasting op (de gevel van) een geluidgevoelig object de toegestane verleende hogere grenswaarde overschrijdt;

   • 3.

    de geluidbelasting significant negatieve effecten heeft op de Natura2000-gebieden zijnde de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal;

  • -

   voor zover een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 benodigd is, deze vergunning is aangevraagd en er concreet zicht bestaat op verlening van deze vergunning;

 • II.

  Indien sprake is van het weigeren van een aanvraag omgevingsvergunning voor toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3˚, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • III.

  Indien sprake is van een aanvraag omgevingsvergunning die niet onder de lijst is te rangschikken, waarbij de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage heeft gelegen en hiertegen geen zienswijzen zijn ingediend. In dat geval wordt de ontwerpverklaring als definitieve verklaring beschouwd.

Inwerkingtreding

De lijst categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten, gehouden op 30 september 2016.

Provinciale Staten voornoemd

de griffier,

mw. drs. J.J. Braam

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl