Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 4160

Gepubliceerd op 15 juli 2015 09:00Reglement provinciale adviescommissie Regeling Trainigscentra Sportzone Limburg (2015)
Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 82 van de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 7 juli 2015 hebben vastgesteld:
Reglement provinciale advies-commissie Regeling Trainingscentra Sportzone Limburg (2015)
 
Artikel 1 Definities
Deelnemende overheidspartijen: de Provincie Limburg, de gemeente Beek, de gemeente Sittard-Geleen en de gemeente Schinnen.
 
Artikel 2 Instelling
Gedeputeerde Staten van Limburg, hierna te noemen: "het college", stellen de provinciale adviescommissie Regeling Trainingscentra Sportzone Limburg (2015) in, hierna te noemen: de "adviescommissie”.
 
Artikel 3 Positionering
Ten behoeve van een zorgvuldige en afgewogen besluitvorming door het college inzake hierna verder te definiëren subsidieaanvragen, baseert het college deze op basis van een hierna verder te definiëren deskundige en inhoudelijke beoordeling door een adviescommissie.
 
Artikel 4 De Adviescommissie
 • 1.
  De adviescommissie bestaat uit de vertegenwoordigers van de deelnemende overheidspartijen, te weten de wethouders Sport van de deelnemende gemeenten en de gedeputeerde Sport van de Provincie Limburg, dan wel een bestuurlijke plaatsvervanger.
 • 2.
  De adviescommissie beslist bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen met de volgende verdeling:
  • a.
   De gedeputeerde Sport en de wethouder Sport van gemeente Sittard-Geleen (die tevens voorzitter is) vertegenwoordigen ieder 3 stemmen;
  • b.
   De wethouders Sport van de overige gemeenten vertegenwoordigen ieder 1 stem.
 • 3.
  De adviezen dienen door ten minste 2 gemeenten ondersteund te worden.
 • 4.
  De Provincie Limburg vervult het secretariaat van de adviescommissie. De secretaris heeft geen stemrecht in de adviescommissie en is uitsluitend voor de door hem/haar verrichte ondersteunende werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de commissie.
 • 5.
  De leden van de adviescommissie worden door het college benoemd tot en met de definitieve afhandeling van de hierna verder te definiëren subsidieaanvragen die binnen het voor het jaar 2015 beschikbare subsidieplafond zijn ingediend.
 • 6.
  Het lidmaatschap van de adviescommissie kan te allen tijde op verzoek van het betreffende lid worden beëindigd. Het lid doet hiertoe een schriftelijke kennisgeving aan het college.
   
Artikel 5 Taken
 • 1.
  De adviescommissie heeft als taak Gedeputeerde Staten te adviseren over het al dan niet verstrekken van subsidies naar aanleiding van subsidieaanvragen op grond van bijlage 6 (Regeling Trainingscentra Sportzone Limburg) van de Nadere subsidieregels Sport 2014-2016.
 • Dit betekent een afgewogen beoordeling waarbij rekening wordt gehouden met relevante provinciale beleidsspeerpunten en met relevante subsidiecriteria, zoals gesteld in de Nadere subsidieregels Sport 2014-2016 en de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg.
 • 2.
  De adviescommissie adviseert het college schriftelijk over de subsidieaanvragen die zij van de Provincie Limburg ontvangt.
 • 3.
  Het college besluit inzake de betreffende subsidieaanvragen met inachtneming van het advies van de adviescommissie. Het college kan van dit advies gemotiveerd afwijken.
   
Artikel 6 Werkwijze vergaderingen
 • 1.
  De adviescommissie vergadert zo vaak als nodig om binnen de in de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg gestelde beslistermijn over alle complete subsidieaanvragen te kunnen adviseren.
 • 2.
  De vergaderingen en de vergaderstukken van de adviescommissie zijn niet openbaar. Het advies dat de adviescommissie aan het college uitbrengt, is wel openbaar.
 • 3.
  Om adviezen te kunnen vaststellen dient het quorum, rekening houdend met stemverhouding zoals opgenomen in artikel 4, tweede en derde lid, aanwezig te zijn.
 • 4.
  De adviescommissie bepaalt zelf haar vergaderorde en legt dit vast in de vergaderverslagen.
 • 5.
  Stukken die van de adviescommissie uitgaan, worden steeds ondertekend door één van de leden en de secretaris.
 • 6.
  De leden van de adviescommissie onthouden zich van deelname aan vergaderingen, advisering en/of stemming indien het een aangelegenheid betreft die hen persoonlijk aangaat of indien het gaat om een instantie waarvan zij (bestuurs)lid zijn of waaraan zij op enigerlei wijze verantwoording schuldig zijn. Dit wordt ter vergadering vastgelegd in het vergaderverslag.
   
Artikel 7 Wijzigingen
Tussentijdse wijziging van dit reglement vindt plaats door het college, gehoord de adviescommissie.
 
Artikel 8 Overige zaken
Indien voor een bepaalde wijze van adviseren dit reglement ergens niet in voorziet, beslist de adviescommissie. Het college wordt hierover vooraf schriftelijk om instemming gevraagd.
 
Artikel 9 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel
 • 1.
  Dit reglement treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 en eindigt op 1 januari 2016 , met dien verstande dat het van toepassing blijft voor subsidieaanvragen die voor die datum zijn ingediend.
 • 2.
  Dit reglement wordt aangehaald als ‘Reglement Provinciale Adviescommissie Regeling Trainingscentra Sportzone Limburg (2015)’.
   
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 juli 2015
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
 
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl