Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-A nr. A

35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019

35 000 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2019

A1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2018

Hierbij bied ik u het Mirt Overzicht 20192 en het Deltaprogramma 20193 aan. Beide documenten worden jaarlijks op Prinsjesdag aangeboden aan de Staten-Generaal als bijstukken bij de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

MIRT Overzicht 2019

Het MIRT Overzicht 2019 geeft inzicht in de achtergrond, de stand van zaken en de planning van de fysiek-ruimtelijke rijksprojecten en rijksprogramma’s die opgenomen zijn in de begroting van IenW (Infrastructuurfonds en Deltafonds).

Het overzicht is online ook via www.mirtoverzicht.nl beschikbaar.

Deltaprogramma 2019

Het Deltaprogramma 2019 «Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering» presenteert de voortgang van de uitvoering van het werk aan de delta. Het gaat in op de uitwerking en de uitvoering van de deltabeslissingen, de voorkeursstrategieën en de Deltaplannen voor Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie met de programmering van de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen. Tevens maken drie adviezen van de Deltacommissaris en de bijbehorende kabinetsreactie onderdeel uit van het Deltaprogramma 2019. De online publicatie is te vinden via www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Letter A heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 35 000 A.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 163728.

X Noot
3

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 163728.