Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 1293

Gepubliceerd op 4 maart 2016 09:00

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Provincie Limburg 2016

 

Provinciale Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 december 2015, bekend dat zij in hun vergadering van 5 februari 2016 hebben vastgesteld de:

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Provincie Limburg 2016.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder :

 • 1.

  Doelmatigheid

  De mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • 2.

  Doeltreffendheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid

  daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeken door Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde staten onderzoeken jaarlijks de doelmatigheid en/of de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur.

Artikel 3 Onderzoeksplan

1.Gedeputeerde staten leggen ieder jaar uiterlijk voor 1 december een voorstel ter sondering voor aan de daartoe door PS aangewezen Commissie voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

2. In het voorstel wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

a) het object van onderzoek;

b) de reikwijdte van het onderzoek;

c) de onderzoeksmethode;

d) doorlooptijd van het onderzoek;

e) de wijze van uitvoering.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Gedeputeerde Staten rapporteren in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgesteld in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stellen Gedeputeerde Staten, indien zij dit nodig oordelen, een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan Provinciale Staten aangeboden. Gedeputeerde Staten nemen op basis van het plan van verbetering de noodzakelijke maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking, een dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 7 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Provincie Limburg 2016”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten, gehouden op 5 februari 2016.

 

Provinciale Staten voornoemd

de griffier,

mw. drs. J.J. Braam

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl