Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 3637

Gepubliceerd op 25 juni 2015 09:00Nadere subsidieregels DuurzaamDoor 2015-2016
Gedeputeerde Staten van limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 16 juni 2015 hebben vastgesteld:
Nadere subsidieregels DuurzaamDoor 2015-2016
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
 • a.
  Circulaire economie: een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde-vernietiging te minimaliseren.
 • b.
  Co-creatie: een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het project, proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan of product. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, gezamenlijke uitgangspunten, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen.
 • c.
  COS Limburg: advies- en projectbureau dat werkt aan duurzame verbinding van mensen en organisaties, met elkaar en de samenleving. Adres: Minderbroederssingel 15C, 6041 KG Roermond. www.coslimburg.nl. Telefoonnummer 0475-315055.
 • d.
  Duurzame economie: een economie waarin groei, versterking van de concurrentiekracht en een toename van de werkgelegenheid worden gecombineerd met een beter beheer van ruimte, natuur en een vermindering van de milieudruk (inclusief klimaatverandering).
 • e.
  Duurzame energie: energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu (inclusief klimaat) en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.
 • f.
  Knooppunt Duurzaamheid Limburg: provinciaal overkoepelend schakelpunt van duurzaamheidsnetwerken van waaruit verbindingen tot stand komen tussen een breed scala van organisaties op het gebied van verduurzaming van de Limburgse samenleving en economie. Adres: COS Limburg. Minderbroederssingel 15C, 6041 KG Roermond. www.coslimburg.nl.
 • g.
  Opschalen: het doen toenemen (in aantal) of verbeteren (in kwaliteit) of het mechanisme van vergroten van organisatie, coördinatie, beheersing en besturing.
 • h.
  Sociale innovatie: een verzamelnaam voor hedendaagse initiatieven van mensen en organisaties gericht op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Sociale innovatie begint bij personen en organisaties die een maatschappelijk probleem zien en van plan zijn daar iets aan te doen. Dat kan uitgroeien tot een breed initiatief van diverse partijen en personen, denk aan burgers, ondernemers en wetenschappers. Het kan om kleine initiatieven gaan, maar ook om complexe samenwerkingsverbanden op nationaal of internationaal niveau.
 • i.
  Vernieuwend: nog niet eerder in Limburg uitgevoerd.
 
Artikel 2 Doelstelling van de regeling
De Provincie Limburg stelt zich tot doel om te werken aan een duurzame economie door het creëren van verbinding en synergie tussen partijen die nu afzonderlijk werken aan een duurzame economie. Kernbegrippen voor het bereiken van dit doel zijn bewustwording, ontwikkelen, verbinden, co-creatie en opschalen.
 
Gedeputeerde Staten willen initiatieven ondersteunen die een aantoonbare bijdrage leveren aan een duurzame economie op het gebied van:
 • duurzame energie; en/of
 • circulaire economie.
 
Artikel 3 Aanvrager en doelgroep
1. Rechtspersonen die activiteiten ontwikkelen die een bijdrage leveren aan de in artikel 2 genoemde doelstelling kunnen voor subsidie in aanmerking komen.
 
2. Het project is gericht op (één van) de volgende doelgroepen:
 • a.
  Bedrijfsleven dat zich richt op het stimuleren van duurzaam produceren en maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen het regionale MKB;
 • b.
  Burgerparticipatie gericht op het bevorderen van duurzame ontwikkeling in Limburg; en/of
 • c.
  Onderwijs gericht op het stimuleren van het (technisch) beroepsonderwijs en de praktische samenwerking met het bedrijfsleven op het gebied van de doelstelling in artikel 2.
 
Hoofdstuk 2 Criteria
Artikel 4 Subsidiecriteria
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:
 • 1.
  De subsidieaanvraag dient vóór indiening door COS Limburg te zijn begeleid.
 • 2.
  Het project vindt plaats op basis van co-creatie, waarbij minimaal één partij in Limburg is gevestigd.
 • 3.
  De doelgroep waarvoor het project bedoeld is, levert een actieve bijdrage aan het eindresultaat van het project.
 • 4.
  Minimaal drie van de volgende zes partijen nemen deel aan het project:
  • Ondernemers en/of ondernemersorganisaties;
  • Burger(organisaties);
  • Onderzoeksinstellingen;
  • Overheid;
  • Onderwijs;
  • Maatschappelijke organisaties (waaronder natuur-, milieu- of klimaateducatie).
 • 5.
  Het project draagt bij aan sociale innovatie.
 • 6.
  Het project is vernieuwend.
 • 7.
  Binnen het project dient actief kennis te worden benut van en te worden uitgedragen via het Knooppunt Duurzaamheid Limburg.
 
Artikel 5 Verplichtingen subsidieontvanger
De subsidieontvanger dient:
 • 1.
  aan het eind van het project een evaluatierapportage op te stellen over (het doorlopen van) het proces alsook over de resultaten. De rapportage wordt binnen de in de subsidiebeschikking opgenomen termijn beschikbaar gesteld aan de Provincie Limburg en het Knooppunt Duurzaamheid Limburg.
 • 2.
  de projectresultaten te borgen, waardoor de projectresultaten ook na afloop van het project beschikbaar zijn voor derden.
 
Artikel 6 Afwijzingsgronden
In aanvulling op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:
 • a.
  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals wordt bedoeld in artikel 2;
 • b.
  de aanvrager geen rechtspersoonlijkheid heeft zoals gesteld in artikel 3;
 • c.
  het project niet gericht is op (één van) de doelgroepen zoals gesteld in artikel 3;
 • d.
  niet wordt voldaan aan (één van) de criteria in artikel 4;
 • e.
  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;
 • f.
  de subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van een onderneming/instelling; en/of
 • g.
  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 10.
HOOFDSTUK 3 Financiële aspecten
Artikel 7 Subsidieplafond
 • 1.
  Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels vast.
 • 2.
  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.
 
Artikel 8 Subsidiebedrag
 • 1.
  Het subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 50% van de totale subsidiabele projectkosten.
 • 2.
  Afwijking van de 50%-cofinancieringsnorm kan uitsluitend plaatsvinden op basis van zwaarwegende argumenten, zoals het grote beleidsmatige belang van een project, dit ter beoordeling van Gedeputeerde Staten.
 • 3.
  Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt maximaal € 50.000,00.
HOOFDSTUK 4 Aanvraagprocedure
Artikel 9 Indienen aanvraag
 • 1.
  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.
 • 2.
  De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).
De volgende bijlagen dienen in ieder geval aan het aanvraagformulier te worden toegevoegd:
 • activiteitenplan;
 • sluitende en gespecificeerde begroting conform format.
 
Artikel 10 Termijn voor indienen aanvraag
De subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en dient uiterlijk 31 december 2016 te zijn ontvangen door de Provincie Limburg. De ontvangststempel (met de datum waarop de aanvraag is binnengekomen en geregistreerd) van de Provincie Limburg is hierbij bepalend.
HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen
Artikel 11 Hardheidsclausule
 • 1.
  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.
 • 2.
  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.
 
Artikel 12 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel
 • 1.
  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
 • 2.
  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat ze van toepassing blijven op aanvragen die vóór die datum zijn ingediend en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.
 • 3.
  Deze Nadere subsidieregels kunnen worden aangehaald als “Nadere subsidieregels DuurzaamDoor 2015-2016”.
 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 16 juni 2015.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl