Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 1598

Gepubliceerd op 27 maart 2015 09:00Subsidieplafonds 2015 voor diverse subsidieregels en beleidsregels
Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 17 maart 2015 hebben vastgesteld:
Subsidieplafonds 2015 voor diverse subsidieregels en beleidsregels
Artikel 1  
Voor het begrotingsjaar 2015 is voor diverse subsidieregels en beleidsregels een subsidieplafond vastgesteld conform het bepaalde in de bijlage. De subsidieregels en beleidsregels zijn te vinden op www.limburg.nl/subsidies>actuele subsidieregelingen.
Het subsidieplafond van de Nadere subsidieregels Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Tenderregeling Midden-Limburg is vastgesteld op € 1.500.000. Het subsidieplafond van de Nadere subsidieregels Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Tenderregeling Zuid-Limburg is vastgesteld op € 724.932,55.
Artikel 2  
1.Subsidieaanvragen in het kader van de in de bijlage genoemde subsidieregels en beleidsregels worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tenzij in de betreffende subsidieregels of beleidsregels is bepaald dat het beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.
2. Indien subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst dan geldt daarbij de datum van ontvangst bij de Provincie Limburg, dat wil zeggen dat de datum van registratie bij de Provincie Limburg bepalend is. Bij persoonlijk afgeleverde subsidieaanvragen ontvangt de indiener een bewijs van ontvangst en dan is de datum op dat bewijs bepalend. Deze aanvragen worden tevens geregistreerd op dezelfde datum. Indien de subsidieaanvraag in de brievenbus van de Provinice Limburg wordt gedeponeerd en derhalve geen bewijs van ontvangst is ontvangen, dan is de datum van registratie bij de Provincie Limburg bepalend.
3. Voor de verdeling van het subsidieplafond is beslissend het tijdstip waarop de aanvraag volledig bij de Provincie ontvangen en geregistreerd is.
4. Indien er meerdere volledige aanvragen op hetzelfde tijdstip bij de Provincie Limburg ontvangen en geregistreerd zijn en deze binnen het subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, zal het binnen het subsidieplafond resterende bedrag naar rato worden verdeeld over deze aanvragen, tenzij in de betreffende subsidieregels of beleidsregels is bepaald dat het resterende beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.
 
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 17 maart 2015.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Bijlage
 
Met dit besluit worden de subsidieplafonds, zoals bedoeld in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en nader uitgewerkt in de diverse subsidieregels en beleidsregels, voor het begrotingsjaar 2015 vastgesteld.
 
Overzicht subsidieplafonds 2015
Nr.
Cluster
Naam Subsidieregeling
Hoogte subsidieplafond
1.
CULT
SUB
Nadere subsidieregels Bibliotheekvernieuwing 2014-2015
1e tranche 2015
€ 300.000
2.
CULT SUB
Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016
Projectsubsidies Talentontwikkeling
Projectsubsidies Internationalisering Limburgs cultuuraanbod
Vouchers Talentontwikkeling
Vouchers Immaterieel erfgoed
Vouchers Cultureel Ondernemerschap
 
€ 80.000
€ 60.000
 
€40.000
€35.000
€20.000
3.
CULT SUB
Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2015
€300.000
4.
CULT
SUB
Nadere subsidieregels Sport 2014-2016
 
Provinciale sportorganisaties
 
Stichting Huis voor de Sport Limburg
Stichting Topsport Limburg
Stichting Basissport Limburg
Stichting Jeugdsportfonds Limburg
Programmalijn Breedtesport en Topsport
 
Sportstimuleringsprogramma’s
Sporttakcoördinatoren
Kansrijke Trainingscentra buiten Sportzone Limburg
Wielerfonds
Programmalijn Sport en Ruimte
 
Sportieve omgevingen
Koplopersprojecten paardensport
Veilige wieleromgeving
Programmalijn Sport en Economie
 
Wielerevenementenplan
Topsportevenementenplan
Sportcongressen
Coördinatie (wieler)evenementen
Programmalijn Sport en Zorg/Welzijn
 
Innovatieve beweegtrajecten en –projecten
 
 
 
 
€ 728.284
€ 300.000
€ 100.000
€ 75.000
 
 
€ 800.000
€ 350.000
€ 125.000
€ 26.000
 
 
€ 150.000
€ 225.000
€ 200.000
 
 
€ 175.000
€ 225.000
€ 25.000
€ 25.000
 
 
€ 260.000
5.
CULT
SUB
Nadere subsidieregels pilot ‘Filmfonds Limburg’
€ 400.000
6.
NAT
SUB
Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied
Soortenbeleid
Recreatieve inrichting in goudgroen
Aanleg zilvergroen
 
€ 1.000.000
€ 300.000
€ 1.000.000
7.
EZ
SUB
Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. betreffende hoofdstuk 2: projecten ter bevordering instroom 45plussers
€ 1.150.000
8.
MOB
SUB
Nadere subsidieregels Verkeerseducatie 2012-2015
€ 325.000
9.
WL
SUB
Nadere subsidieregels Sloop en Onttrekkingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt
€ 9.930.000
10.
CULT
SUB
Nadere subsidieregels Maatschappelijke organisaties 2014-2016
€ 0
11.
CULT
SUB
Nadere subsidieregels Media-innovatie
€ 800.000
12.
WL
SUB
Nadere subsidieregels Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Tenderregeling Midden-Limburg
2e tranche
€ 1.500.000
13.
WL
SUB
Nadere subsidieregels Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Tenderregeling Zuid-Limburg
€ 724.932,55
 
Meerjarige subsidieregelingen
(met vastgestelde subsidieplafonds voor gehele periode)
 
Voor een aantal subsidieregelingen met een meerjarige looptijd zijn subsidieplafonds voor de gehele periode vastgesteld en gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Deze bedragen zijn vermeld in de kolom hoogte subsidieplafond.
 
Voor deze regelingen hoeft niet ieder jaar opnieuw een (resterend) subsidieplafond te worden gepubliceerd.
 
Naam subsidieregeling
Einde looptijd
Hoogte subsidieplafond
Nadere subsidieregels emissiearme taxi’s en bestelauto’s Provincie Limburg
1 oktober 2015
€ 500.000
Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds (LEF)
Geen einddatum
€5.400.000
Nadere subsidieregels asbest eraf zonnepanelen erop Provincie Limburg
Eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok
Agrarisch ondernemingen, voormalige agrarische ondernemingen en loonbedrijven
31 december 2015
 
€ 364.935
€ 851.515
Nadere subsidieregels Implementatie KAR
31 december 2017
€ 785.000
Nadere subsidieregels duurzaamheidsmaatregelen scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen 2014-2015
1 september 2015
€ 1.400.000
Nadere subsidieregels stimulering lokaal bestuur
1 maart 2015
€ 250.000
Nadere subsidierege ls Pr oof of Principle Fonds
1 april 2021
€ 5.850.000
Verordening stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt
Geen einddatum
€ 7.700.000
 

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl