Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta - Controleverordening natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke delta

 

Het Algemeen Bestuur van het natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta

 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 27 tot en met 33 van de Gemeenschappelijke Regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta

 

Gelet op het gestelde in de circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 oktober 2003, nummer IFLO2003/77278 inzake de gevolgen Wet dualisering provinciebestuur en de hieruit voor gemeenschappelijke regelingen voortvloeiende regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, in het vervolg BBV ) ten aanzien van begroten en verantwoorden

 

Gelet op het gestelde in de artikelen 5 en 8 van de (nog af te sluiten) Dienstverleningsovereenkomst tussen het natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta en de provincie Zuid-Holland

 

Gelet op het gestelde in artikel 8 van de Financiële Verordening natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de

 

CONTROLEVERORDENING NATUUR- EN RECREATIESCHAP ZUIDWESTELIJKE DELTA

 

I. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

Algemeen Bestuur:

het Algemeen Bestuur van het natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta

Dagelijks Bestuur:

het Dagelijks Bestuur van het natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta

Schap:

natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta

G.Z-H:

de Groenservice Zuid-Holland, een dienst van de Provincie Zuid-Holland, die op basis van de dienstverleningsovereenkomst natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta- provincie Zuid-Holland diensten en producten verleent aan Zuidwestelijke Delta

Accountant

een door het Algemeen Bestuur aan te wijzen externe registeraccountant die door het Algemeen Bestuur belast is met de controle van de jaarrekening en van het financiële beheer van het natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta

Accountantscontrole

de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door het Algemeen Bestuur benoemde accountant van:

 • het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen

 • het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties

Rechtmatigheid

het handelen in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, waaronder ook begrepen besluiten van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.

Interimcontrole

De door de accountant uit te voeren zogenaamde interimcontrole. Over de uitkomsten van deze tussentijdse controle wordt een verslag (=managementletter) uitgebracht.

 

II. PROCEDURE AANWIJZING ACCOUNTANT

Artikel 2 Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1.

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het Algemeen Bestuur aan te wijzen accountant. De aanwijzing van de accountant kan geschieden voor een periode van meer dan 1 jaar.

 • 2.

  Op voordracht van het Dagelijks Bestuur besluit het Algemeen Bestuur tot de gunning van de accountantscontrole.

III. INFORMATIEVOORZIENING AAN/DOOR ACCOUNTANT

Artikel 3 Informatieverstrekking aan de accountant

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2.

  Conform het gestelde in artikel 6 van de “Financiële Verordening natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta” leveren het Dagelijks Bestuur en G.Z-H alle relevante informatie welke nodig is voor een juiste beoordeling omtrent de accountantscontrole en de uiteindelijke rapportage van de accountant aan het Algemeen Bestuur voor wat betreft de jaarstukken.

 • 3.

  Gelet op het gestelde in artikel 4, lid 3 van de “Financiële Verordening natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta” levert G.Z-H alle relevante informatie welke nodig is voor een juiste beoordeling omtrent de interim-controle en de uiteindelijke rapportage van de accountant aan het Dagelijks Bestuur voor wat betreft de (tussentijdse) controle op het (door de G.Z-H namens het schap gevoerde) financieel beheer.

 • 4.

  Onder relevante informatie wordt in ieder geval verstaan de bevoegdheid tot het opnemen van de kas, het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan de accountant inzage voor de controle nodig oordeelt.

Artikel 4 Inrichting accountantscontrole

De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 

Artikel 5 Rapportering

De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het Algemeen Bestuur door de accountant aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor het Dagelijks Bestuur om op deze stukken te reageren.

 

IV SLOTBEPALINGEN

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het verslagjaar 2015 en later.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Controleverordening natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta”.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta van 10 april 2015.

 

 

de voorzitter, F.J. Tollenaar

de secretaris, C.T. Ploeger

 

Uitgegeven, 11 december 2015

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven