Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 3911

Gepubliceerd op 3 juli 2015 09:00Verordening elektronische bekendmaking Provincie Limburg 2015
 
Provinciale Staten van Limburg
 
Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 december 2014
 
Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid Provinciewet en artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 
BESLUITEN
 
Vast te stellen de volgende verordening
 
Verordening elektronische bekendmaking Provincie Limburg 2015
 
Artikel 1 Elektronische kennisgeving
  • 1.
    Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning verzenden berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht uitsluitend elektronisch, tenzij een wettelijk voorschrift dan wel de gerechtvaardigde belangen van belanghebbenden in een ander land zich daartegen verzetten.
  • 2.
    De elektronische verzending van berichten geschiedt door plaatsing in het Provinciaal Blad dan wel op door Gedeputeerde Staten te bepalen wijze.
  • 3.
    Onder berichten worden in elk geval verstaan: kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.
Artikel 2 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 3 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische bekendmaking Provincie Limburg 2015
 

Maastricht, d.d. 6 februari 2015

Provinciale Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

de griffier,

mw. drs. J.J. Braam


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl