Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2015, 5135Beschikkingen | aanvraag
Provincie Utrecht, kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure van (Wabo) met milieueffectrapportage van de Eneco Warmteproductie Utrecht B.V. voor een biowarmteinstallatie aan de Atoomweg 7-9 te Utrecht
Gedeputeerde Staten van Utrecht geven kennis van een op 29 juli 2015 ontvangen aanvraag met milieueffect-rapportage van Eneco Warmteproductie Utrecht B.V. om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor een biowarmteinstallatie binnen de inrichting gelegen aan de Atoomweg 7-9 te Utrecht.
U kunt de stukken inzien
U kunt de aanvraag en de daarbij behorende stukken inzien vanaf woensdag 5 augustus 2015 tot en met dinsdag 15 september 2015 bij:
  • de RUD Utrecht, team Vergunningverlening Bedrijven, in het Provinciehuis aan de Archimedeslaan 6 te Rijnsweerd, Utrecht, elke werkdag van 8.00 16.00 uur; na telefonische afspraak 030 - 2582000;
  • bij de gemeente Utrecht, publieksbalie op de 5e etage, Stadsplateau 1 op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur, telefoon (030) 286 36 06.
Informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de RUD Utrecht, Team Vergunningverlening Bedrijven bij de heer R. Bakker telefoonnummer 030 – 7023105.