Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 4069

Gepubliceerd op 9 juli 2015 09:00NADERE SUBSIDIEREGELS MONULISA 2015-2016
Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 30 juni 2015 hebben vastgesteld:
Nadere subsidieregels Monulisa 2015-2016
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
 • a.
  gebouw voor de openbare eredienst: het in de provincie Limburg gelegen gebouw, dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de openbare godsdienstuitoefening ongeacht de religieuze gezindte.
 • b.
  monument: een rijksmonument, zijnde een gebouw voor de openbare eredienst dat is opgenomen in het landelijk register van beschermde monumenten als bedoeld in artikel 6, lid 1, Monumentenwet 1988, met uitzondering van archeologische monumenten.
 • c.
  normaal onderhoud: werkzaamheden noodzakelijk om een monument in goede staat te houden dan wel als zodanig in stand te houden én om kostbare restauraties te voorkomen, zoals bedoeld in het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM).
 • d.
  SROI (Social Return on Investment): het opnemen van sociale voorwaarden in aanbestedingstrajecten zodat leverancier en subsidieontvanger een bijdrage leveren aan het provinciaal beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De concrete invulling hiervan gebeurt aan de hand van reguliere banen, leerwerkplekken, stageplekken en (werk)ervaringsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren zonder startkwalificatie.
   
Artikel 2 Doelstelling
Limburg onderscheidt zich onder meer door de grote aantallen Rijksmonumenten van andereregio's. Een bijzondere categorie van Rijksmonumenten zijn de gebouwen voor de openbareeredienst. Door dreigende leegstand en minder inkomsten dient aan deze gebouwen extraaandacht te worden gegeven. De provincie wil het behoud van Rijksmonumenten, zijndegebouwen voor de openbare eredienst, in de provincie ondersteunen door in dit kader voor normaalonderhoud een subsidie te verstrekken.
 
Artikel 3 Aanvrager
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die krachtens enig zakelijk recht het genot heeft van een monument.
 
Hoofdstuk 2 Voorwaarden/criteria
 
Artikel 4 Subsidiecriteria
 • 1.
  Het project dient het normaal onderhoud van/aan een monument te betreffen.
 • 2.
  Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient door het Rijk subsidie te zijn verstrekt voor de subsidiabele kosten. Het provinciale subsidie wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de subsidiabele instandhoudingswerkzaamheden die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn berekend als subsidiabele kosten.
   
Artikel 5 Verplichtingen
 • 1.
  De subsidieontvanger dient het monument na afronding van een meerjaren onderhoudsplan in goede staat te houden, hetgeen moet blijken uit een structurele inspectie door de Stichting Monumentenwacht Limburg dan wel anderszins moet worden gewaarborgd.
 • 2.
  De subsidieontvanger zoals hiervoor bedoeld in het eerste lid dient zijn monument bij aanvang van een meerjaren onderhoudsplan zichtbaar te voorzien van een provinciale erfgoedplaquette, die door de Stichting Monumentenwacht Limburg in het kader van de reguliere inspectie wordt aangebracht.
 • 3.
  Gedeputeerde Staten kunnen vanwege het toeristisch-economisch en educatief belang van een monument aan de subsidieontvanger aanvullende verplichtingen opleggen. Deze verplichtingen kunnen ook betrekking hebben op de inzet van leerlingen/stagiaires van de restauratie vakopleiding (SROI).
   
Artikel 6 Afwijzingsgronden
In aanvulling op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, wordt de subsidie aanvraag afgewezen indien
 • a.
  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;
 • b.
  niet wordt voldaan aan (één van) de criteria in artikel 4.
 • c.
  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert of financiert;"en/of
 • d.
  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode (en specifieke termijnen) zoals vermeld in artikel 12.
   
Hoofdstuk 3 Financiële aspecten
 
Artikel 7 Subsidieplafond en verdeling
 • 1.
  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de looptijd van deze nadere subsidieregels vast.
 • 2.
  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies>subsidieplafonds.
   
Artikel 8 Subsidiabele kosten
Subsidiabel zijn de normale onderhoudskosten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor het betreffende monument in het kader van een meerjaren onderhoudsplan zijn vastgesteld en binnen de door het Rijk gehanteerde maximale subsidiabele kosten per monumentencategorie vallen.
 
Artikel 9 Niet-subsidiabele kosten
In de kosten van normaal onderhoud kan geen subsidie worden verstrekt voor zover deze kosten op grond van verzekeringsovereenkomsten gedekt zijn.
 
Artikel 10 Subsidiepercentages en subsidiebedrag
 • 1.
  Rijkswege vastgestelde subsidiabele onderhoudskosten tot een maximum van € 65.000,00.
 • 2.
  De door de overheid, zijnde Rijk, provincie dan wel gemeente, gezamenlijk verstrekte subsidie mag niet meer bedragen dan 90% van de van rijkswege vastgestelde subsidiabele onderhoudskosten.
   
Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure
 
Artikel 11 Indienen aanvraag
 • 1.
  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staetn met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.
 • 2.
  De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar Gedeputeerde Staten, cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
 • 3.
  Bij een aanvraag is toegevoegd:
- een inspectierapport van de Stichting Monumentenwacht Limburg. Dit rapport moet zijn opgesteld in het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend of het daaraan voorafgaande kalenderjaar; en
- een kopie of kopieën van de beschikking(en) waaruit blijkt dat de besluitvorming inzake subsidies en vergunning(en) bij Rijk en eventueel gemeente reeds heeft plaatsgevonden.
Artikel 12 Termijn voor indienen aanvraag
 • 1.
  De subsidieaanvraag dient uiterlijk 31 mei 2016 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.
 • 2.
  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend.
 
Hoofdstuk 5 Slotbepalingen
 
Artikel 13 Hardheidsclausule
 • 1.
  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen Gedeputeerde Staten.
 • 2.
  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van Gedeputeerde Staten tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.
   
Artikel 14 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel
 • 1.
  Deze nadere subsidieregels treden in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
 • 2.
  Deze nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 juni 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ingediend en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.
 • 3.
  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels MONULISA 2015-2016”.
 
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 30 juni 2015
Gedeputeerde Staten voornoemd
 
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
 
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl