Provincie Utrecht - Beschikking in het kader van de Flora- en Faunawet – provincie Utrecht
Bekendmaking
Beschikking artikel 68, eerste lid, van de Flora- en faunawet van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9 tot en met 18 en 72 van deze wet
Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben aan Stichting Faunabeheereenheid Utrecht te Veenendaal een ontheffing op grond van artikel 68, eerste lid, van de Flora- en faunawet verleend. De ontheffing is verleend voor het gebied provincie Utrecht.
Het betreft een ontheffing voor:
• het doden met het geweer ter ondersteuning van verjaagacties en het schudden, doorprikken en rapen van eieren van de beschermde diersoort knobbelzwaan (Cygnus olor) (besluitnummer : 810C5207).
De ontheffing is verleend op basis van het Faunabeheerplan Utrecht 2014-2019 voor de periode van 1 december 2014 tot 1 september 2019. Aan de ontheffing zijn voorschriften verbonden.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met dinsdag 16 december 2014 tegen de beschikking bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Deze termijn begint te lopen na de datum van verzending.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
 • -
  de naam en het adres van de indiener;
 • -
  de dagtekening;
 • -
  een omschrijving van (het gedeelte van) de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
 • -
  de gronden van het bezwaar (de motivering).
Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
Voorlopige voorziening/schorsing
De beschikking treedt in werking na de datum van verzending. Het indienen van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. Indien bezwaar is gemaakt kan daarom ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Daarbij is een griffierecht verschuldigd.
Informatie
Als u vragen heeft over de inhoud van deze publicatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar op telefoonnummer 030-2582678.
Naar boven