Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 839

Gepubliceerd op 16 februari 2015 09:00Verordening op de Controlecommissie provincie Limburg 2015
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
 • a.
  de Controlecommissie: een commissie zoals bedoeld in artikel 82 van de Provinciewet;
 • b.
  doelmatigheid: de vraag in hoeverre met de gegeven middelen het maximale resultaat is bereikt of gegeven het resultaat, in hoeverre dit met minimale inspanning is bereikt;
 • c.
  rechtmatigheid: de controle op het beantwoorden van de vraag of de middelen voor het beoogde doel en volgens de regels zijn aangewend;
 • d.
  doeltreffendheid: de mate waarin de vooraf gestelde doelen van provinciaal beleid ook daadwerkelijk zijn bereikt.
Hoofdstuk 2 De Controlecommissie
Artikel 2 Instellen van de Controlecommissie en de afvaardiging van Provinciale Staten in de Programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer Noord Brabant en Limburg
 • 1.
  Er is een Controlecommissie die bestaat uit evenveel leden als er fracties zijn. Elke fractie is met één lid vertegenwoordigd in de Controlecommissie.
 • 2.
  De leden en plaatsvervangers worden op voordracht van de fracties door het Presidium benoemd.
 • 3.
  Drie leden van de Controlecommissie worden op voordracht van de Controlecommissie door het Presidium benoemd in de Programmaraad als bedoeld in artikel 11 van de gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2013.
Artikel 3 Voorzitter/plaatsvervangend voorzitter
 • 1.
  De Controlecommissie draagt uit haar midden een voorzitter ter benoeming voor. Het Presidium benoemt de voorzitter. Bij verhindering of afwezigheid van de commissievoorzitter wijst de Controlecommissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
 • 2.
  De voorzitter is tevens lid van de Controlecommissie.
 • 3.
  De voorzitter is belast met:
  • a.
   het tijdig en periodiek bijeenroepen van de Controlecommissie;
  • b.
   het leiden van de beraadslaging en de vergadering;
  • c.
   het handhaven van de orde;
  • d.
   het doen naleven van het gestelde in deze Verordening en hetgeen noodzakelijk is om de voortgang van de werkzaamheden van de commissie te bevorderen;
  • e.
   het toezien op een zorgvuldige, op consensus gerichte, apolitieke besluitvorming;
  • f.
   het vertegenwoordigen van de Controlecommissie in vergaderingen met Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Statencommissies uit Provinciale Staten en bij contacten met derden.
Artikel 4 Beëindiging van het lidmaatschap
 • 1.
  Het lidmaatschap van de Controlecommissie eindigt indien:
  • a.
   Provinciale Staten besluiten tot opheffing van de Controlecommissie;
  • b.
   een lid ophoudt lid te zijn van Provinciale Staten;
  • c.
   een lid ontslag neemt;
  • d.
   een lid wordt ontslagen;
  • e.
   aan het einde van de Statenperiode.
 • 2.
  Een lid van de Controlecommissie kan op elk moment ontslag nemen. Hiervan brengt hij de voorzitter van de Controlecommissie en het Presidium zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte.
 • 3.
  Het Presidium kan een lid ontslaan, wanneer deze naar het oordeel van de commissie niet langer geschikt of in staat is zijn lidmaatschap te vervullen. Het Presidium neemt niet eerder een besluit dan nadat Provinciale Staten zijn geïnformeerd.
 • 4.
  In openstaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
 • 5.
  De leden 1 tot en met 4 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangende leden.
Artikel 5 Bevoegdheden van de Controlecommissie
 • 1.
  De Controlecommissie fungeert als rekeningcommissie voor Provinciale Staten. Zij behandelt en onderzoekt daartoe de door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden jaarrekening en toetst en beoordeelt de comptabele juistheid en rechtmatigheid van financieel beheer en de doelmatigheid van het door of namens Gedeputeerde Staten gevoerde financieel beheer en beleid.
 • 2.
  De Controlecommissie fungeert als gesprekspartner van de accountant in het kader van de door laatstgenoemde uit te voeren accountantscontrole.
 • 3.
  De Controlecommissie adviseert rechtstreeks aan Provinciale Staten over de jaarrekening, mede op basis van de bevindingen van de accountant en het onderzoek als bedoeld in het eerste lid. De Controlecommissie informeert Provinciale Staten over haar bevindingen naar aanleiding van de sondering van het jaarlijkse onderzoeksplan van Gedeputeerde Staten voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid.
 • 4.
  De Controlecommissie stelt de onderzoeksagenda van Provinciale Staten voor 1 december vast voor het daarop volgende jaar en informeert Provinciale Staten hierover.
 • 5.
  De Controlecommissie verricht in opdracht van Provinciale Staten of naar aanleiding van een verzoek van een Statenlid, dan wel uit eigener beweging (voor)onderzoek en laat een onafhankelijke onderzoeksopdracht met onderzoeksvragen opstellen.
 • 6.
  Een verzoek tot onderzoek kan door de Controlecommissie worden gehonoreerd indien voldaan is aan de criteria zoals deze door de Controlecommissie zijn vastgelegd in de Criteria voor het ontvankelijk verklaren van onderzoeksvragen door Provinciale Staten Limburg.
 • 7.
  De Controlecommissie beoordeelt of het voorstel in voldoende mate wordt ondersteund. Aan dit criterium is voldaan indien het verzoek wordt ondersteund door minimaal 25% van het aantal leden van de Controlecommissie.
 • 8.
  De Controlecommissie geeft de Statenonderzoeker als bedoeld het in het Statuut Statenonderzoeker provincie Limburg 2015, opdracht om het feitelijke (voor)onderzoek uit te voeren en/of te coördineren. De Statenonderzoeker rapporteert hierover aan de Controlecommissie. De Controlecommissie is verantwoordelijk voor het (voor)onderzoek en rapporteert en adviseert hierover rechtstreeks aan Provinciale Staten.
 • 9.
  De Controlecommissie adviseert rechtstreeks aan Provinciale Staten omtrent het houden van een onderzoek. Dit advies heeft betrekking op:
  • a.
   het door Provinciale Staten instellen van een enquête of een ander onderzoek als bedoeld in de verordening op het onderzoeksrecht (recht van enquête) van Provinciale Staten van Limburg 2015 alsmede het eventueel instellen van een enquêtecommissie of andere commissie;
  • b.
   het door Provinciale Staten – via de Programmaraad - voordragen van een onderzoek aan de Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg;
 • 10.
  Het advies bedoeld in het negende lid omvat tevens:
  • a.
   een omschrijving van de concrete onderzoeksopdracht inclusief onderzoeksvragen;
  • b.
   het aantal leden van de eventueel nieuw in te stellen enquêtecommissie of andere commissie;
  • c.
   een invulling van de ambtelijke ondersteuning;
  • d.
   budgettaire randvoorwaarden waaronder een budget voor interne en/of externe ondersteuning.
 • 11.
  Provinciale Staten beslissen zo mogelijk in de eerstvolgende vergadering over het instellen van een onderzoek, een commissie of over het voordragen van een onderzoek aan de Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg.
 • 12.
  De Controlecommissie is belast met de uitvoering van de Regeling Grote Projecten 2013.
Artikel 6 Ondersteuning van de Controlecommissie
 • 1.
  De griffier wijst ter ondersteuning van de Controlecommissie een commissiegriffier aan.
 • 2.
  De griffier wijst ter ondersteuning van de onderzoeksfunctie van de Controlecommissie een Statenonderzoeker aan.
 • 3.
  De griffier draagt zorg voor overige noodzakelijke ondersteuning van de Controlecommissie.
 • 4.
  De commissiegriffier is geen lid van de Controlecommissie.
 • 5.
  De commissiegriffier is bij iedere vergadering aanwezig.
 • 6.
  Bij verhindering of afwezigheid van de commissiegriffier wordt deze vervangen door een daartoe door de griffier aangewezen vervanger.
 • 7.
  De Statenonderzoeker is geen lid van de Controlecommissie.
 • 8.
  De Statenonderzoeker kan aanwezig zijn bij de vergaderingen van de Controlecommissie.
 • 9.
  Bij verhindering of afwezigheid van de Statenonderzoeker wordt deze vervangen door een daartoe door de griffier aangewezen vervanger.
Artikel 7 Vergaderingen en besluitvorming
 • 1.
  De Controlecommissie vergadert conform het door het Presidium vastgestelde vergaderschema. De Controlecommissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien tenminste een vijfde van het aantal leden van de Controlecommissie schriftelijk, met opgave van redenen, daarom verzoekt.
 • 2.
  De commissiegriffier roept op voor de eerste vergadering van de Controlecommissie in een nieuwe Statenperiode.
 • 3.
  De Controlecommissie kan alleen besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.
 • 4.
  De Controlecommissie besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Elk lid kan één stem uitbrengen.
 • 5.
  Op de Controlecommissie is het Reglement van Orde voor de Statencommissies Provincie Limburg 2015 van toepassing. Bij strijdigheid van het Reglement van Orde voor de Statencommissies Provincie Limburg 2015 met de bepalingen in deze verordening prevaleren de bepalingen in deze verordening.
 • 6.
  De vergaderingen van de Controlecommissie zijn openbaar tenzij de Controlecommissie beslist om in beslotenheid te vergaderen.
 • 7.
  De Controlecommissie stelt de vergaderingen voor 1 jaar vast.
Artikel 8 Geheimhouding
 • 1.
  De Controlecommissie kan in een besloten vergadering geheimhouding opleggen omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. Het bepaalde in artikel 91, eerste lid Provinciewet is van toepassing. Dit geldt in elk geval bij (de voorbereiding van) onderzoeken.
 • 2.
  De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de Controlecommissie de geheimhouding opheft. Indien de stukken op verzoek ter inzage worden aangeboden aan de leden van Provinciale Staten zijn deze tot geheimhouding verplicht tot het moment waarop de geheimhouding door de Controlecommissie wordt opgeheven.
 • 3.
  Voor zover de in het eerste lid bedoelde bescheiden deel uitmaken van de eindrapportage van de Controlecommissie, worden deze onder oplegging van geheimhouding aan Provinciale Staten, aan leden van Provinciale Staten of aan Gedeputeerde Staten overgelegd, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 25 en 55 van de Provinciewet.
Artikel 9 Toehoorders en de pers
 • 1.
  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.
 • 2.
  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.
 • 3.
  De voorzitter is bevoegd toehoorders, die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken.
Artikel 10 Geluid- en beeldregistraties
Degenen die tijdens de zitting geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de commissiegriffier en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen
Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
 • 2.
  De “Verordening op de Controlecommissie van Provinciale Staten 2012” vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 12 oktober 2012, vervalt bij de inwerkingtreding van deze verordening.
 • 3.
  Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening op de Controlecommissie provincie Limburg 2015”.
   
Maastricht, 11 februari 2015
Provinciale Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter,
drs. J.J. Braam, griffier,
 
Uitgegeven, 11 februari 2015
De Griffier,
drs. J.J. Braam

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl