Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2016, 1469Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel – Vaststelling Reglement voor de adviescommissie Productiefonds Overijssel 2013 tot en met 2016

Besluit: dd 2 februari 2016

Kenmerk : 2016/0026592

Inlichtingen bij: Yvonne Hermus

Telefoon: 038 – 499 8166

E-mail: YCT.Hermus@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

Stellen de volgende regels vast:

Hoofdstuk 1. Instelling, taken en samenstelling

Artikel 1. Instelling adviescommissie

Gedeputeerde Staten stellen de adviescommissie Productiefonds Overijssel 2013 tot en met 2016 in.

 

Artikel 2. Taken

De adviescommissie heeft de volgende taken:

 • 1.

  Het uitbrengen van advies over elk der in het kader van de subsidieregeling Versterking Productie-aanbod Overijssel, Productiefonds Overijssel 2013 t/m 2016, zoals opgenomen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, artikel 4.5.1.2.onder sub a, ingediende subsidieaanvragen afzonderlijk;

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

 

Artikel 3. Samenstelling

 • 1.

  De adviescommissie bestaat uit maximaal 6 leden, waarvan één lid de voorzitter is.

 • 2.

  De voorzitter en de leden worden door Gedeputeerde Staten van Overijssel benoemd, volgens een vastgesteld rooster van aftreden.

 

Artikel 4. Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het in samenwerking met de secretaris voorbereiden van de vergaderingen;

  • b.

   het leiden van de vergadering;

  • c.

   het maken van afspraken over de orde tijdens de vergaderingen;

  • d.

   het ondertekenen van de adviezen van de commissie;

  • e.

   het afvaardigen van een van de commissieleden naar een hoorzitting over aanvragen waarbij de commissie eerder betrokken is geweest, indien de voorzitter daar zelf niet bij aanwezig kan zijn

  • f.

   het doen naleven van dit reglement;

  • g.

   hetgeen dit reglement hem verder opdraagt.

 • 2.

  De voorzitter wordt bij afwezigheid voor het leiden van de vergadering vervangen door één van de leden.

 

Artikel 5. Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De zittingsduur van een lid is maximaal 4 jaar;

 • 2.

  Voor de zittingsduur hebben GS een rooster van aftreden vastgesteld.

 

Artikel 6. Commissiesecretariaat

 • 1.

  Ter ondersteuning van de adviescommissie fungeren één of meerdere commissiesecretarissen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Er is in ieder geval één commissiesecretaris aanwezig tijdens iedere vergadering.

 • 3.

  Het commissiesecretariaat zorgt voor:

  • a.

   de tijdige verzending van de adviesaanvragen;

  • b.

   de verslaglegging van de vergadering van de adviescommissie;

  • c.

   de toezending van de aan de hand van de beraadslagingen van de adviescommissie opgestelde (concept)adviezen aan de voorzitter of zijn vervanger ter ondertekening;

 

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Artikel 7. Vergaderfrequentie

De adviescommissie zal vergaderen zodra er aanvragen zijn ingediend die daarvoor in aanmerking komen.

 

Artikel 8. Uitnodiging

 • 1.

  Het commissiesecretariaat zendt voor een vergadering de leden een schriftelijke uitnodiging onder vermelding van de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering.

 • 2.

  Bij deze oproep worden een agenda en afschriften gevoegd van de aanvragen waarover Gedeputeerde Staten advies vragen.

 

Artikel 9. Vergoedingen

 • 1.

  De commissieleden ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering een vergoeding die gelijk staat aan drie maal een bijdrage conform artikel 13 juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden.

 • 2.

  De commissieleden kunnen gemaakte reiskosten voor het bijwonen van een vergadering declareren bij de provincie Overijssel. Daarbij wordt uitgegaan van reizen met het openbaar vervoer (1e klas). Vervoersbewijzen dienen te worden meegestuurd met declaraties. Indien reizen per openbaar vervoer niet mogelijk is, kan op grond van de Reisregeling Binnenland van het ministerie van Binnenlandse Zaken € 0,37 per kilometer gedeclareerd worden.

 

Artikel 10. Ter inzage leggen van stukken

Achterliggende stukken of ontwerpen, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen en niet vermenigvuldigd kunnen worden, worden ter vergadering ter inzage gelegd.

 

Artikel 11. Toelichting door de aanvrager

De adviescommissie kan, via het commissiesecretariaat, een aanvrager uitnodigen om toelichting in haar vergadering te geven.

 

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 12. Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van dit reglement beslist de voorzitter.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking een dag na publicatie.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.

 

Voor alle relevante informatie verwijzen wij naar de website http://www.overijssel.nl/thema's/cultuur/talentontwikkeling/productiefonds/