Provincie Zeeland – Wijziging hoofdstuk 6 Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 8 juli 2014, houdende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Gedeputeerde Staten van Zeeland

 • Gelezen het voorstel nr. 14008265: verruiming subsidieregeling "Asbest eraf-zonnepanelen erop" en voorstel nr. 14010273: wijziging Hoofdstuk 6 bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen;

 • Overwegende dat voor verstrekking van subsidies ten behoeve van verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen wijziging nodig is van hoofdstuk 6 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

 • Gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013;

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013:

Artikel I

Artikel 6.1.1 komt te luiden:

Artikel 6.1.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.agrarische onderneming: natuurlijke persoon of rechtspersoon die als economische activiteit gewassen teelt of dieren houdt met als doel deze, of de producten die daaruit voortkomen, te verkopen;

 • b.asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer 12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);

 • c.asbestdak: dak, dakgoot of gevel dat asbest bevat;

 • d.agrarisch bouwblok: perceel met een agrarische bestemming, bedoeld om te worden bebouwd en gebruikt ten dienste van het agrarisch bedrijf;

 • e.gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat beschikt over de volgende certificering ten behoeve van het inventariseren of verwijderen van asbest:

  • 1°.SC 530: Asbestverwijdering;

  • 2°.SC 540: Asbestinventarisatie;

 • f.SO: Standaardopbrengst, zijnde de gestandaardiseerde opbrengst per ha of per dier die met het gewas of de diercategorie gemiddeld op jaarbasis wordt behaald.

 • g.zonnepanelen: photovoltaïsche panelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit

Artikel II

Artikel 6.2.2 komt te luiden:

Artikel 6.2.2

In afwijking van artikel 1.2.1, eerste lid, kan subsidie worden verleend aan:

 • a.een agrarische onderneming;

 • b.een voormalig agrarische onderneming;

 • c.eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.

Artikel 6.2.3 komt te luiden:

Artikel 6.2.3

 • 1.De hoogte van de subsidie bedraagt € 4,50 per m² asbestdak dat gesaneerd wordt, met een maximum van € 15.000,--.

 • 2.De totaal te verlenen subsidie aan een subsidieaanvrager over een periode van drie belastingjaren bedraagt maximaal € 15.000,--.

Artikel III

Artikel 6.3.1 komt te luiden:

Artikel 6.3.1

 • 1.In aanvulling op artikel 1.2.1, tweede lid, wordt subsidie niet verstrekt indien niet wordt voldaan aan de volgende vereisten.

  • a.de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van het asbestdak dat wordt verwijderd en afgevoerd;

  • b.het asbestdak dat wordt verwijderd en afgevoerd, is gelegen op een agrarisch bouwblok in de provincie Zeeland;

  • c.het te verwijderen en af te voeren asbestdak heeft een oppervlakte van ten minste 250 m²;

  • d.de inventarisatie van het te verwijderen asbestdak is uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

  • e.de aanvrager beschikt over de noodzakelijke vergunningen en voldoet ook overigens aan de geldende procedurevoorschriften voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteit en het plaatsen van zonnepanelen;

 • 2.Artikel 1.2.1, tweede lid aanhef en sub c is niet van toepassing voor een subsidie voor verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen.

 • 3.In aanvulling op artikel 1.2.1, tweede lid, wordt subsidie aan een aanvrager als bedoeld in artikel 6.2.2, onder a en onder b, niet verstrekt indien niet wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.sinds 1993 de landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet, ten minste een keer is ingevuld;

  • b.de onderneming op een agrarisch bouwblok wordt of werd uitgeoefend.

 • 4.In aanvulling op artikel 1.2.1, tweede lid, wordt subsidie aan een aanvrager als bedoeld in artikel 6.2.2, onder c, niet verstrekt indien niet wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken is gelegen op het voormalig agrarisch bouwblok;

  • b.het voormalig agrarisch bouwblok na 1 januari 1993 een agrarische bestemming heeft gehad.

Artikel IV

Artikel 6.5.2 komt te luiden:

Artikel 6.5.2

In afwijking van artikel 1.4.2, eerste lid, bevat de aanvraag voor een subsidie voor het verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen ten minste:

 • a.een volledig ingevuld aanvraagformulier 'Asbest eraf – Zonnepanelen erop';

 • b.een asbestinventarisatierapportage conform certificering SC-540 uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

 • c.de noodzakelijke vergunningen of verrichte meldingen ten behoeve van het verwijderen en afvoeren van asbest;

 • d.de noodzakelijke vergunningen of verrichte meldingen voor het plaatsen van zonnepanelen.

 • e.een door de aanvrager getekende offerte of overeenkomst terzake de verwijdering van asbest;

 • f.een door de aanvrager getekende offerte of overeenkomst terzake de zonnepanelen.

 • g.indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 6.2.2, onder a of b, de gegevens van de meest recente landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet;

 • h.indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 6.2.2, onder c, de gegevens van een landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet, in enig jaar na 1993.

Artikel V

Artikel 6.6.1 komt te luiden:

Artikel 6.6.1

 • 1.Gedeputeerde staten stellen het subsidieplafond voor subsidies voor het verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen voor de periode van 1 juli 2013 tot 1 september 2015 vast op € 833.280,--

 • 2.Van het subsidieplafond, als bedoeld in het eerste lid, is maximaal 30 procent van het totale plafond ofwel € 249.984,-- beschikbaar voor subsidies ten behoeve van aanvragers als bedoeld in artikel 6.2.2, onder c.

Artikel VI

Artikel 6.8.2 komt te luiden:

Artikel 6.8.2

Voor de aanvrager van een subsidie ten behoeve van het verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen gelden in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.het verwijderen en afvoeren van het asbestdak wordt uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

 • b.de aanvrager plaatst zonnepanelen;

 • c.de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een asbestvrij dak;

 • d.de te plaatsen zonnepanelen hebben een capaciteit van tenminste 5 kilowatt-piek;

 • e.de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een dak van een gebouw dat gelegen is op dezelfde bedrijfslocatie als het te verwijderen en af te voeren asbestdak;

 • f.de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geplaatst;

 • g.de aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

 • h.de aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen, bedoeld in het vorige onderdeel, in het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra deze in werking is getreden;

 • i.de aanvrager geeft goedkeuring aan gedeputeerde staten tot inzage in de gegevens van het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra deze in werking is getreden.

Artikel VII

Artikel 6.8.3 komt te luiden:

Artikel 6.8.3

Het verwijderen van de asbest en het plaatsen van zonnepanelen dient ten laatste op 31 oktober 2015 te zijn uitgevoerd.

Artikel VIII

Artikel 6.10.2 komt te luiden:

Artikel 6.10.2

De bijzondere bepalingen ten behoeve van het verwijderen van asbest en plaatsen van zonnepanelen treden in werking met ingang van 1 juli 2013 met uitzondering van:

 • a.de artikelen 6.1.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.5.2, 6.6.1, 6.8.2, 6.8.3, welke in werking treden met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 juli 2014;

 • b.artikel 6.2.3, eerste lid inzake de verhoging van het subsidiebedrag per m2, welke verhoging in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 juli 2013.

De bepalingen van hoofdstuk 6 vervallen met ingang van 1 januari 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 8 juli 2014.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 11-07-2014

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven