Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 8409

Gepubliceerd op 18 december 2015 09:00STIMULERINGSREGELING BOVENLOKALE EVENEMENTEN 2016

 

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 15 december 2015 hebben vastgesteld:

 

STIMULERINGSREGELING BOVENLOKALE EVENEMENTEN 2016

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  ANBI-status: erkenning door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe voorwaarden om door de Belastingdienst te worden aangewezen als ANBI. Wij verwijzen hiervoor naar de Belastingdienst (http://www.belastingdienst.nl).

 • 2.

  Bovenlokale uitstraling: het evenement moet niet alleen op de eigen lokale gemeenschap gericht zijn, waarbinnen het evenement plaatsvindt, maar ook op het aantrekken van publiek en deelnemers van buiten deze gemeenschap.

 • 3.

  (Volks)cultuur: zowel professionele als amateurkunsten op de terreinen muziek, dans, toneel, beeldende kunst, media, mode, film, design, architectuur, vormgeving, bibliotheken, letteren, taal, literatuur, monumenten, archeologie, musea, harmonieën, fanfares, schutterijen, koren, immaterieel erfgoed, carnaval en culinaire evenementen.

 • 4.

  Evenement: een georganiseerde gebeurtenis, activiteit, (openlucht)manifestatie, (thema)dag/dagen, op het gebied van (volk)cultuur en/of sport, open voor publiek.

 • 5.

  SBBI-status: voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan sociaal belang behartigende instellingen. Voor de voorwaarden hiervoor verwijzen wij naar de Belastingdienst (http://www.belastingdienst.nl).

 • 6.

  Sport: één of meer van de sporten als bedoeld in de lijst van organisaties aangesloten bij NOC*NSF. Organisaties die zich bezighouden met (sportieve) activiteiten die niet op deze lijst voorkomen zijn dus uitgesloten van subsidieverlening. Of de stichting of vereniging al dan niet feitelijk lid is van een sportbond is niet van belang voor de toepassing van deze regeling.

   

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

Doel van deze stimuleringsregeling is om evenementen met een bovenlokale uitstraling op het gebied van (volk)cultuur en/of sport, die mede door vrijwilligers worden georganiseerd en uitgevoerd en die door de recessie minder sponsoren kunnen aantrekken en daardoor financieel in de knel raken, toch te laten plaatsvinden.

 

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen verenigingen en stichtingen, waarvan het bestuur onbezoldigd is en waarbij uit de statuten blijkt dat zij actief zijn op het gebied van (volks)cultuur en/of sport.

 

Artikel 4 Subsidievaststelling

De subsidie wordt direct, zonder voorafgaande verleningsbeschikking, vastgesteld.

Hoofdstuk 2 Criteria

 

Artikel 5 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

 • 1.

  Het evenement vindt plaats tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017.

 • 2.

  Het evenement vindt (grotendeels) in de provincie Nederlands-Limburg plaats.

 • 3.

  Er moet sprake zijn van een Limburgs belang. Hiervan is sprake als:

  • a.

   aanvrager is gevestigd in Nederlands-Limburg; en/of

  • b.

   het evenement (grotendeels) in Nederlands-Limburg plaatsvindt.

 • 4.

  Het moet een (volks)cultureel- en/of sportevenement met bovenlokale uitstraling betreffen.

 • 5.

  Het evenement moet een publieksbereik hebben van tenminste 500 personen (bezoekers, vrijwilligers en deelnemers tezamen).

 • 6.

  Het evenement dient plaats te vinden met inzet van vrijwilligers, zowel uit de eigen organisatie als uit de gemeenschap.

 • 7.

  De aanvrager heeft van de gemeente(n) een financiële bijdrage(n) ontvangen voor het betreffende evenement in 2016.

 • 8.

  De aanvrager beschikt over de ANBI-status of voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld aan de SBBI-status.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • 1.

  het evenement niet aansluit bij de doelstelling van deze stimuleringsregeling zoals gesteld in artikel 2;

 • 2.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • 3.

  niet wordt voldaan aan (één van) de criteria in artikel 5;

 • 4.

  het een evenement met een besloten karakter betreft;

 • 5.

  het een paracommercieel evenement, waar betaalde krachten beroepsmatig een deel van de kosten van de organisatie van het evenement uitmaken, betreft;

 • 6.

  het een evenement met grotendeels commerciële doeleinden, zoals markten en braderieën, betreft;

 • 7.

  het bij een sportevenement reguliere clubwedstrijden in competitieverband op nationaal of internationaal niveau betreft;

 • 8.

  de Provincie Limburg hetzelfde evenement al op een andere wijze subsidieert en/of financiert, met uitzondering van bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en/of het Cultuurparticipatiefonds Limburg. Bijdragen ontvangen van het Huis voor de Kunsten Limburg, in het kader van de Motie Volkscultuur of in de vorm van een projectbijdrage, worden hierbij beschouwd als subsidiëring/financiering door de Provincie Limburg;

 • 9.

  een vereniging of stichting in 2015 binnen de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2015 dan wel in 2016 binnen deze regeling een subsidie heeft ontvangen voor het betreffende evenement en die vereniging of stichting in 2016 wederom een subsidie aanvraagt;

 • 10.

  de subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van de vereniging of stichting; en/of

 • 11.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode en specifieke termijn zoals vermeld in artikel 10.

   

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

 

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze stimuleringsregeling vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

   

Artikel 8 Subsidiebedrag

 • 1.

  De vast te stellen subsidie voor een evenement bedraagt maximaal € 2.500,00.

 • 2.

  De subsidie zal nooit hoger zijn dan de financiële bijdrage(n) van de gemeente(n) aan de vereniging of stichting voor het betreffende evenement in 2016.

 

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

 

Artikel 9 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht). De volgende bijlagen dienen in ieder geval aan het aanvraagformulier te worden toegevoegd:

  • a.

   Een projectplan met een omschrijving van (de activiteiten tijdens) het evenement, waarin ook een opgave van de aantallen verwachte toeschouwers, deelnemers en vrijwilligers zijn opgenomen;

  • b.

   Een begroting, met een overzicht van alle kosten en inkomsten, welke is toegespitst op het betreffende evenement waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • c.

   De statuten waaruit de maatschappelijke doelstelling van de vereniging of stichting blijkt;

  • d.

   Een bewijs van financiële bijdrage(n) van de gemeente(n) voor het betreffende evenement in 2016.

Artikel 10 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan vanaf inwerkingtreding van deze stimuleringsregeling worden ingediend en dient vóór aanvang van het evenement te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend.

   

   

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 12 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze stimuleringsregeling treedt in werking met ingang van de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze stimuleringsregeling vervalt met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2016”.

   

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 15 december 2015

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

 

 

TOELICHTING

STIMULERINGSREGELING BOVENLOKALE EVENEMENTEN 2016

Algemeen

Deze regeling is voortgekomen uit het initiatiefvoorstel vanuit Provinciale Staten om te komen tot een stimuleringsregeling voor bovenlokale evenementen georganiseerd door vrijwilligersorganisaties op het gebied van cultuur en sport. Dit voorstel werd op 4 november 2011 unaniem aangenomen door Provinciale Staten en is door Gedeputeerde Staten uitgewerkt in een subsidieregeling.

Aanleiding voor nog een vervolg is de constatering dat deze regeling in een duidelijke behoefte voorziet door het mede mogelijk maken van evenementen, georganiseerd door vrijwilligers in verenigingsverband en daarmee de sociale verbindingen in leefgemeenschappen versterkt.

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door verenigingen en stichtingen, waarvan het bestuur onbezoldigd is en waarbij uit de statuten blijkt dat zij actief zijn op het gebied van (volks)cultuur en/of sport. Alleen deze soort vrijwilligersorganisaties komen dus voor een subsidie in aanmerking. Op deze wijze wil de Provincie Limburg ondersteuning geven aan de belangrijke sociale functie die deze organisaties van oudsher vervullen in de lokale gemeenschappen, die nog eens wordt verbreed wanneer de gehele lokale gemeenschap bij het organiseren van een evenement wordt betrokken.

De bedoeling van de regeling is uitdrukkelijk niet om reguliere kleinschalige activiteiten te stimuleren die niet boven de reikwijdte van de lokale gemeenschap uitkomen. Hiervoor verwijzen wij naar de verantwoordelijkheid van de lokale gemeenschappen en gemeenten.

Deze regeling is een nadere subsidieregeling in aanvulling op de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, die op de website www.limburg.nl/subsidies > subsidiestelsel 2012 is te vinden.

 

Artikel 4 Subsidievaststelling

De subsidieaanvraag wordt zonder voorafgaande verleningsbeschikking vastgesteld. De subsidieverleningen in het kader van deze regeling zijn onderhevig aan steekproefsgewijze controle.

 

Artikel 5, zevende lid Subsidiecriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt dat de aanvrager van de gemeente(n) een financiële bijdrage(n) heeft ontvangen voor het betreffende evenement in 2016. Dit betekent dat met het (enkel) hebben van bijdrage(n) in natura van de gemeente(n) niet wordt voldaan aan dit criterium. Kortom, het moet gaan om een geldelijke bijdrage. Over de relatie tussen de hoogte van de provinciale subsidie en de gemeentelijke subsidie is in artikel 8, tweede lid, een bepaling opgenomen.

Daarnaast moet die financiële bijdrage specifiek zijn bedoeld voor het evenement in 2016 waarvoor subsidie wordt gevraagd bij de Provincie Limburg. Een aantal verenigingen en stichtingen krijgt van de gemeente (o.b.v. het ledenaantal) een structurele jaarlijkse subsidie. In dat geval is de financiële bijdrage voor het betreffende evenement veelal verdisconteerd in de structurele bijdrage. Indien een vereniging of stichting deze jaarlijkse subsidie (geheel of gedeeltelijk) wenst in te zetten voor het betreffende evenement, vragen wij u het volgende aan te leveren:

 • een begroting met daarin duidelijk vermeld welk bedrag u van de structurele subsidie wenst in te zetten voor het betreffende evenement in 2016;

 • een bewijs van structurele subsidie van de gemeente(n) voor het jaar 2016;

 • een schriftelijke verklaring van de gemeente, waaruit blijkt dat de in de begroting genoemde financiële bijdrage van de gemeente is bestemd voor het betreffende evenement in 2016. Door in te stemmen met de door u aan ons overgelegde begroting geeft de gemeente te kennen dat de door de gemeente verstrekte subsidie (geheel of gedeeltelijk) kan worden aangewend voor het betreffende evenement in 2016.

   

Artikel 5, achtste lid Subsidiecriteria

Voorwaarde is dat de aanvrager beschikt over de ANBI-status of voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan de SBBI-status. Het daadwerkelijk bezitten van de SBBI-status is niet verplicht. Voldoende is derhalve dat de vereniging of stichting ‘voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan’ het hebben van de SBBI-status.

 

Artikel 6, zesde lid Afwijzingsgronden

Beoogd is evenementen met grotendeels commerciële doeleinden buiten de regeling te houden. De (eventueel) commerciële component moet ondergeschikt zijn aan het (volks)culturele, sportieve en/of gastronomische thema van het evenement.

 

Artikel 8, tweede lid Subsidiebedrag

Uit deze bepaling blijkt dat het subsidiebedrag wordt berekend aan de hand van de financiële bijdrage(n) van de gemeente(n). In lijn met artikel 5, zevende lid, wordt alleen gekeken naar de ‘financiële’ bijdrage(n). Dit betekent dat bijdrage(n) in natura niet worden meegenomen bij de berekening van het subsidiebedrag.

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

Dit artikel betekent dat Gedeputeerde Staten kunnen afwijken van de regeling, indien zij dit nodig achten. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl