Provincie Zeeland - Aanwijzing en vaststelling begrenzing van ganzenrustgebieden
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 13 oktober 2015, kenmerk nr. 15014395, houdende aanwijzing en vaststelling begrenzing van ganzenrustgebieden met het oog op het bieden van voldoende rust en foerageerplaats aan trekkende en overwinterende ganzen.
 
Gedeputeerde Staten van Zeeland ,
  • gelezen het voorstel van de afdeling WBN nummer 15014395;
  • gelet op de Flora- en Faunawet, de Verordening Flora- en faunawet Zeeland (Provinciaal Blad 2003, nr. 6) en het op 18 november 2014 vastgestelde ganzenakkoord;
  • overwegende dat ingevolge het ganzenakkoord met ingang van 1 november 2014 ganzenrustgebieden zijn aangewezen met het oog op het bieden van voldoende rust en foerageerplaats aan trekkende en overwinterende ganzen;
  • overwegende dat de ganzenrustgebieden met ingang van 1 november 2014 operationeel zijn en dat voor de rustgebieden geen ontheffing ex artikel 68 van de Flora- en Faunawet is verleend of zal worden verleend;
  • overwegende dat het bieden van rust een randvoorwaarde is voor het functioneren van ganzenrustgebieden en dat grondgebruikers om die reden in aanmerking kunnen komen voor subsidie voor het nalaten van verjaging van beschermde inheemse ganzen in ganzenrustgebieden gedurende de periode van 1 november tot 1 april.
Besluiten:
 
Artikel I  
De navolgende gebieden aan te wijzen als ganzenrustgebieden, waarbij de begrenzing wordt vastgesteld als aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten, 1 overzichtskaart en 14 detailkaarten, van de rustgebieden:
 
Naam gebied
Oppervlakte landbouwgrond (ha)
Oppervlakte natuur en overig (ha)
Totale oppervlakte (ha)
Saeftinghe
4103
3741
7844
De Putting
474
295
769
Groot Eiland
806
432
1238
Axelse kreek
148
96
244
Braakman
498
835
1333
Baarzande
593
142
735
Ganzenreservaat de Poel
178
130
308
Yerseke Moer
892
559
1451
Hogerwaardpolder
80
51
131
Schakerloopolder
290
51
341
Scherpenissepolder
120
212
332
Van Haaftenpolder
41
226
267
De Maire
327
152
479
Zuidkust Schouwen
143
1012
1155
 
Artikel II  
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2014.
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 13 oktober 2015.
 
 
Drs. J.M.M Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
 
Uitgegeven 15 oktober 2015
De secretaris, A.W. Smit
 
 
Bijlage : 15 kaarten met begrenzing van de aangewezen ganzenrustgebieden en overzichtskaart “Ganzenrustgebieden Zeeland”
 
Overzicht ganzenrustgebieden  
 
 
Saeftinghe  
 
 
De Putting  
 
 
Groot Eiland  
 
 
Axelse Kreek  
 
 
Braakman  
 
 
Baarzande  
 
 
Ganzenreservaat de Poel  
 
 
Yerseke Moer  
 
 
Hogerwaardpolder  
 
 
Schakerloopolder  
 
 
Scherpenissepolder  
 
 
Van Haaftenpolder  
 
 
De Maire  
 
 
Zuidkust Schouwen  
 
 
Naar boven