Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 7593Overige besluiten van algemene strekking
Provincie Overijssel - Benoeming lid Uitvoeringscommissie Saasveld-Gammelke
besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 16-11-2015
kenmerk: 2015/0315450
gepubliceerd op: 17 november 2015
inwerkingtreding op: 20 november 2015
kennisgeving onder rubriek: Algemeen bestuur
 
inlichtingen bij: dhr. H.J. Arentsen, eenheid Natuur en Milieu
telefoon:  038 499 86 34
e-mail: HJ.Arentsen@overijssel.nl
 
 
Kennisgeving
 
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
 
gelet op artikel 81 van de Provinciewet;
gelet op het Reglement Uitvoeringscommissies Inrichting Landelijk Gebied;
gelet op het GS-besluit 16 november 2015 (kenmerk 2015/0315450);
 
 
BESLUITEN:
Voor de Uitvoeringscommissie van het landinrichtingsproject Saasveld-Gammelke:
 
tot lid te benoemen mevrouw Th.G.M. Vloothuis;
 
 
Dit besluit treedt in werking de dag na deze publicatie.
 
Gedeputeerde Staten voornoemd.