Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 837

Gepubliceerd op 16 februari 2015 09:00



Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels duurzaamheidsmaatregelen scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen 2014-2015
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 3 februari 2015 hebben vastgesteld:
 
De volgende wijziging van de Nadere subsidieregels duurzaamheidsmaatregelen scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen 2014-2015
 
Artikel I Wijzigingen van de Nadere subsidieregels duurzaamheidsmaatregelen scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen 2014-2015
A.
In artikel 1 worden aan de definities onder h. en i. achter “ledenadministratie” de woorden: “(alleen in geval van een vereniging)” toegevoegd.
 
B.
In artikel 1 worden aan de definitie onder i. achter “vereniging met volledige rechtsbevoegdheid” de woorden: “of een stichting” toegevoegd.
 
C.
In artikel 3, sub d worden achter “gemeenschapshuis” de woorden “of een accommodatie” toegevoegd.
 
D.
Aan artikel 3 worden een sub e toegevoegd dat als volgt komt te luiden:
“e.gemeenten die het beheer voeren over accommodaties of gemeenschapshuizen en deze in eigendom hebben.”
 
E.
In artikel 8 wordt ‘(R)’ vervangen door ‘(Rc)’.
 
F.
In artikel 8, sub h wordt de zinsnede “minder dan U =1,2 W/m2 K” vervangen door: “U ≤1,2 W/m2 K”.
 
G.
In de artikelsgewijze toelichting op artikel 8 en 9, onder HR++ glas wordt de zinsnede “* 1,2 W/ m2K” vervangen door: “U ≤1,2 W/m2 K”.
 
H.
In de artikelsgewijze toelichting op artikel 8 en 9, wordt de zinsnede “Aanvullende voorwaarden: R * ” vervangen door: “Aanvullende voorwaarden: Rc ≥”.
 
II Overgangsrecht
 
Voor subsidiebesluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijven de bepalingen van de Nadere subsidieregels duurzaamheidsmaatregelen scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen 2014-2015 (Provinciaal Blad 2014, nr. 71) van kracht zoals deze golden voor de inwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.
 
III Inwerkingtreding
 
Dit besluit treedt vanaf de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris
Uitgegeven, 12 februari 2015
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl