Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 371

Gepubliceerd op 22 januari 2016 09:00

Reglement adviescommissie Mariapeel

 

de heer drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, lid van Gedeputeerde Staten van Limburg;

gezien het besluit van 22 december 2015 van Gedeputeerde Staten van Limburg tot mandatering van de bevoegdheid tot het concretiseren en uitvoeren van de opdracht voor de commissie Mariapeel aan de verantwoordelijke gedeputeerde;

maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 82 Provinciewet bekend dat hij op 5 januari 2016 heeft vastgesteld:

Reglement adviescommissie Mariapeel

Artikel 1

Er is een adviescommissie. Zij wordt aangeduid als: adviescommissie Mariapeel (de commissie).

Artikel 2

 • 1.

  De commissie bestaat uit 11 leden (inclusief voorzitter), welke door of namens het College van Gedeputeerde Staten van Limburg worden benoemd.

 • 2.

  De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende partijen:

  • Provincie Noord-Brabant

  • Staatsbosbeheer

  • Waterschap Peel en Maasvallei

  • Gemeente Horst aan de Maas

  • Werkgroep Behoud de Peel

  • Verenigde Natuur- en Milieuorganisaties

  • Waterschap Aa en Maas

  • Dorpsraad Griendtsveen

  • Provincie Limburg

 • 3.

  De Provincie Limburg vervult het secretariaat van de commissie.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de commissie kan te allen tijde op verzoek van het betreffende lid worden beëindigd. Het lid doet hiertoe een schriftelijke kennisgeving aan het college.

Artikel 3

 • 1.

  De commissie wordt ingesteld voor een periode van tenminste 3 jaar en zal jaarlijks tenminste 5 maal vergaderen om te komen tot het gewenste resultaat en draagvlak. De vergaderingen zijn openbaar.

 • 2.

  De commissie bepaalt zelf haar vergaderorde en legt dit vast in de vergaderverslagen.

Artikel 4

De commissie heeft als taak:

 • a.

  Zorgdragen voor het realiseren van een door partijen gedragen voorstel voor de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen zoals opgenomen in de LIFE subsidieaanvraag van de Provincie Noord-Brabant ten behoeve van realisatie van de doelen gesteld voor het Natura-2000 gebied in het ontwerp Natuurbeheerplan.

 • b.

  Formuleren van een aangepast pakket maatregelen voor de Mariapeel en de Deurnsche Peel (Plan van Aanpak voor muggen en hydrologie) om binnen de randvoorwaarden van N2000 de muggenoverlast en wateroverlast in het dorp Griendtsveen te verminderen.

 • c.

  Instellen van een meetnet met extra peilbuizen aan Brabantse en Limburgse zijde van Griendtsveen om de waterpeilen in het dorp te monitoren.

 • d.

  Het begeleiden van een vervolgonderzoek naar de ligging van broedplaatsen van moerassteekmuggen en het ontstaan van langdurig tijdelijke wateren in het N2000 gebied.

Uitgangspunt voor het in artikel 3 beschreven gedragen voorstel zijn de in het Landinrichtingsplan Peelvenen-Mariapeel ‘Het onverenigbare verenigd’ opgenomen afspraken, het maatregelenpakket dat in het kader van het LIFE project ‘Let the raised bogs grow’ is opgesteld en aangepast en de uitkomst van het nog op te stellen Plan van Aanpak voor muggen en hydrologie.

Artikel 5

De commissie is bevoegd voor het verlenen van opdrachten aan Staatsbosbeheer voor zover dit nodig is ter realisatie van de opdracht en het past binnen de begroting van Staatsbosbeheer.

Artikel 6

De leden van de commissie die anders dan uit hoofde van hun functie lid zijn, ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen en de daaraan gerelateerde veldbezoeken vacatiegelden, alsmede een vergoeding van reiskosten, berekend overeenkomstig de ‘Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2012 Provincie Limburg’.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement adviescommissie Mariapeel.

Aldus besloten op 20 januari 2016

namens Gedeputeerde Staten voornoemd,

de heer drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Lid Gedeputeerde Staten

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl