Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 824

Gepubliceerd op 16 februari 2015 09:00Wijziging regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid en wijziging uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
Artikel I
De Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid wordt gewijzigd als volgt:
 • A.
  Artikel 1, eerste lid, onderdeel c, vervalt, onder gelijktijdige wijziging van de puntkomma aan het einde van onderdeel b in een punt.
 • B.
  In artikel 10, vijfde lid, worden de zinsneden ’57 jaar’ en ‘de leeftijd van 65 jaar’ vervangen door: 59 jaar, onderscheidenlijk: de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • C.
  Artikel 18 vervalt.
Artikel II
De Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt gewijzigd als volgt:
 • A.
  In artikel 7, eerste lid, onderdeel c, tweede lid, onderdeel c, en derde lid, onderdeel b, wordt ‘de leeftijd van 65 jaar’ telkens vervangen door: de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • B.
  In artikel 15, tweede lid, wordt ‘de leeftijd van 65 jaar’ vervangen door: de AOW-gerechtigde leeftijd.
Artikel III
Artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid, zoals dat luidde op de dag vóór inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op degene die op grond van die bepaling op die dag recht had op een aanvullende uitkering krachtens die regeling.
Artikel IV
Artikel 10, vijfde lid, van de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid, zoals dat luidde op de dag vóór inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op degene die op die dag recht had op een verlengde nawettelijke uitkering krachtens die bepaling.
Artikel V
Artikel 18 van de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid, zoals dat luidde op de dag vóór inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op degene die op grond van die bepaling op die dag recht had op een bijdrage van de provincie in de extra pensioenopbouw.
Artikel VI
De integrale nieuwe tekst van de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid en van de Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt in een afzonderlijk provinciaal blad geplaatst.
Artikel VII
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2014.
 
WIJZIGING TOELICHTING OP DE REGELINGEN
Toelichting op de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid
 • 1.
  In de derde alinea van paragraaf 3b wordt ‘jonger dan 65 jaar’ vervangen door: nog niet AOW-gerechtigd,.
 • 2.
  In de derde volzin van de zesde alinea van paragraaf 3b wordt de zinsnede ’65-jarige leeftijd’ vervangen door: AOW-gerechtigde leeftijd.
 • 3.
  De eerste volzin van de zevende alinea van paragraaf 3b komt te luiden:
Het recht op bovenwettelijke voorzieningen blijft beperkt tot die ambtenaren aan wie reorganisatieontslag en ontslag wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% is verleend.
 • 4.
  Paragraaf 3f (pensioenopbouw)vervalt.
 • 5.
  De tweede volzin van de toelichting op artikel 10 komt als volgt te luiden:
Bij (reorganisatie)ontslag op de leeftijd van 59 jaar en ouder wordt de nawettelijke uitkering verlengd tot de AOW-gerechtigde leeftijd als betrokkene bij ontslag direct voorafgaande zonder onderbreking van langer dan 2 maanden een provinciale diensttijd had van ten minste 5 jaar.
6. De toelichting op artikel 18 (extra pensioenopbouw) vervalt.
Toelichting op de Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • 1.
  In de vierde alinea van de algemene toelichting wordt de volzin
  ‘Hij heeft totdat hij 65 jaar wordt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WIA,
  de zogenaamde IVA-uitkering.’ vervangen door:
  Hij heeft, totdat hij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, recht op een
  arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WIA, de zogenaamde IVA-uitkering.
 • 2.
  In de twee volzinnen van de vijfde alinea van de algemene toelichting wordt tweemaal de zinsnede
  ‘(maximaal tot 65 jaar)’ vervangen door: maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd.
   
Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris
 
Uitgegeven, 12 februari 2015
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl