Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 7093Overige besluiten van algemene strekking
Provincie Overijssel - Wijziging subsidieplafond par. 8.17 en 8.19 Duurzaamheidlening particuliere woningeigenaar en Duurzaamheidlening Verenigingen van Eigenaren
Besluit Gedeputeerde Staten nr. 2015/0294115, dd. 06-10-2015
Inlichtingen bij: L. van Calster  
telefoon:  038 499 7013
e-mail: ljm.v.calster@overijssel.nl
 
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
 
Delen mee:
Dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, het volgende subsidieplafond is vastgesteld voor 2015:
 
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 (Ubs):
 
Paragraaf 8.17 Duurzaamheidlening particuliere woningeigenaar, en:
Paragraaf 8.19 Duurzaamheidlening Vereniging van Eigenaren:
 
Voor de paragrafen 8.17 en 8.19 is het gezamenlijke subsidieplafond: € 25.500.000,-- (was € 19.000.000,--, en is opgehoogd met € 6.500.000,--).
De leningen worden verstrekt via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (Svn)
Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat. De ophoging van € 6.500.000 is bestemd om de reeds ingediende aanvragen te kunnen honoreren. Er kunnen geen nieuwe aanvragen ingediend worden.  
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie van dit Provinciaal Blad.
 
Gedeputeerde Staten voornoemd.