Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 8445Overige besluiten van algemene strekking

Provincie Overijssel - Vaststelling ondermandatering bevoegdheden Wet bodembescherming provincie Overijssel

B esluit: 16-12-2015

K enmerk: 2015/0408243

I nlichtingen bij: M. Boekema

T elefoon: 038 – 499 87 84

E - mail: M.Boekema@overijssel.nl

Kennisgeving

 

 

 

HOOFD EENHEID PUBLIEKE DIENSTVERLENING VAN DE PROVINCIE OVERIJSSEL

 

Gelet op het ondermandateringsbesluit van de Directie van 11 december 2015. Overwegende dat de geplande herschikking van de taken van het team NMBU (team Bodem) per 1 januari 2016 dient te worden doorgevoerd in de bevoegdhedenlijst van de eenheid Publieke Dienstverlening, besluit:

 

I Tot verdere ondermandatering van de thans onder N1 t/m N9, N11 en N14 in de eenheidslijst Natuur en Milieu opgenomen, bij de besluiten van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning van 16 december 2014, kenmerk 2014/0337622, vastgestelde bevoegdheden volmachten, machtigingen en mandaten.

 

II. De betreffende bevoegdheden, met uitzondering van N11, te ondermandateren aan de teamleider Vergunningverlening, dan wel daarvoor aan voorgenoemde een volmacht of een machtiging te verlenen, zulks onder de in die besluiten genoemde voorwaarden en beperkingen. De thans onder N11 opgenomen bevoegdheid te ondermandateren aan het Adjunct Hoofd Eenheid Publieke Dienstverlening, dan wel daarvoor aan voorgenoemde een volmacht of een machtiging te verlenen, dit eveneens onder de in voornoemde besluiten genoemde voorwaarden en bepalingen.

 

III. te bepalen dat dit besluit in werking treedt een dag na publicatie in het Provinciaal blad.

 

 

Het hoofd van de eenheid Publieke Dienstverlening van de Provincie Overijssel,

 

 

 

 

 

mw. drs. M.P.E. Stouten