Provincie Zeeland - Rectificatie Wijzigingsbesluit Mandaat- en machtigingenbesluit Dienst Regelingen (Pb 4418)
BESLUIT van gedeputeerde staten van 14 juli 2015, kenmerk 15010090, wijziging van het Mandaat- en machtigingenbesluit Dienst Regelingen.
 
Gedeputeerde Staten van Zeeland
 • -
  overwegende dat
  • op 1 januari 2014 een fusie heeft plaatsgevonden tussen de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische zaken (DR) en Agentschap.nl tot de 'Rijksdienst voor Ondernemend Nederland' (RvO.nl);
  • DR door gedeputeerde staten is gemandateerd voor het in naam van gedeputeerde staten doen van een aantal handelingen en het nemen van een aantal besluiten op het gebied van Programma Beheer, de subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland, de subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland en de provinciale subsidieverordening Inrichting Landelijk gebied Zeeland;
  • in verband met de fusie de aan DR toegekende mandaten aan de RvO.nl dienen te worden toegekend;
 • -
  gelet op de bepalingen uit hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het
 
Mandaat- en machtigingenbesluit Dienst Regelingen
 
Artikel I  
Het ‘Mandaat- en machtigingenbesluit Dienst Regelingen’ wordt als volgt gewijzigd:
 
A  
De functionarissen benoemd in het Mandaat- en machtigingenbesluit Dienst Regelingen worden gewijzigd in functionarissen van de RvO volgens de hieronder opgenomen was-wordt-tabel:
 
WAS (DR)
WORDT (RVO.nl)
Algemeen Directeur
Algemeen Directeur
Directeur Financiën
Directeur Uitvoering
De directeur Kernprocessen EU en Klantcontact & Gegevens
Manager Subsidies
Afdelingsmanager Subsidies
Teammanager van de afdeling Subsidies
Teammanager Subsidies
Manager R&R
Afdelingsmanager Juridische Zaken
Teammanager R&R
Teammanager Juridische Zaken
Manager F&C
Manager F&C
Juristen
Juristen
B  
 • -
  'Paragraaf 1. Algemeen' wordt gewijzigd in 'Hoofdstuk 1 Algemeen'
 • -
  'Artikel 1 'wordt vernummerd tot 'artikel 1:1'.
 • -
  Na artikel 1:1. wordt ingevoegd: 'Hoofdstuk 2 Natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer, landschapsbeheer en bebossing landbouwgronden'
 • -
  'Paragraaf 2. Primaire besluiten' wordt vernummerd tot 'Paragraaf 1 Primaire besluiten', Paragraaf 3. Bezwaar en beroep' wordt vernummerd tot 'Paragraaf 2 Bezwaar en beroep', 'Paragraaf 4 procesmachtiging' wordt vernummerd tot 'paragraaf 3 Procesmachtiging', 'Paragraaf 5  Instructie wordt vernummerd tot 'Paragraaf 4 Instructies', 'Paragraaf 6  Overige bepalingen' wordt vernummerd tot 'Hoofdstuk 4 Overige bepalingen',
 • -
  De artikelen 2 tot en met 15 worden als volgt vernummerd:
 • -
  'Artikel 2' wordt 'Artikel 2:1; 'Artikel 3' wordt 'Artikel 2:2', 'artikel 4' wordt 'artikel 2:3', ' artikel 5 ' wordt 'artikel 2:4' , 'artikel 6' wordt ' artikel 2:5 ', 'artikel 7' wordt ' artikel 2:6 ', 'artikel 8' wordt ' artikel 2:7', 'artikel 9' wordt ' artikel 2:8', 'artikel 10' wordt ' artikel 2:9', 'artikel 11' wordt ' artikel 2:10', 'artikel 12' wordt ' artikel 2:11'; 'artikel 13' wordt ' artikel 4:1'; 'Artikel 15' wordt 'Artikel 4:3';
 • -
  In de artikelen 2:2, 2:3 en 4:2 wordt de zinsnede ‘artikel 1’ vervangen door: artikel 1:1.
 • -
  In artikel 2:1 wordt in de eerste en laatste volzin het woord ‘zijn’ vervangen door: is.
C  
Onder artikel 2:1 sub a en sub b 'de minister van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit' te vervangen door 'de minister van Economische Zaken'.
 
D  
Onder artikel 2:5 op grond van het ‘Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen’ te vervangen door op grond van het 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015'.
 
E  
Na artikel 2:11 wordt ingevoegd:
 ''Hoofdstuk 3 Subsidies plattelandsontwikkelingsprogramma POP
 
Artikel 3:1
Aan de Afdelingsmanager Subsidies en de Teammanager Subsidies van RVO wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens Gedeputeerde Staten onderstaande besluiten te nemen en handelingen te verrichten voor subsidies voortvloeiend uit het plattelandsontwikkelingsprogramma als bedoeld in artikel 1 van de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied:
 • a.
  verzenden van ontvangstbevestigingen van subsidieaanvragen en andere documenten;
 • b.
  opvragen van aanvullende gegevens en het buiten behandeling laten van subsidieaanvragen indien de gevraagde gegevens niet, niet tijdig, of niet volledig worden ingediend;
 • c.
  verdagen van de beslistermijn voor subsidieverlening en subsidievaststelling;
 • d.
  verlenen van een termijnbetalingen/voorschotbetalingen;
 • e.
  vaststellen van subsidies. "
F  
Artikel 4:3 komt als volgt te luiden: 'Gedeputeerde Staten kunnen aan de in artikel 1:1, 2:1 en 2:2 genoemde functionarissen, naar aanleiding van door RVO verstrekte inlichtingen in een specifiek geval of de door RVO uitgebrachte rapportages, in aanvulling op hetgeen is vermeld in hoofdstuk 2 paragraaf 4 van dit besluit, nadere instructies geven omtrent de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.'
 
G  
‘Artikel 4:4 Citeertitel’ wordt toegevoegd en komt als volgt te luiden: ‘Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaat- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’.
 
H  
De toelichting komt als volgt te luiden:
 
"Toelichting
Ter uitvoering van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap, wordt aan RvO een mandaat verstrekt. Zij gaan de daadwerkelijke uitvoering doen c.q. de aanvragen afhandelen en beschikkingen maken. RvO valt onder verantwoordelijkheid van de minister van EZ. Het betreft dus mandaatverlening aan een niet ondergeschikte op grond van art. 10:4 Awb.
Juridisch is dit slechts mogelijk met instemming van de gemandateerde en in het voorkomende geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt en indien duidelijke instructies worden meegegeven, ofwel de mandaatgever kan invloed uitoefenen over hoe met haar bevoegdheid wordt omgegaan. Er mag geen beleidsvrijheid zijn, de gemandateerde heeft slechts een loketfunctie. Mandaat creëert een ondergeschiktheids-verhouding, in dit geval tussen gedeputeerde staten en RvO. Gedeputeerde staten moeten feitelijk invloed kunnen hebben, omdat zij eindverantwoordelijk blijven.
Nu bezwaar en beroep bij dezelfde gemandateerde liggen als de behandeling van de primaire besluiten, moeten voor deze onderwerpen gescheiden functies een mandaat krijgen".
 
Artikel II Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 januari 2014.
 
Middelburg, 14 juli 2015
 
Gedeputeerde Staten voornoemd
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,
A.W. Smit , provinciesecretaris
 
 
Uitgegeven, 27 juli 2015
de secretaris, A.W. Smit
Naar boven