Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 834

Gepubliceerd op 16 februari 2015 09:00Instructie griffier provincie Limburg 2015
 
Artikel 1 Positionering
De griffier wordt op grond van artikel 104 van de provinciewet door Provinciale Staten benoemd. De griffier is de eindverantwoordelijke functionaris voor de Griffie.
Artikel 2 Algemene ondersteuning
 • 1.
  De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van Provinciale Staten, van de organen van Provinciale Staten en de leden van de Provinciale Staten zoals bedoeld in artikel 104a, eerste lid van de Provinciewet.
 • 2.
  De griffier doet het Presidium voorstellen voor de organisatie van de werkzaamheden en werkprocessen van Provinciale Staten, Presidium, Werkgeverscommissie, Agendacommissie, Commissie Afstemmingsgesprekken, Commissie Integriteit, alle overige Statencommissies en de Griffie. Dit laatste voor zover niet rechtstreeks voortvloeiend uit de hem elders toegekende taken en/of verantwoordelijkheden.
 • 3.
  De griffier adviseert het Presidium, de Werkgeverscommissie en Provinciale Staten over de begroting en verantwoording van de budgetten van Provinciale Staten, Griffie en Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg.
 • 4.
  De griffier adviseert Provinciale Staten met betrekking tot het tot stand komen van een (strategische lange) termijnagenda en bij de invulling van hun rol in de beleids- en beheerscyclus.
 • 5.
  De griffier adviseert Provinciale Staten en haar organen bij de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol.
 • 6.
  De griffier verleent gevraagd en ongevraagd advies en bijstand aan Provinciale Staten, aan de Statenfracties en de individuele leden van Provinciale Staten en de door Provinciale Staten ingestelde Statencommissies.
 • 7.
  de griffier ondersteunt Provinciale Staten bij de communicatie met burgers en adviseert Provinciale Staten over de invulling en uitvoering van het communicatie- en representatiebeleid van Provinciale Staten.
 • 8.
  de griffier adviseert over en begeleidt onderzoeken in het kader van de kaderstellende en controlerende functie van Provinciale Staten.
 • 9.
  de griffier adviseert Provinciale Staten over de inhoud en toepassing van Stateninstrumenten.
 • 10.
  De griffier adviseert (leden van) Provinciale Staten over integriteitskwesties.
Artikel 3 Ondersteuning van Provinciale Staten en Statencommissies
 • 1.
  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van Provinciale Staten en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.
 • 2.
  De commissiegriffier dan wel een van de andere commissiegriffiers is aanwezig bij de vergaderingen van de Statencommissies en ziet erop toe dat een goede en tijdige verslaglegging van de vergadering plaatsvindt.
 • 3.
  De griffier en commissiegriffiers dragen zorg voor de voorbereiding en de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige stukken aan de leden van Provinciale Staten en de Statencommissies.
 • 4.
  De ondersteuning betreft zowel Statencommissies op grond van art 80, 81 en 82 als art.151a Provinciewet.
 • 5.
  De griffier draagt er zorg voor dat de beslissingen van Provinciale Staten bekend worden bij Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning en externen.
 • 6.
  Indien een beslissing van Provinciale Staten gelet op haar aard niet door Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning zal worden uitgevoerd, heeft de griffier mandaat, volmacht dan wel machtiging tot die uitvoering.
Artikel 4 Ondersteuning Presidium en Seniorenconvent, Agendacommissie Werkgeverscommissie, de Commissie Integriteit en de Commissie Afstemmingsgesprekken
 • 1.
  De griffier draagt zorg voor de voorbereiding, is aanwezig bij de vergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen van Presidium, Seniorenconvent, Agendacommissie Werkgeverscommissie, Commissie Integriteit en Commissie Afstemmingsgesprekken. De griffier ziet erop toe dat de leden van hier genoemde Statencommissies zo spoedig mogelijk de verslagen van vergaderingen ontvangen.
 • 2.
  Indien gewenst draagt de griffier zorg voor aanvullende ondersteuning van de genoemde Statencommissies.
Artikel 5 Bijstand voorzitter Provinciale Staten
De griffier staat de voorzitter van Provinciale Staten ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van Provinciale Staten en het Seniorenconvent.
Artikel 6 Bijstand voorzitters Statencommissies, Agendacommissie, Presidium, Werkgeverscommissie, Commissie Integriteit en Commissie Afstemmingsgesprekken
De griffier draagt zorg voor ondersteuning van de voorzitters van de Statencommissies, Agendacommissie, Presidium, Werkgeverscommissie, Commissie Integriteit en Commissie Afstemmingsgesprekken en een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen.
Artikel 7 De Griffie
 • 1.
  De griffier geeft leiding aan de Griffie.
 • 2.
  De medewerkers van de Griffie ondersteunen de griffier bij de uitoefening van zijn taken.
 • 3.
  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de Griffie.
 • 4.
  Bij afwezigheid van de griffier worden zijn taken waargenomen door de plaatsvervangend griffier of een daartoe door het Presidium aangewezen medewerker van de Griffie.
Artikel 8 Ambtelijke bijstand
De griffier draagt er, met inachtneming van het gestelde in de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Limburg 2015, zorg voor dat de leden van Provinciale Staten desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen.
Artikel 9 Overleggen en contacten
 • 1.
  De griffier, de secretaris en de voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten voeren periodiek overleg.
 • 2.
  De griffier neemt deel aan alle overleggen binnen de provinciale organisatie en daarbuiten, die dienstig zijn voor de werkzaamheden van Provinciale Staten en haar organen. Zo nodig treedt de griffier op als vertegenwoordiger van Provinciale Staten.
 • 3.
  De griffier zoekt en onderhoudt contacten met burgers, organisatie, bedrijven, media en andere overheden voor zover dat dienstig geoordeeld wordt voor het functioneren van de provincie.
Artikel 10 Aansturing en verantwoording griffier
 • 1.
  De griffier wordt in zijn werkzaamheden rechtstreeks aangestuurd door het Presidium
 • 2.
  De griffier legt ten aanzien van de uitoefening van zijn functie verantwoording af aan het Presidium, de Werkgeverscommissie en Provinciale Staten.
Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden
 • 1.
  In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, beslist het Presidium.
 • 2.
  Het Presidium kan besluiten een geval waarin deze instructie niet voorziet voor te leggen aan Provinciale Staten.
Artikel 12 Inwerkingtreding
 • 1.
  Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
 • 2.
  De Instructie griffier provincie Limburg 2010, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 26 maart 2010 en daarna gewijzigd bij besluit van Provinciale Staten van 21 mei 2010, vervalt bij de inwerkingtreding van deze regeling.
 • 3.
  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Instructie griffier provincie Limburg 2015”.
   
Maastricht, 11 februari 2015
Provinciale Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter,
drs. J.J. Braam, griffier,
Uitgegeven, 11 februari 2015
De Griffier,
drs. J.J. Braam

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl