Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 8446Overige besluiten van algemene strekking

Provincie Overijssel - Vaststelling ondermandatering bevoegdheden Wet bodembescherming

B esluit: 16-12-2015

K enmerk: 2015/0398079

I nlichtingen bij: M. Boekema

T elefoon: 038 – 499 87 84

E - mail: M.Boekema@overijssel.nl

DIRECTIE VAN DE PROVINCIE OVERIJSSEL

 

Overwegende dat de geplande herschikking van de taken van het team NMBU (team Bodem) per 1 januari 2016 dient te worden doorgevoerd in de bevoegdhedenlijst van de betrokken eenheden, in het bijzonder de eenheden Natuur en Milieu en Publieke Dienstverlening. Gelet op het Bedrijfsplan Provincie Overijssel “Toegevoegde waarde geconcretiseerd”, besluit:

 

I. tot intrekking van de thans onder N1 t/m N9, N11 en N14 in de eenheidslijst Natuur en Milieu opgenomen, bij de besluiten van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning van 16 december 2014, kenmerk 2014/0337622, vastgestelde bevoegdheden volmachten, machtigingen en mandaten.

 

II. De betreffende bevoegdheden te mandateren aan het hoofd eenheid van de eenheid Publieke Dienstverlening, dan wel daarvoor aan voorgenoemde een volmacht of een machtiging te verlenen, zulks onder de in die besluiten genoemde voorwaarden en beperkingen.

 

III. te bepalen dat dit besluit in werking treedt een dag na publicatie in het Provinciaal blad.

 

Zwolle,

 

De Directie van de Provincie Overijssel,

 

ir. J.M. Osinga