Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 1634

Gepubliceerd op 21 maart 2016 09:29

Wijzigingsbesluit Beleidsregel topbeloningen Provincie Limburg 2013

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewetbekend dat zij in hun vergadering van 1 maart 2016 hebben vastgesteld het:

 

Wijzigingsbesluit Beleidsregel topbeloningen Provincie Limburg 2013

 

Artikel I Wijzigingen

De Beleidsregel topbeloningen 2013 wordt als volgt gewijzigd:

 

Onderdeel A

In de Beleidsregel topbeloningen Provincie Limburg 2013 wordt het maximum norminkomen gewijzigd van € 193.000,-- naar € 179.000,--.

 

Onderdeel B

In de Beleidsregel topbeloningen Provincie Limburg 2013 wordt de maximaal subsidiabele uurvergoeding bij de verlening van projectsubsidies gewijzigd van € 117,-- in € 108,--.

Artikel II Overgangsrecht

 

Onderdeel A

Voor subsidieaanvragen die zijn ingediend en subsidiebesluiten die zijn genomen vóór inwerkingtreding van dit Wijzigingsbesluit blijven de bepalingen van de Beleidsregel topbeloningen Provincie Limburg 2013 van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van dit Wijzigingsbesluit, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 

Onderdeel B

Voor de regeling met betrekking tot de vennootschappen geldt dat voor afspraken die zijn gemaakt vóór inwerkingtreding van dit Wijzigingsbesluit de bepalingen van de Beleidsregel topbeloningen Provincie Limburg 2013 van kracht blijven zoals die golden vóór de inwerkingtreding van dit Wijzigingsbesluit.

 

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Artikel IV Integrale tekst

De nieuwe integrale tekst van de Beleidsregel topbeloningen Provincie Limburg 2013 wordt in een afzonderlijk Provinciaal Blad gepubliceerd.

 

 

Algemene toelichting

Bij de verlaging van de bezoldigingsnorm wordt aansluiting gezocht bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), kortweg Wet normering topinkomens.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

voorzitter

drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

mr. A.C.J.M. de Kroon


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl