Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 6729Overige besluiten van algemene strekking
Provincie Overijssel - Mandaatbesluit Stichting Bespaar Lokaal
B esluit: Gedeputeerde Staten d.d. 6 oktober 2015
K enmerk: 2015/0291200
I nlichtingen bij: Roelof Migchelsen
T elefoon: 038 4997509
E - mail: R.Migchelsen@overijssel.nl
 
Mandaatbesluit subsidies Stichting Bespaar Lokaal
 
Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en op het bepaalde in Afdeling 10.1.1. (Mandaat) van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede op het besluit van Gedeputeerde Staten van 6 oktober 2015, kenmerk 2015/0291200, tot verlening van mandaat aan de Stichting Bespaar Lokaal voor het in uitvoering nemen van de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepenelen erop’ (paragraaf 8.21 van het Ubs 2011).
 
 
Artikel 1 Begrippen
In dit besluit wordt verstaan onder:
Ubs: Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011
Bespaar Lokaal: Stichting Bespaar Lokaal
 
Artikel 2 Mandaat
 • 1.
  Aan de algemeen directeur van Bespaar Lokaal (en diens plaatsvervanger) wordt mandaat verleend om te besluiten tot subsidieverlening, voorschotverlening, subsidievaststelling en wijziging van de subsidieverlening (inclusief voorwaarden) voor de uitvoering van de subsidieparagraaf 8.21 “Asbest eraf, zonnepenelen erop” van het Ubs;
 • 2.
  Bij uitvoering van dit mandaat worden de hiervoor door Gedeputeerde Staten vastgestelde subsidieplafonds in acht genomen;
 • 3.
  Aan functionaris bedoeld in het eerste lid, alsmede aan de overige onder de functionaris, genoemd in het eerste lid ressorterende functionarissen, wordt machtiging verleend om, ter voorbereiding en uitvoering van de in het eerste lid bedoelde besluiten, alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
 
Artikel 3 Gebruik bezwaarclausule
Onder de door de gemandateerde te nemen besluiten wordt de volgende bezwaarclausule opgenomen:
 
Rechtsmiddel
Binnen 6 weken ingaand op de dag na de datum van verzending van het bijgaand besluit, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 0398 499 9305).
 
U kunt het bezwaarschrift desgewenst ook per fax verzenden. Het faxnummer van team Juridische Zaken is: 038 425 48 02.
 
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:
 • a.
  de naam en het adres van de indiener;
 • b.
  de dagtekening;
 • c.
  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • d.
  de gronden van het bezwaar.
 
 
Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd.
Voor inlichtingen over de bezwaarschriftenprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld.
 
Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank Zwolle (telefoon 038 888 44 44). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Artikel 4 Ondertekening
In de door de gemandateerde te nemen besluiten op grond van dit besluit wordt dit mandaatbesluit aangehaald en wordt in de ondertekening vermeld:
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
namens deze,
(naam functionaris)
algemeen directeur Bespaar Lokaal
 
Artikel 5 Rapportage
 • 1.
  De gemandateerde brengt maandelijks verslag uit over de verleende beschikkingen en het totaal bedrag dat aan subsidie is verstrekt en over de overige in dit besluit gemandateerde bevoegdheden aan Gedeputeerde Staten.
 • 2.
  De gemandateerde handelt overeenkomstig de aanwijzingen die Gedeputeerde Staten hebben gegeven voor de wijze waarop gerapporteerd wordt over de uitvoering van deze mandaten.
 
Artikel 6 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
 
Artikel 7 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit Subsidies Stichting Bespaar Lokaal.
 
Gedeputeerde Staten voornoemd.