Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 827

Gepubliceerd op 16 februari 2015 09:00Bekendmaking Wijzigingsbesluit Mandaat- en machtigingenbesluit Dienst Regelingen
 
Gedeputeerde Staten van Limburg
overwegende dat er op 1 januari 2014 een fusie heeft plaatsgevonden tussen de Dienst Regelingen en Agentschap.nl tot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (verder RVO);
overwegende dat de bestaande mandaten verleend aan medewerkers van Dienst Regelingen overgaan naar functionarissen van RVO;
maken bekend dat zij in hun vergadering van 10 februari 2015 hebben vastgesteld:
 
Wijzigingsbesluit Mandaat- en machtigingenbesluit Dienst Regelingen
Artikel 1
Het ‘Mandaat- en machtigingenbesluit Dienst Regelingen’ wordt als volgt gewijzigd:
 
A
De functionarissen benoemd in het Mandaat- en machtigingenbesluit Dienst Regelingen worden gewijzigd in functionarissen van de RVO volgens de hieronder opgenomen was-wordt-tabel:
WAS (DR)
WORDT (RVO)
Algemeen Directeur
De directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Directeur Financiën
Directeur Uitvoering
De directeur Kernprocessen EU en Klantcontact & Gegevens
Manager Subsidies
Afdelingsmanager Subsidies
Teammanager van de afdeling Subsidies
Teammanager Subsidies
Manager R&R
Afdelingsmanager Juridische Zaken
Teammanager R&R
Teammanager Juridische Zaken
Juristen
Juristen
Unitmanager
Vervalt
Manager F&C
Vervalt
Teammanager Uitvoering
Teammanager Subsidies
Teammanager CCB Uitvoering
Vervalt
 
B
 • Artikel 1 wordt vernummerd tot artikel 1:1.
 • In de artikelen 2:2, 2:3 en 4:2 wordt de zinsnede ‘artikel 1’ vervangen door: artikel 1:1.
 • In artikel 2:1 wordt in de eerste en laatste volzin het woord ‘zijn’ vervangen door: is.
 • In artikel 2:1 wordt, onder herbenoeming van de onderdelen g tot en met i tot h tot en met j, een onderdeel g ingevoegd, luidende: beschikkingen inzake de Subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg;
 • De zinsnede ‘artikel 2:1 onderdelen a. tot en met f.’ wordt in de hele regeling vervangen door: artikel 2:1 onderdelen a. tot en met g.
• Paragraaf 5 (van hoofdstuk 2) wordt vernummerd tot paragraaf 4.
 
C
Onder artikel 2:1 sub a en sub b de minister van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit te vervangen door de minister van Economische Zaken.
 
D
Onder artikel 2:5 op grond van het ‘Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen’ te vervangen door op grond van het ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2012 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’.
 
E
In artikel 2:10 wordt ‘meditatiën’ vervangen door ‘mediation’.
 
F
‘Artikel 4:4 Citeertitel’ wordt toegevoegd en komt te luiden ‘Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaat- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’.
 
G
Onder ‘Toelichting’ worden de volgende onderdelen aangepast:
 • -
  ‘LNV’ vervangen door ‘EZ’;
 • -
  ‘mandaatkrijger’ wordt vervangen door ‘gemandateerde’;
 • -
  Het tekstdeel vanaf ‘Het is in het belang ……….. Het bezwaarschrift wordt gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg’ komt te vervallen.
Artikel 2 Integrale tekst
De integrale nieuwe tekst van het Mandaat- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt in een afzonderlijk Provinciaal Blad geplaatst.
 
Artikel 3 Intrekking regeling
Het mandaatbesluit Dienst Regelingen Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg (provinciaal blad 2011/70) wordt ingetrokken.
Artikel 4 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 januari 2014.
 
Maastricht, 10 februari 2015
Gedeputeerde Staten voornoemd, drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris
Uitgegeven, 12 februari 2015
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl