Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2014, 2545Beschikkingen | aanvraag
Provincie Gelderland Flora- en faunawet locatie werkgebied Faunabeheereenheid Gelderland
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij een faunabeheerplan en aanvraag om een ontheffing ingevolge de Flora- en faunawet hebben ontvangen voor schadebestrijding roeken.
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen het faunabeheerplan goed te keuren en de ontheffing te verlenen.
Mogelijkheid van inzien
Het ontwerpbesluit ligt van 14 oktober 2014 tot 25 november 2014 ter inzage bij de receptiebalie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem tijdens de gebruikelijke openingsuren, of kan worden ingezien via de provinciale website (www.gelderland.nl > actueel > bekendmakingen). Kopieën van ter inzage gelegde stukken worden op verzoek toegestuurd. U kunt hiervoor contact opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.
Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland vóór 25 november 2014, onder vermelding van het onderstaand zaaknummer. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het ontwerpbesluit zelf.
Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.
Arnhem, 7 oktober 2014 - zaaknummer 2014-010833
Gedeputeerde Staten van Gelderland