Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 108Beschikkingen | afhandeling

Provincie Zeeland - Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 - NB.15.074

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 1 in het kader van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 vergunning hebben verleend aan Maatschap Duvekot aan de Boudewijnskerke 56 te Zoutelande (kenmerknummer: NB.15.074). De vergunning heeft betrekking op de exploitatie en een reeds doorgevoerde wijziging in de bedrijfsvoering van het bestaande gemengde bedrijf in de nabijheid van het Natura 2000-gebied "Manteling van Walcheren".

 

Ter inzage

De vergunning ligt van woensdag 13 januari tot en met dinsdag 23 februari ter inzage bij het informatiecentrum van de Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren (na telefonische afspraak 0118 - 63 10 11). Voor mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer M.A. Bil (tel. 0118-63 1775).

 

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunnen gedurende zes weken, ingaande de dag na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

 

Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan – als tegen dit besluit beroep wordt aangetekend – ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist.