Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 8392Overige besluiten van algemene strekking

Provincie Overijssel - technische wijziging CAP (en haar Uitvoeringsvoorschriften) als ook toevoeging nieuw artikel 8A tgv Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. xx december 2015

K enmerk: 2015/0356666

I nlichtingen bij: F. Plekenpol

T elefoon: 038 – 499 89 07

E - mail: F.Plekenpol@overijssel.nl

Technische wijziging CAP als ook toevoeging nieuw artikel 8A t.g.v. Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

 

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

Stellen een technische wijziging van de CAP (en haar Uitvoeringsvoorschriften) vast. Met de vakorganisaties in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) is overeenstemming bereikt over aanpassing van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies (CAP) en de Uitvoeringsvoorschriften. Deze zien (I) op een technische wijziging en (II) een inhoudelijke aanpassing t.g.v. de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

 

De wijzigingen gaan in per 1 januari 2016.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.