Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 8217Overige besluiten van algemene strekking

Provincie Overijssel - Besluiten inzake behandeling vergunningaanvragen Natuurbeschermingswet 1998

Besluit: 08.12.2015

Kenmerk: 2015/0397718

Inlichtingen bij: H. Hams

Telefoon: 038 – 499 85 86

E-mail: H.Hams@overijssel.nl

 

Besluit

 

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

besluiten tot het volgende inzake de behandeling van vergunningaanvragen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet):

 

1. de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) toe te passen voor het afhandelen van Nb-wet vergunningaanvragen;

 

2. dit besluit van toepassing te verklaren op alle aanvragen voor een Nb-wetvergunning die binnen komen na 31.12.2015;

 

3. dat indien sprake is van een PAS-vergunningaanvraag van een ander bevoegd gezag en waarvoor overeenstemming nodig is van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, dan wordt gewerkt met een automatische instemming na 4 weken na kennisgeving van het ontwerp-besluit door het betreffende bevoegd gezag. Dit ontwerp-besluit wordt digitaal toegestuurd. Uitzonderingen op de automatische instemming zijn (limitatief):

- de hardheidsclausule wordt toegepast voor de vergunningaanvraag;

- er treden andere effecten (zoals verstoring, vernatting) op dan uitsluitend stikstof.

 

4. Is sprake van een uitzondering dan zal het betreffende bevoegd gezag expliciet om instemming moeten vragen. Hierop is de termijn van 4 weken niet van toepassing.

 

5. voor wat betreft de voorbereidingsprocedure en de instemming de volgende mandaten te verlenen aan de teamleider PDV:

- vaststellen van het ontwerp-besluit op een Nb-wet vergunningaanvraag;

- vaststellen van het definitieve besluit op een Nb-wet vergunningaanvraag;

- beslissing om instemming te verlenen of te onthouden op basis van artikel 2, lid 5, van de Nb-wet.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.