Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 6961

Gepubliceerd op 16 oktober 2015 09:00Wijziging Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds
 
Provinciale Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 9 oktober 2015 hebben vastgesteld:
Verordening tot wijziging van de Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds
 
Artikel I Wijziging
Artikel 3, derde lid, komt te luiden:
3. Het rentepercentage is gebaseerd op het 10-jaars, respectievelijk 15-jaars vaste rentetarief van SVn, met daarop een korting van 3%, met dien verstande dat het rentepercentage wordt vastgesteld gebaseerd op minimaal het door het CBS, bij het afsluiten van de lening gepubliceerde inflatiepercentage, met een door Gedeputeerde Staten vast te stellen ondergrens.
 
Artikel II Overgangsartikel
  • 1.
    Op aanvragen voor duurzaamheidsleningen die door Gedeputeerde Staten zijn ontvangen voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, blijft artikel 3, derde lid, van toepassing zoals dat gold voor dit tijdstip.
  • 2.
    Tot het moment dat Gedeputeerde Staten een ondergrens als bedoeld in artikel 3, derde lid, hebben vastgesteld, bedraagt de ondergrens 0,5%.
     
Artikel III Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten, gehouden op 9 oktober 2015.
Provinciale Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
de griffier,
mw. drs. J.J. Braam

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl