Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 8415Overige besluiten van algemene strekking

Provincie Overijssel - Wijziging subsidieplafond 2015 paragraaf 8.1 Duurzame Energieopwekking en Energiebesparing, 2e tender

Besluit: dd. 16 december 2015

Kenmerk: 2015/0412335

Inlichtingen bij: Annemiek Hooisma

Telefoon: 038 – 499 83 12

E-mail: a.hooisma@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Delen mee:

Dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, het volgende subsidieplafond is vastgesteld voor 2015:

 

 

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 (Ubs)
Hoofdstuk 8, Milieu
Paragraaf 8.1

Duurzame Energieopwekking en Energiebesparing: €1.358.258,- (was € 1.346.558,-)

Volgorde van behandeling: in volgorde van prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit Provinciaal Blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.