Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 8466Overige besluiten van algemene strekking

Provincie Overijssel - vaststelling subsidieplafonds 2016

Besluit: 27 oktober, 15 en 16 december 2015

Kenmerk: 2015/0238400, 2015/0398248 en 2015/0387359

Inlichtingen bij: Annemiek Hooisma

Telefoon: 038 – 499 83 12

E-mail: a.hooisma@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

Delen mee:

dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, de volgende subsidieplafonds zijn vastgesteld voor het jaar 2016:

 

 

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011(Ubs)

Hoofdstuk 3, Zorg en gezondheid

 

Paragraaf 3.2

Ondersteuning uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning: € 1.215.980,--.

Een aanvraag voor een subsidie kan worden ingediend vanaf 1 mei en moet zijn ontvangen uiterlijk op 1 juni van het betreffende kalender jaar.

Volgorde van behandeling: de hoogst gerangschikte aanvragen ontvangen subsidie en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Hoofdstuk 4, Cultuur, sport en vrije tijd

 

Paragraaf 4.5

Productiefonds Overijssel 2013-2015

Subparagraaf 4.5.1 Versterking productieaanbod: € 240.000,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van vastgestelde prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

Sub paragraaf 4.5.2 Nieuwe makers Overijssel: € 200.000,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van vastgestelde prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 4.13

Vrijetijdseconomie 2014-2015: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 4.15

Evenementen en festivals: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van vastgestelde prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat. De prioriteit wordt bepaald op basis van scoretabel 2, zoals is opgenomen in artikel 4.15.8 lid 3 sub c van het Ubs.

 

Paragraaf 4.16

Cultuureducatie “Cultuur aan de basis”: € 0,--.

Dit bedrag is verdeeld over de gemeenten die zijn genoemd in artikel 4.16.4.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 4.17

Cultuurmakelaars: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 4.18

Cultuurparticipatie: € 300.000,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 4.19

Erfgoed “Het verhaal van Overijssel”: € 875.000,-

Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 4 januari van het betreffende kalenderjaar en moet uiterlijk op 1 februari van het voor 19.00 uur van het betreffende kalenderjaar zijn ontvangen;

Volgorde van behandeling: in volgorde van vastgestelde prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 4.20

Restauratie Rijksmonumenten: € 1.870.455,--.

Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 juni van en moet uiterlijk op 1 juli voor 19.00 uur van het betreffende kalenderjaar zijn ontvangen.

Volgorde van behandeling: in volgorde van vastgestelde prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 4.21

Herbestemming cultureel erfgoed: € 680.000,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van vastgestelde prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat. Een aanvraag kan ingediend worden vanaf 2 februari 2016.

 

Paragraaf 4.23

Product Markt Partner Combinatie (PMPC)

 • subparagraaf 4.23.2 Businesscase

 • subparagraaf 4.23.3 Realisatie PMPC

voor beide subparagrafen totaal: € 0,--.

Volgorde van behandeling: overeenkomstig artikel 1.1.3 worden aanvragen behandeld in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat bij een dreigende overschrijding van het subsidieplafond, een aanvraag voor subsidie uit het WaterReijk of Noordoost Twente prioriteit krijgen en met voorrang wordt beoordeeld.

 

Paragraaf 4.25

Maatschappelijke initiatieven Overijssel 2014: € 0,--.

Volgorde van behandeling: Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt in afwijking op artikel 1.1.3 van het Ubs, de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 

Paragraaf 4.26

Festivals en evenementen 2016: € 1.681.000,-- met een deelplafond van € 50.000 voor de subsidie als bedoeld in artikel 4.26.1 onder sub. c (kleinschalige evenementen).

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

 

Hoofdstuk 5 Wonen en leefomgeving

 

Paragraaf 5.1

Effectuering Ruimtelijk Beleid: € 93.146,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 5.2

Samen bouwen aan de toekomst van Overijssel!

 • Subparagraaf 5.2.2 Binnenstedelijke vernieuwing: € 0,--. Volgorde van behandeling: Prestatieafspraken Wonen 2010-2015.

 • Subparagraaf 5.2.3 Wonen, zorg en welzijn: € 0,--.Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 • Subpar agraaf 5.2.6 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO): € 0,--. Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 5.5

Kulturhusen:

 • Artikel 5.5.2 sub a, b en d (haalbaarheidsonderzoek, de bouw of verbouw van een kulturhus, het leveren van een extra impuls aan de gezamenlijke programmering of het gezamenlijke beheer van een kulturhus): € 0,--.

 • Artikel 5.5.2 sub c (experimenten die bijdragen aan kennis en ervaring voor het ontwikkelen van toekomstbestendige kulturhusen): € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 5.6

Dorpsplanplus (DOP ) : € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 5.7

Herstructurering van bedrijventerreinen: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 5.8

Kwaliteit stedelijke leefomgeving: € 0,--

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 5.10

Ruimtelijke kwaliteit steden, dorpen en randen: € 0,--

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat

 

Paragraaf 5.11

Duurzaam ontwikkelen Overijssel: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 5.12

Aanpak leegstand kantoorpanden Overijssel: € 500.000,--.

Volgorde van behandeling: in aanvulling op artikel 1.1.3 geldt dat indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt en er meer dan één aanvraag is ontvangen, Gedeputeerde Staten de onderlinge rangschikking van die aanvragen vaststelt door middel van prioritering op basis van het criterium “bijdrage aan provinciale doelen”.

 

Paragraaf 5.14

Overijssel-Stedendriehoek-Deventer: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 5.15

Breedbandinfrastructuur Overijssel

 • Subparagraaf 5.15.2: € 20.000.000,-- voor garanties en € 6.500.000,-- voor subsidies

 • Subparagraaf 5.15.3: € 1.500.000,-- voor subsidies

Procedure toekenning subparagraaf 5.15.2: Indien subsidieaanvragen worden ingediend voor een zelfde gebied, zal een weging aan de hand van de in de regeling opgenomen prioriteringscriteria plaatsvinden. De subsidie zal worden verleend aan de aanvrager met de hoogste score. Indien op enige dag meerdere aanvragen voor verschillende gebieden worden ingediend waarbij het subsidieplafond dreigt te worden overschreden en die elk voldoen aan de gestelde subsidiecriteria, vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Procedure toekenning subparagraaf 5.15.3: In volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 5.16

Energielandschappen Overijssel: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 5.17

Verbeteren van de haveninfrastructuur en –faciliteiten

 • a.

  het oplossen van knelpunten op het gebied van ondiepten bij bruggen en sluizen: € 250.000,--;

 • b.

  onderzoek of een studie die bijdraagt aan het verkorten van de wachttijden of andere verkeersknelpunten bij bruggen en sluizen, zowel voor wegverkeer als voor waterverkeer: € 30.000.--;

 • c.

  aanleggen, uitbreiden of verbeteren van een kade: € 400.000,--;

 • d.

  het verbeteren van de wacht- of ligplaatsfaciliteiten ten behoeve van de binnenvaart: € 150.000,--

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 5.18

Investeringsimpuls verduurzaming goederenvervoer over water

 • a.

  de aanschaf en aanleg van een walstroom faciliteit: € 150.000,--;

 • b.

  de aanschaf en aanleg van een LNG vulpunt: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 5.19

Blue Road platform Overijssel: € 0,--.

Volgorde van behandeling:

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.1.3 plaatsen Gedeputeerde Staten de subsidieaanvragen in een prioriteitsvolgorde. Gedeputeerde Staten verstrekken de subsidie aan de subsidieaanvraag die de hoogste prioriteit krijgt.

 • 2.

  De prioriteitsvolgorde wordt bepaald op basis van scoretabel 1 zoals is opgenomen in artikel 5.19.10 lid 2 Ubs.

Een onvolledige aanvraag voor subsidie kan na sluitingsdatum alleen volledig worden gemaakt voor zover het geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft.

 

Paragraaf 5.21

Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2.0:

 • a.

  voor een activiteit zoals bedoeld in artikel 5.21.2 sub a: € 0,--

 • b.

  voor een activiteit zoals bedoeld in artikel 5.21.2 sub b: € 0,--

 • c.

  voor een activiteit zoals bedoeld in artikel 5.21.2 sub c: € 0,--

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 5.22

Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 3.0: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 5.23

Waterveiligheid en klimaatbestendigheid Ijssel-Vechtdelta : € 1.688.000,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Hoofdstuk 6 Innovatie

 

Paragraaf 6.3

Innovatievouchers:

 • artikel 6.3.3 sub a, onderdeel i: de aanvrager is een MKB-onderneming, met een vestiging in Overijssel of in één van de gemeenten Noordoostpolder, Dronten, Oldebroek, Hattem, Heerde of Meppel: € 0,-

 • artikel 6.3.3 sub a, onderdeel ii: een MKB-onderneming, met een vestiging buiten het onder

 • artikel 6.6.3 sub a, onderdeel i genoemd gebied: € 0,-

De verhoging van de plafonds is bedoeld om liggende aanvragen, die voldoen aan de gestelde criteria van paragraaf 6.3 Innovatie, te kunnen honoreren. Er kunnen geen subsidieaanvragen meer worden ingediend.

 

Paragraaf 6.4

Innovatiefonds Overijssel 2014: € 0.--.

Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie verstrekken in de vorm van een geldlening, tegen marktconforme rente, voor het realiseren van een businesscase.

Volgorde van behandeling:

 • 1.

  Voor het bepalen van het bereiken van het van toepassing zijnde subsidieplafond, beslissen Gedeputeerde Staten op volgorde van het tijdstip van ontvangst.

 • 2.

  Indien de aanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van ontvangst bepaald door het moment waarop de aanvraag wel volledig is.

 • 3.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van prioritering op basis van de totale punten die de aanvraag behaalt. De prioritering vindt plaats op basis van het hoogst aantal behaalde punten voor de volgende onderdelen samen:

  • a.

   de aangevraagde lening in verhouding tot de financiële bijdrage van de aanvrager en overige partijen aan de businesscase, maximaal 60 punten;

  • b.

   de behouden of nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen in Overijssel, maximaal 15 punten;

  • c.

   de bijdrage aan duurzaamheid, maximaal 15 punten;

  • d.

   subsidieaanvraag is ingediend door een samenwerkingsverband, maximaal 10 punten.

 

Paragraaf 6.5

Kennisondersteuning Agro en Food Overijssel: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 6.6

Innovatie Agro & food: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 6.7

Maatschappelijke ICT diensten Overijssel: € 520.000,--

Volgorde van behandeling: voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt in afwijking van artikel 1.1.3. de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van prioritering op basis van de totale punten die de aanvraag behaalt. De prioritering vindt plaats op basis van het hoogst aantal behaalde punten voor de volgende onderdelen samen:

 • a.

  het maatschappelijk rendement, maximaal 30 punten;

 • b.

  het perspectief voor opschaling van de dienst, maximaal 30 punten;

 • c.

  de bijdrage aan de realisatie van de provinciale opgaven op het gebied van Economie, Platteland, Mobiliteit en Energie, maximaal 30 punten.

 

Paragraaf 6.8

Innovatiedriehoek

 • Subparagraaf 6.8.1 Launchi ng Cu stomer: € 2.000.000,--.Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 • S ubparagraaf 6.8.2 Small Business Innovatie Regeling: € 1.500.000,--.Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 • Subparagraaf 6.8.3 Living labs: € 3.000.000,--.Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Hoofdstuk 7 Verkeer, vervoer en wegen

 

Paragraaf 7.1

Realisatie van verkeers - en vervoersprojecten:

 • Onderdeel a: infrastructurele verkeers- en vervoersprojecten West Overijssel: € 2.500.000,--. Volgorde van behandeling: in volgorde van prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 • Onderdeel b: gedragsbeïnvloedingsprojecten West Overijssel € 650.000,-- .

Gedeputeerde Staten kunnen voor specifieke projecten afwijken van de in artikel 1.2.2 tweede lid Ubs genoemde indieningstermijn. Volgorde van behandeling: in afwijking van artikel 1.1.3 plaatsen Gedeputeerde Staten de subsidieaanvragen, die voor 1 oktober zijn ontvangen en die voldoen aan de in artikel 7.1.3 genoemde criteria, in een prioriteitsvolgorde die het best aansluit bij de bestedingsdoelen zoals genoemd in het jaarlijks vast te stellen Bestedingsplan BDU. Gedeputeerde Staten verstrekken de subsidie in de volgorde van de vastgestelde prioriteit, voor zover het beschikbare bedrag dat toestaat.

 

Paragraaf 7.2

Ketenmobiliteit:

 • Subparagraaf 7.2.1 Fiets in de keten: € 75.000,--. Volgorde van behandeling: in volgorde van prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 • Subparagraaf 7.2.2 Ruimte voor de fiets: € 85.446,--. Volgorde van behandeling: in volgorde van prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 • Subparagraaf 7.2.3 Koppelen van systemen: € 0,--. Volgorde van behandeling: in volgorde van prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat

 • Subparagraaf 7.2.4 Beter Benutten: € 125.000,--. Dit bedrag is specifiek bedoeld voor de Regio Stedendriehoek, Overijssel deel (samenwerkende gemeenten). Volgorde van behandeling: in volgorde van prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Hoofdstuk 8, Milieu

 

Paragraaf 8.1

Duurzame energieopwekking en energiebesparing:

1e tender: € 1.000.000--.

2e tender: € 1.000.000,--.

In afwijking van artikel 1.2.2 wordt een subsidieaanvraag ingediend:

 • a.

  vanaf 1 februari en ontvangen uiterlijk op 1 april 2016 voor 19.00 uur;

 • b.

  vanaf 11 juli en ontvangen uiterlijk op 9 september 2016 voor 19.00 uur.

Volgorde van behandeling: in volgorde van prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 8.9

Haalbaarheidstudies nieuwe energie en energiescans: € 300.000,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 8.10

Energiebesparende maatregelen bedrijven Overijssel: € 200.000,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 8.11

Rijden op groengas en elektriciteit: 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 8.13

Logistieke biomassaprojecten: € 60.000,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 8.14

Energielening Ondernemingen: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover de leenruimte dit toelaat.

De leningen worden verstrekt via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (Svn), telefoonnummer 033 253 94 01.

 

Paragraaf 8.16

Duurzaamheidspremie particuliere woningeigenaren : € 400.000,--,

Aanvraag voor subsidie moet ontvangen zijn uiterlijk op 31 december 2015. Dit bedrag is bestemd voor alle aanvragen die ontvangen zijn t/m 31 december 2015.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 8.17

Duurzaamheidslening particuliere woningeigenaar: € 0,--

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 8.19

Duurzaamheidslening Vereniging van Eigena ren: € 0,--

De leningen worden verstrekt via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (Svn)

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 8.20

Hernieuwbare energie en energiebesparing

 • Subparagraaf 8.20.1 Hernieuwbare energie en energiebesparing door woningcorporaties: € 0,-- volgens verdeling naar corporatie.

Volgorde van behandeling: voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt, met inachtneming van het advies van de adviescommissie, de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van prioritering op basis van de criteria die zijn opgenomen in artikel 8.20.1.10 lid 1. Bij de toepassing van de rangschikking als bedoeld in het eerste lid worden de aanvragen per energieproject beoordeeld; het is aldus mogelijk dat binnen een aanvraag een bepaald energieproject wel wordt toegewezen en een ander energieproject niet. Bij de toepassing van de rangschikking zullen Gedeputeerde Staten de criteria uit het eerste lid van dit artikel eerst toepassen op de woningen met een label A of B (na doorvoering van de aanpassingen). Indien er nog subsidie beschikbaar is dan zullen de criteria uit het eerste lid van dit artikel worden toegepast op de woningen met een label C (na doorvoering van de aanpassingen).Gedeputeerde Staten kennen voor de rangschikking zoals opgenomen in het eerste lid punten zoals is bepaald in artikel 8.20.1.10, lid 4.De eindscore wordt bepaald door optelling per energieproject op basis van de in lid 4 sub a tot en met de behaalde punten per criterium, waarbij het energieproject met het hoogst aantal punten als eerste wordt gerangschikt etc. Nadere inlichtingen: energiefondsoverijssel.nl, telefoonnummer 088 348 55 50.

 • Subparagraaf 8.20.2 Hernieuwbare energie door ondernemingen: voor deze regeling bedraagt de leenruimte € 35.000.000,--.

 • Subparagraaf 8.20.3 Energiebesparing door ondernemingen: voor deze regeling bedraagt de leenruimte € 15.000.000,--.

Voor subparagrafen 8.20.2 en 8.20.3: In afwijking van artikel 1.2.2 kan een subsidieaanvraag tot twaalf weken voor het eind van het subsidietijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft worden ingediend door inzending van een daartoe opgesteld formulier. In afwijking van artikel 1.2.2 moet een subsidieaanvraag volledig zijn ingediend uiterlijk vier weken voor het eind van het subsidietijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft. Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond per woningcorporatie dit toelaat.

Nadere inlichtingen: energiefondsoverijssel.nl, telefoonnummer 088 348 55 50.

 

Paragraaf 8.21

Asbest eraf, zonnepanelen erop: € 400.000,--

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat. Zie verder artikel 8.21.8 Ubs.

Nadere inlichtingen: www.asbestvanhetdak.nl

 

Paragraaf 8.22

Verwijdering asbestdaken bedrijfslocaties Overijssel: € 150.000,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 8.23

Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel: € 0,--.

In afwijking van artikel 1.2.2 dient een aanvraag voor subsidie uiterlijk op 1 februari 2016 ontvangen te zijn.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 8.24

Oplaadpunten voor elektrische voertuigen: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 8.25

Duurzaamheidsmaatregelen toeristische ondernemingen: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 8.26

Lokale energie initiatieven: € 500.000,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 8.27

Doorontwikkeling energieloketten: € 1.500.000,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Hoofdstuk 9 Landbouw, natuur en landschap

 

Paragraaf 9.5

Kavelruil 2013 t/m 2015: € 0,--

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond het toelaat.

 

Paragraaf 9.9

Toepassing stikstof emissiebeperkende maatregelen en technieken op landbouwbedrijven in het kader van Natura 2000: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 9.15

Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta:

 • Geprogrammeerde projecten zoals bedoeld in artikel 9.15.2 sub a en projecten zoals bedoeld in artikel 9.15.2 sub b: € 0,--

 • Niet geprogrammeerde projecten voor kleinschalige initiatieven (artikel 9.15.2 sub c): € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 9.16

Uitvoering Groene en Blauwe diensten 2014-2015: € 0,--

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 9.17

Pilot Boeren voor Twickel: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 9.19

Beschermen weidevogels: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 9.21

Faunabeheereenheden: € 150.000,--.

Volgorde van behandeling: in volgord van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 9.24

Uitvoering ontwikkelopgave EHS/Natuur 2000: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 9.25

Ontwikkelopgave Twickel: € 400.000,--

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 9.26

Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen vanwege de ontwikkelopgave EHS/ Natura 2000: € 6.000.000,--

Deelplafonds als volgt:

 • Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek: € 500.000,--

 • Bergvennen Brecklenkampseveld:€ 500.000,--

 • Boetelerveld: € 500.000,--

 • Buurserzand-Haaksbergerveen:€ 500.000,--

 • De Wieden:€ 500.000,--

 • Punthuizen-Stroothuizen: € 500.000,--

 • Engbertsdijksvenen:€ 500.000,--

 • Landgoederen Oldenzaal:€ 500.000,--

 • Springendal & Dal van de Mosbeek: € 1.000.000,--

 • Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht: € 500.000,--

 • Vecht-Beneden Regge: € 500.000,--

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 9.27

Zoetwatervoorziening Hoge zandgronden Overijssel: € 5.082.104,--

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 9.28

Opruiming drugsafval: € 21.722,--

Een aanvraag kan ingediend worden vanaf 1 februari 2016 en moet ontvangen zijn uiterlijk 31 maart 2016. Indien volledige ingediende subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, verdelen Gedeputeerde Staten de subsidie naar evenredigheid onder de voornoemde subsidieaanvragen.

 

Hoofdstuk 11 Werk en loopbaan

 

Paragraaf 11.2

Internationale Handelsmissies: € 0,--.

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 11.3

Human Capital 2012-2015

 • Subparagraaf 11.3.1 Versterking regionale structuur praktijkscholing: € 0,--. Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 • Subparagra af 11.3.2 Cofinanciering Regeling investeringsfonds MBO: € 0,--. Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 11.4

Ondersteuning startende ondernemers: € 78.000,--

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Hoofdstuk 12, Externe veiligheid

 

Paragraaf 12.1

Externe veiligheid Overijssel:

 • Artikel 12.1.4, lid 1, voor Deel 1: € 0,--.

 • Artikel 12.1.4, lid 2, voor Deel 2: € 0,--.

Volgorde van behandeling: op basis van vastgestelde verdeelsleutel over de Overijsselse gemeenten.

 

Hoofdstuk 13 Steunfunctietaken

 

Paragraaf 13.2

Belangenorganisaties Sociale Kwaliteit Overijssel:

 • Artikel 13.2.2, lid 1: € 0,--.

 • Artikel 13.2.2, lid 2: € 0,--.

In afwijking van artikel 1.2.2 wordt een subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 13.2.2 eerste lid voor de jaren 2013, 2014 en 2015 ingediend uiterlijk op 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de aanvraag voor subsidie betrekking heeft. Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Hoofdstuk 15 Democratie en Grondrechten

 

Paragraaf 15.1

Dodenherdenking en bevrijdingsfestival:

 • a.

  voor een activiteit zoals bedoeld in artikel 15.1.2 sub a: € 1.000,--;

 • b.

  voor een activiteit zoals bedoeld in artikel 15.1.2 sub b: € 1.500,--;

 • c.

  voor een activiteit zoals bedoeld in artikel 15.1.2 sub c: € 750,00,--;

 • d.

  voor een activiteit zoals bedoeld in artikel 15.1.2 sub d: € 50.000,--.

 

 

Algemene subsidieverordening Overijssel 2005

Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD): € 3.062.224,--.

Provinciaal Bibliotheek Amateur Muziek (PBAM): € 43.529,--.

Stadsarchief en Athenaeum Bibliotheek (SAB): € 266.725,--.

Historisch Centrum Overijssel (HCO): € 560.384,--.

 

 

Subsidieverordening Mobiliteit Regio Twente

Gemeentelijke infrastructuur en gedragsbeïnvloedingsprojecten : € 6.850.000. Binnen het subsidieplafond wordt rekening gehouden met de volgende deelplafonds:

 • gemeentelijke infrastructuur inclusief fietssnelweg F35 € 4.500.000

 • verkeersveiligheidsaanpak € 2.350.000

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016