Vaststelling grensbeschrijving Meerstad

Gedeputeerde Staten van Groningen;

maken bekend dat op 19 april 2016, onder A.23, zaaknummer 628638, is vastgesteld hetgeen volgt:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Gelezen de conform artikel 5 van de Wet algemene regels herindeling door de raad van Groningen van 25 november 2015 (nr. 7a) en 30 maart 2016 (nr. 6n) en door de raad van Slochteren van 26 november 2015 (nr. 2015/5742) en 23 maart 2016 (nr. 2016/1022) vastgestelde herindelingsregeling tot grenscorrectie tussen de gemeenten Groningen en Slochteren;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling;

Besluiten:

Artikel 1  

Vast te stellen de beschrijving van de nieuwe grens van de gemeente Groningen, die achtereenvolgens de grens vormt tussen de gemeente Groningen met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Ten Boer, die is aangegeven op de bij de in artikel 1 bedoelde herindelingsregeling gevoegde kaart (Gemeente Groningen, SSC, Geo-Informatie,19-02-2016):

Vanaf het punt waar de bestaande grenzen van de gemeenten Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren tezamen komen (X=240507.884, Y=580245.903), volgt de nieuwe gemeentegrens van de gemeente Groningen met de gemeente Hoogezand-Sappemeer allereerst de huidige gemeentegrens van de gemeente Hoogezand-Sappemeer met de gemeente Slochteren tot het snijpunt van de tussengrens van perceel Slochteren sectie U, nummer 1026 en perceel Slochteren sectie U, nummer 1794 met de noordgrens van perceel Hoogezand sectie M, nummer 314 in noordwaartse richting via de westgrens van perceel Slochteren, sectie U, nummer 1794, in oostwaartse richting via de noordgrens van de percelen Slochteren sectie U, nummer 1794 en 1793, de westgrens van perceel Slochteren, sectie U, nummer 1795, in noordwaartse richting via de oostgrens van perceel Slochteren sectie U, nummer 996, de oostzijde van de percelen Slochteren sectie U, nummers 1024, 1023, 1022 en 3047, in westelijke richting via de noordgrens van de percelen Slochteren sectie U, nummers 3047 en 3048, in noordwaartse richting via de westgrens van perceel Slochteren sectie U, nummers 3048 en de westgrens van de percelen Slochteren sectie V, nummers 1136, 2051 en 1134, in noordoostelijke richting via de zuidgrens van de percelen Slochteren sectie V, nummers 1479 en 292, in oostelijke richting via de zuidgrens van de percelen Slochteren sectie V, nummers 2054, 1351, 1375, 2055, 1457, 1199, 304, 2058, 259, 257, 1391 en 1476, in noordwaartse richting de oostgrens van perceel Slochteren sectie V, nummer 1476 blijven volgen tot de snijding met zuidgrens van perceel Slochteren sectie V, nummer 266, in noordoostelijke richting via de zuidgrens van de percelen Slochteren sectie V, nummers 266, 1401, 2088, 1399, 2062, 2063, 2065, en 2068, noordwaartse richting via de zuidoostelijke grens van de percelen Slochteren sectie V, nummers 199, 2090, 2069, 1272, 2073 en 2071, vervolgens via de noordoostgrens van het perceel 2071, zuidgrens van perceel Slochteren sectie V, nummer 209, noordgrens perceel Slochteren sectie V, nummer 1696, oostgrens van de percelen Slochteren sectie V, nummers 208,207, 2075, 2079, en 2077, in noordoostelijke richting via de oostgrens van de percelen Slochteren sectie V, nummers 1415, 2084, 1381, in noordwestelijke richting via de noordgrens van perceel Slochteren sectie V, nummer 1381 aansluitend op coördinaat X=243424.571, Y=584325.417 naar X=243449.073, Y=584355.020 vervolgens in zuidoostelijke richting via de westelijke grens van perceel Slochteren sectie V, nummer 2095, in noordoostelijke richting via de oostgrens van percelen Slochteren sectie V, nummers 2095 en 2081 en de percelen Slochteren sectie O, nummers 1836 en 1646, in noordwestelijke richting via de noordoostelijke grens van perceel Slochteren sectie O, nummer 1646, in noordoostelijke richting via de noordwestelijke grens van de percelen Slochteren sectie O, nummers 1269, 1268, in noordwestelijke richting via de noordoostelijke grens van de percelen Slochteren sectie O, nummers 1277, 1278, 1279, 1283, 1284, 1251, 1255, 1628 en 1627, de oostgrens van perceel Slochteren sectie O, nummer 1245, de oost- en noordoostelijke grens van perceel Slochteren sectie O, nummer 1240, de noordoostelijke grens van de percelen Slochteren sectie O, nummers 1239, 1238, perceel Slochteren sectie W, nummer 389, de percelen Slochteren sectie O, nummers 1838 en 1839, tot de snijding met perceel Ten Boer sectie E, nummer 2650, vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens van de gemeente Groningen met de gemeente Ten Boer de huidige gemeentegrens tussen de gemeenten Slochteren en Ten Boer tot het punt waar de bestaande gemeentegrenzen tussen de gemeenten Groningen, Slochteren en Ten Boer tezamen komen (X=238890.218, Y=583894.651).

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad, waarin het wordt geplaatst.

Groningen, 19 april 2016.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, secretaris.

Als u het niet eens bent met dit besluit

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift kan worden gericht aan: GS van Groningen, Postbus 610 (9700 AP) Groningen. Tevens kan een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland

Bijlagen  

[De bijlagen zijn aan de linkerkant te downloaden.]

Naar boven