Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 4540

Gepubliceerd op 28 juli 2015 09:00Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater (wijziging)
Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 28 april 2015 hebben vastgesteld:
De wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater
Artikel I
Het Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater wordt als volgt gewijzigd
A.
Artikel 4 (Secretaris en plaatsvervangend secretaris) komt te luiden:
De commissie wordt bijgestaan door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. Zij worden door BIJ12 benoemd na overleg met de Coördinerend Provincie. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris zijn in dienst bij BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de Provincies.
B.
Artikel 10, eerste lid (Behandeling verzoeken) komt te luiden:
1. De commissie stelt per ingediend verzoek een beschrijving op van de behandeling ervan, inclusief een tijdsplanning en kostencalculatie. Bij uitbesteding van onderzoek worden de aanbestedingsregels in acht genomen die gelden voor BIJ12.
C.
Artikel 14 (Archief) komt te luiden:
Het archief van de commissie wordt bijgehouden door de secretaris, met inachtneming van de daarvoor voor BIJ12 geldende regels. De commissie draagt na beëindiging van haar werkzaamheden de archiefbescheiden zo spoedig mogelijk over aan Gedeputeerde Staten.
D.
Artikel 15 (Inwerkingtreding) komt te luiden:
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het laatst uitgegeven provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
E.
Artikel 16 (Citeertitel)komt te luiden:
Dit gewijzigde besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015.
 
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 28 april 2015
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl