Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 6289

Gepubliceerd op 21 september 2015 09:00Nadere subsidieregels Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013-2015
Gedeputeerde Staten van Limburg
 
maken ter voldoening aan het bepaalde in Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 15 september 2015 hebben vastgesteld:
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
De relevante begrippen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de Agenda voor Gezondheid en Zorg, ‘Zorg voor de Gezondheid’ 2013-2015, verder geciteerd als ‘de Agenda’. Zie: www.limburg.nl/Beleid/Welzijn_en_Zorg. Deze Agenda maakt integraal onderdeel uit van deze Nadere subsidieregels. In onderstaande artikelen wordt verder verwezen naar deze Agenda.
Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 14 mei 2013 de Agenda voor Gezondheid en Zorg ‘Zorg voor de Gezondheid’ 2013-2015 vastgesteld. De Agenda geeft aan wat de Provincie Limburg deze periode doet op het gebied van gezondheid en (gezondheids)zorg. De Provincie Limburg ambieert een gezonde Limburgse bevolking en ambieert om kwalitatief goede (gezondheids)zorg in voldoende mate beschikbaar te houden voor alle inwoners van Limburg. Hiertoe zijn de volgende twee hoofddoelen gesteld:
 • 1.
  De Provincie Limburg draagt bij aan het verbeteren van de gezondheid van de Limburgse bevolking.
 • 2.
  De Provincie Limburg draagt bij aan het versterken van de (gezondheids)zorgsector.
Op grond van deze nadere subsidieregels kunnen Gedeputeerde Staten financiële steun verlenen aan projecten die bijdragen aan de volgende programmalijnen in de Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013-2015:
 • 1.
  De Gezonde Wijk
 • 2.
  Een Gezonde Arbeidsmarkt
 • 3.
  Gezonde Samenwerking
 • 4.
  Zorginnovatie
 
Artikel 3 Aanvrager
Voor subsidie kunnen in aanmerking komen partijen of organisaties die in de Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013-2015 worden genoemd.
HOOFDSTUK 2 CRITERIA
Artikel 4 Algemene subsidiecriteria
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moeten projecten tenminste voldoen aan de onderstaande algemene criteria:
 • 1.
  Het project moet passen binnen de Agenda Gezondheid en Zorg 2013-2015.
 • 2.
  Het project moet vóór 1 januari 2016 starten.
 • 3.
  Het project geeft op een inhoudelijke vernieuwende wijze invulling aan de (gezondheids)zorg.
 • 4.
  Het project wordt innovatief vormgegeven: vernieuwend/grensverleggend in procedurele en materiële zin.
 • 5.
  Bij het project dienen minimaal 2 andere partners zowel financieel als inhoudelijk te zijn betrokken.
 
Artikel 5 Specifieke subsidiecriteria per programmalijn
 • 1.
  Projecten binnen de programmalijn De Gezonde Wijk dienen te voldoen aan minimaal 3 van de volgende criteria:
  • a.
   Het project is gericht op actief en bewust burgerschap in gezondheid en (gezondheids)zorg (de burger neemt het initiatief).
  • b.
   Het project draagt bij aan het bewust aandacht hebben voor de eigen gezondheid en voor die van anderen en daar vervolgens naar te handelen door eigen kracht zoveel mogelijk in te zetten.
  • c.
   Het project draagt bij aan het bewustzijn van burgers, dat elk beroep op professionele en informele (gezondheids)zorg anderen en de maatschappij belast en activeert de burger vervolgens door de eigen kracht zoveel mogelijk in te zetten.   
  • d.
   Het project draagt bij aan het mogelijk maken van informele zorg aan een ander (vrijwillige inzet, mantelzorg, gemeenschapszorg), dan wel het stimuleren en/of ondersteunen van samenwerkingsprocessen, waarbij burgers verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid en voor die van anderen (bijvoorbeeld leefstijl).
  • e.
   Het project draagt bij aan de totstandkoming van voorzieningen/omgevingsinfrastructuren die de gezondheid bevorderen (bijvoorbeeld op het gebied van bewegen, sport, maatschappelijk welzijn, milieu, groen) of ten behoeve van de aanwezigheid/bereikbaarheid/toegang van en toegang tot (gezondheids)zorg, bijvoorbeeld gezondheidscentra of wijkziekenboeg.
  • f.
   Het project is erop gericht woningen geschikt te maken en woonvormen te ontwikkelen om zorgverlening in de woning mogelijk te maken (bijvoorbeeld domotica, ICT, woonzorgconcepten).
  • g.
   Het project biedt in de (gezondheids)zorgsector een integraal aanbod met doorbreking van de traditionele grenzen, of wordt verbonden met andere sectoren, informele zorg en burgerinitiatieven (bijvoorbeeld gezondheidszorg-onderwijs-sport, professionele zorg-informele zorg).
 
 • 2.
  Projecten binnen de programmalijn Een Gezonde Arbeidsmarkt dienen te voldoen aan ten minste 1 van de volgende criteria:
  • a.
   Het project levert een aantoonbare bijdrage aan voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel in de (gezondheids)zorgsector.
  • b.
   Het project levert een aantoonbare bijdrage aan de gezondheid van de werknemers in bedrijven op basis van vitaliteitsprogramma’s, gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers.
 
 • 3.
  Projecten binnen de programmalijn Gezonde Samenwerking dienen te voldoen aan ten minste 1 van de volgende criteria:
  • a.
   Het project versterkt de samenwerking tussen zorgverlenende instanties, lokale maatschappelijke organisaties, zorgverzekeraars, burgers en overheid op het gebied van gezondheid en zorg in Limburg. Het gaat daarbij zowel om nieuwe samenwerkingsverbanden als om een andere verdeling van verantwoordelijkheden.
  • b.
   Het project levert een aantoonbare bijdrage aan de verbetering van de duurzaamheid van de zorg in Limburg.
  • c.
   Het project voldoet aan de criteria die zijn opgenomen in het plan ‘Limburg op Gezond Gewicht: Aanvalsplan Overgewicht 2014-2016’, één van de reeds bereikte resultaten uit de Agenda voor Gezondheid en Zorg. Gedeputeerde Staten hebben dit plan met het uitvoeringsprogramma vastgesteld op 26 augustus 2014, zie: www.limburg.nl/Beleid/Welzijn_en_Zorg/Zorg/Limburg_op_gezond_gewicht
  • d.
   Het project levert een aantoonbare bijdrage aan de samenwerking tussen ketenpartners, aan de doorontwikkeling van de organisatie van de zorgketen en de ketenzorg voor dementerende en kwetsbare ouderen.
  • e.
   Het project levert een aantoonbare bijdrage aan de grensoverschrijdende samenwerking van Limburg op het gebied van preventie van overgewicht of van diabetes of dementie zoals beschreven in de Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013-2015.
  • f.
   Het project levert een aantoonbare bijdrage aan kennis en informatie over luchtkwaliteit in relatie tot milieukwaliteit, leefomgeving en gezondheid in Limburg.
  • g.
   Het project levert een bijdrage aan het model regioregie voor de zorg in Limburg, zoals is beschreven in de Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013-2015.
 
 • 4.
  Projecten binnen de programmalijn Zorginnovatie dienen te voldoen aan ten minste 1 van de volgende criteria:
  • a.
   Het project richt zich op de toepassing van nieuwe en/of vernieuwende technologie.
  • b.
   Het project richt zich op de toepassing van een vernieuwende procesaanpak.
  • c.
   Het project richt zich op het breed implementeren van nieuwe technologische toepassingen in de zorg.
  • d.
   Het project richt zich op de (door)ontwikkeling van bestaande technologieën in de zorg.
 
Artikel 6 Afwijzingsgronden
In aanvulling op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:
 • a.
  het project niet past binnen de Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013-2015;
 • b.
  niet wordt voldaan aan (één van) de algemene criteria in artikel 4 en/of specifieke criteria in artikel 5;
 • c.
  de Provincie Limburg dezelfde activiteit of hetzelfde project al op een andere wijze subsidieert of financiert;
 • d.
  de subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van een onderneming/instelling;
 • e.
  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode (en specifieke termijnen) zoals vermeld in artikel 11; en/of
 • f.
  de subsidiebijdrage wordt ingezet voor commerciële doeleinden, niet zijnde productinnovaties.
 
HOOFDSTUK 3 FINANCIËLE ASPECTEN
Artikel 7 Subsidieplafond
 • 1.
  Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond voor deze Nadere subsidieregels Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013-2015 vast.
 • 2.
  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies.
 
Artikel 8 Subsidiebedrag
 • 1.
  De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale subsidiabele kosten.
 • 2.
  Afwijking van de in het vorige lid van dit artikel genoemde 50%-cofinancieringnorm kan uitsluitend plaatsvinden op basis van zwaarwegende argumenten, zoals het grote beleidsmatige belang van een project, dit ter beoordeling van Gedeputeerde Staten.
 
Artikel 9 Niet-subsidiabele kosten
Aanvullend op artikel 14 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg zijn de volgende kosten niet subsidiabel:
 • a.
  Alle kosten die verband houden met aanloopverliezen en/of overbruggingsfinanciering;
 • b.
  Reguliere exploitatie- en onderhoudskosten.
 
 
 
HOOFDSTUK 4 AANVRAAGPROCEDURE
Artikel 10 Indienen aanvraag
De subsidieaanvraag moet alle informatie bevatten met betrekking tot de criteria waaraan men denkt te kunnen voldoen en dient rechtsgeldig ondertekend te worden verzonden naar Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.De volgende bijlagen moeten in ieder geval bij de aanvraag worden toegevoegd:
- een projectplan;
- een sluitende en gespecificeerde begroting conform Format begroting projectsubsidies Provincie Limburg, zie: www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/Algemene_documenten/Begrotingsformat
 
Artikel 11 Termijn voor indienen aanvraag
Een subsidieaanvraag dient uiterlijk op 31 december 2015 te zijn ontvangen bij de Provincie Limburg.
 
HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN
Artikel 12 Hardheidsclausule
 • 1.
  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.
 • 2.
  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.
 •  
Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel
 • 1.
  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.
 • 2.
  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die voor die datum zijn ingediend en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.
 •  
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Nadere subsidieregels Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013-2015’.
 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 15 september 2015

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl