Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 838

Gepubliceerd op 16 februari 2015 09:00Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Limburg 2015
Hoofdstuk 1 Ambtelijke bijstand
Artikel 1 Verzoek om informatie of ambtelijke bijstand
 • 1.
  Een Statenlid wendt zich tot de griffier of een ambtenaar met een verzoek om:
  • a.
   feitelijke informatie, waarover de provincie beschikt c.q. kan beschikken;
  • b.
   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.
  • c.
   inzage in documenten, die niet openbaar zijn.
 • 2.
  Een fractiemedewerker kan namens een Statenlid verzoeken om informatie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b. Zo’n verzoek van een fractiemedewerker wordt behandeld als ware het van een Statenlid afkomstig.
 • 3.
  Een fractiemedewerker is een persoon die de fractie of fractieleden namens de fractie ondersteunt. De fractievoorzitter meldt bij de Griffie wanneer de fractiemedewerker zijn werkzaamheden voor de fractie begint en eindigt.
 • 4.
  Openbare informatie wordt altijd verstrekt. Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de algemeen directeur daarvan in kennis. De algemeen directeur beslist of de gevraagde informatie wordt verstrekt. Indien het informatie betreft waarvoor geheimhouding is opgelegd, wordt hiervan geen afschrift verstrekt, maar wordt deze bij de griffier ter inzage gelegd voor het betreffende lid van Provinciale Staten. De algemeen directeur bevordert dat Gedeputeerde Staten daarbij alle relevante informatie ter inzage geven.
 • 5.
  Een Statenlid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen of moties of andere bijstand. Een fractiemedewerker kan zich namens een Statenlid tot de griffier wenden met een verzoek om bijstand. De griffier behandelt het verzoek van een fractiemedewerker als ware het afkomstig van een Statenlid, tenzij het verzoek betrekking heeft op dossiers waarvoor geheimhouding is opgelegd. In dat geval wendt de griffier zich tot het Statenlid namens wie de informatie gevraagd wordt.
 • 6.
  De bijstand wordt verleend door de griffier of een medewerker van de Griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de Griffie kan worden verleend verzoekt de griffier de algemeen directeur, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.
Artikel 2 Verlenen van ambtelijke bijstand
 • 1.
  Een ambtenaar verleent in opdracht van de algemeen directeur bijstand tenzij:
  • a.
   het Statenlid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van Provinciale Staten;
  • b.
   dit het belang van de provincie Limburg kan schaden.
 • 2.
  De algemeen directeur beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd.
 • 3.
  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de algemeen directeur dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het Statenlid dat het verzoek heeft ingediend.
 • 4.
  De algemeen directeur verstrekt de betreffende portefeuillehouder desgewenst een afschrift van het verzoek.
 • 5.
  Indien (leden van) Gedeputeerde Staten informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken Statenlid.
Artikel 3 Weigering verzoek om ambtelijke bijstand
Indien het verzoek om informatie of bijstand van een ambtenaar door de algemeen directeur wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken Statenlid het verzoek voorleggen aan de Commissaris van de Koning. De Commissaris van de Koning beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.
Artikel 4 Geschil over ambtelijke bijstand
 • 1.
  Indien een Statenlid niet tevreden is over de door een ambtenaar verleende ambtelijke bijstand, kan hij via de griffier hiervan mededeling doen aan de algemeen directeur.
 • 2.
  Indien overleg met de algemeen directeur niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de Commissaris van de Koning. De Commissaris van de Koning beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.
 • 3.
  De Commissaris van de Koning kan besluiten de zaak voor te leggen aan het Presidium, alvorens te beslissen.
Hoofdstuk 2 Fractieondersteuning
Artikel 5 Financiële bijdrage
 • 1.
  De fracties als bedoeld in artikel 7 van het Reglement van orde voor Provinciale Staten 2015, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Hiertoe behoren ook de kosten van administratieve en secretariële werkzaamheden. Voor dat soort werkzaamheden kan een fractie geen beroep op de Griffie doen.
 • 2.
  De bijdrage bedraagt € 30.000,-- voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 4.000,-- per Statenzetel (peildatum voor de genoemde bedragen is 1 januari 2013). Voor beide genoemde bedragen geldt dat deze jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de definitieve consumentenprijsindex alle huishoudens van het voorafgaande jaar.
  • 3.
   Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van het tweede lid vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.
  • 4.
   Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het derde lid.
Artikel 6 Besteding financiële bijdrage
 • 1.
  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.
 • 2.
  Indien de financiële bijdrage wordt besteed aan rondleidingen aan groepen dan gelden de navolgende randvoorwaarden:
  • a.
   per groepsbezoek mag maximaal € 250,-- als tegemoetkoming in de kosten van (bus)vervoer en/of het inhuren van een externe spreker worden aangewend;
  • b.
   per Statenlid mogen er 2 groepsbezoeken per jaar worden georganiseerd;
  • c.
   de financiële bijdrage mag niet besteed worden aan andere kosten;
  • d.
   de kosten voor de rondleiding en ontvangst met koffie en vlaai zijn voor rekening van de provincie (budget Provinciale Staten);
  • e.
   het bezoek aan het Gouvernement vindt plaats op initiatief van een Statenlid, dat daartoe zelf de contacten legt met de betreffende groepering;
  • f.
   de bezoekende groep wordt begeleid door of namens het Statenlid;
  • g.
   de bezoeken worden georganiseerd en vinden plaats conform de afspraken rondleidingen Provincie Limburg.
 • 3.
  Reiskosten voor fractieactiviteiten (vergaderingen, cursussen en dergelijke) mogen uit de financiële bijdrage voor fractieondersteuning vergoed worden tot een hoogte van maximaal:
  • a.
   bij openbaar vervoer of taxi: de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten openbaar vervoer op basis van eerste klasse;
  • b.
   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig de bedragen in de artikelen 2 en 4 van de Reisregeling binnenland
 • 4.
  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:
  • a.
   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of overige regelingen;
  • b.
   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;
  • c.
   giften die meer bedragen dan € 25,-- per persoon per jaar;
  • d.
   kosten die Statenleden zelf dienen te betalen omdat zij, ter bestrijding van deze kosten, een vaste onkostenvergoeding ontvangen als bedoeld in artikel 2, derde lid Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden. Deze vaste onkostenvergoeding dient ter dekking van kosten voor representatie, vakliteratuur, contributies en lidmaatschappen, telefoonkosten, bureaukosten en porti, zakelijke giften, bijdrage aan fractiekosten, ontvangsten en excursies;
  • e.
   kosten, die op basis van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, Staten- en commissieleden declarabel zijn;
  • f.
   reiskosten voor partijactiviteiten (Statenfractie overstijgend);
  • g.
   algemene opleidingen voor Staten- en commissieleden tenzij deze inhoudelijk gerelateerd zijn aan de politieke uitgangspunten van de deelnemers.
 • 5.
  Het Presidium kan nadere regels vaststellen over de wijze waarop de financiële bijdrage al dan niet mag worden besteed.
Artikel 7 Voorschot financiële bijdrage
 • 1.
  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, vóór 31 januari van het betreffende kalenderjaar, als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.
 • 2.
  Het voorschot wordt verrekend met teveel ontvangen of in strijd met artikel 6 bestede voorschotten in voorafgaande jaren.
 • 3.
  In een jaar waarin verkiezingen voor Provinciale Staten plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt vóór 31 januari voor de periode in de lopende Statenperiode en vóór 1 mei voor de periode in de nieuwe Statenperiode.
Artikel 8 Reserve
 • 1.
  Fracties reserveren het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van hun bijdrage ter besteding door die fractie in volgende jaren.
 • 2.
  De reserve is niet groter dan 100% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam ingevolge artikel 5. Voor een nieuwe fractie mag de reserve niet groter zijn dan 100% van de bijdrage in het eerste volle kalenderjaar.
 • 3.
  De reserve blijft na de verkiezingen van Provinciale Staten beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van Provinciale Staten als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.
 • 4.
  Bij wijziging in zetelaantal bedraagt de reservering 100% van de nieuwe, aangepaste financiële bijdrage.
 • 5.
  Bij splitsing van een fractie, wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden, voor zover deze reserve niet meer bedraagt dan 100% van de bijdrage die de oorspronkelijke fractie in het voorgaande kalenderjaar ontving.
Artikel 9 Verantwoording en controle
 • 1.
  De verantwoording van de financiële bijdrage voor fractieondersteuning vindt plaats op basis van het kasstelsel.
 • 2.
  Elke fractie legt binnen vier maanden na het einde van een kalenderjaar, aan het Presidium verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning in dat kalenderjaar door middel van het daarvoor aan de fracties aangereikte vastgestelde format. Een fractie die na de verkiezingen niet meer terugkeert in Provinciale Staten, legt deze verantwoording af binnen 4 maanden na de installatie van de nieuwe Provinciale Staten.
 • 3.
  Indien een fractie niet binnen de termijn als bedoeld in het tweede lid aan het Presidium verantwoording aflegt over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning door middel van het daarvoor aan de fracties aangereikte vastgestelde format, dan kan het Presidium aan de betreffende fractie een boete opleggen ter hoogte van 10% van de financiële bijdrage als bedoeld in artikel 5.
 • 4.
  Controle van de verantwoording vindt, in opdracht van het Presidium, plaats door een controller. De fracties geven de controller te allen tijde inzage in de contracten, afgesloten met de fractiemedewerkers alsmede in de originele betalingsbescheiden die als onderbouwing van de verantwoording dienen. De controller rapporteert zijn bevindingen m.b.t. de controle van de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning aan het Presidium. Indien de bevindingen van de controller daartoe aanleiding geven, geeft het Presidium een aanvullende controleopdracht aan de accountant belast met de controle van de jaarrekening. De kosten van een aanvullende controleopdracht komen voor rekening van Provinciale Staten.
 • 5.
  Het Presidium stelt aan de hand van de rapportage van de controller de bedragen vast van:
 • a.
  de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;
 • b.
  de wijziging van de reserve;
 • c.
  de resterende reserve;
 • d.
  de verrekening tussen de in onderdeel a. bedoelde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.
Artikel 10 Fractiekamers
 • 1.
  Elke fractie heeft recht op een fractiekamer. De fractiekamers zijn van gelijke grootte, ongeacht de grootte van de fracties.
 • 2.
  Het Presidium c.q. het overleg van de fungerend fractievoorzitters stelt aan het begin van elke Statenperiode in overleg met de fracties vast welke ruimtes (niet zijnde de fractiekamers)in de directe omgeving van de Statenzaal de fracties kunnen gebruiken voor overleg van de fractie voorafgaand aan en tijdens schorsingen van de Statenvergaderingen.
Hoofdstuk 3 Slotbepaling
Artikel 14. Toepassing Awb
Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de financiële middelen die een fractie ontvangt.
Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Deze verordening treedt in werking op 26 maart 2015.
 • 2.
  De verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Limburg 2012, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 12 oktober 2012 en gewijzigd bij besluit van 14 december 2012, vervalt bij de inwerkingtreding van deze verordening.
 • 3.
  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Limburg 2015".
   
Maastricht, 11 februari 2015
Provinciale Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter,
drs. J.J. Braam, griffier,
 
Uitgegeven, 11 februari 2015
De Griffier,
drs. J.J. Braam

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl