Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-201734388 nr. C

34 388 Regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de veiligheid en de integriteit van elektronische informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving en regels over het melden van ernstige inbreuken (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity)

C BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2017

In het voorlopig verslag inzake het bovenvermelde voorstel vroegen de leden van de fracties van de VVD en D66 voor welke aanbieders, producten en diensten de in het voorstel opgenomen meldplicht gaat gelden. In de memorie van antwoord (paragraaf 4) heb ik uiteengezet dat die aanbieders, producten en diensten worden aangewezen bij algemene maatregel van bestuur (amvb). Daarbij kondigde ik aan om u de in die amvb opgenomen tabel toe te sturen zodra de amvb in consultatie is gegaan. Die consultatie is onlangs gestart.1 De tabel treft u aan in de bijlage bij deze brief.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

Bijlage bij brief aan Eerste Kamer over wetsvoorstel 34 388

Tabel meldplicht cybersecurity, consultatieversie 19 april 2017

Sector

Vitale aanbieder

Product of dienst

Drinkwater

Drinkwaterbedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drinkwaterwet

Het leveren van deugdelijk drinkwater door middel van een openbare drinkwatervoorziening

Energie

• De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, aangewezen op grond van artikel 10, tweede lid, of 14 van de Elektriciteitswet 1998

• De regionale netbeheerders, aangewezen op grond van artikel 10, negende lid, 13, eerste lid, of 14 van de Elektriciteitswet 1998

Transmissie en distributie van elektriciteit

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet, aangewezen op grond van artikel 2, eerste lid, van de Gaswet

Transmissie en distributie van gas

Nucleair

Houder van een vergunning als bedoeld in artikel 15, onderdeel b, van de Kernenergiewet

De bescherming van inrichtingen, waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen of inrichtingen, waarin kernenergie kon worden vrijgemaakt, splijtstoffen konden worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen werden opgeslagen

Bedrijf vallend onder het Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet, Bedrijf vallend onder het Toepassingsbesluit 24 september 1971/nr.671/524

• De bescherming van inrichtingen, waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen of inrichtingen, waarin kernenergie kon worden vrijgemaakt, splijtstoffen konden worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen werden opgeslagen

• Het waarborgen van de beveiliging en geheimhouding van gegevens, welke noodzakelijk zijn voor het scheiden van verschillende in splijtstof voorkomende uraniumisotopen met gebruikmaking van gasultracentrifuges en het produceren van hulpmiddelen en materialen, welke zijn benodigd voor het scheiden van verschillende in splijtstof voorkomende uraniumisotopen met gebruikmaking van gasultracentrifuges

Financieel

Financiële instellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, aangewezen bij besluit van De Nederlandsche Bank N.V.

Het afwikkelen van:

• toonbankbetalingsverkeer

• massaal giraal betalingsverkeer

• hoogwaardig betalingsverkeer

• effectenverkeer

Elektronische communicatienetwerken en -diensten/ICT

Een aanbieder van een elektronisch communicatienetwerk of -dienst die een netwerk- of informatiesysteem beheert dat direct of indirect wordt gebruikt ten behoeve van het verlenen van een telefoon-, sms- of internettoegangsdienst aan minimaal 1.000.000 eindgebruikers

Het verlenen van een telefoon-, sms- of internettoegangsdienst

Een aanbieder van een internetknooppunt als bedoeld in artikel 4, onder 13, van Richtlijn (EU) 2016/1148 met een totale poortcapaciteit van minimaal 8 terabits per seconde

Het uitwisselen van internet- en dataverkeer

Mainport Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Het afwikkelen van scheepvaartverkeer

Mainport Schiphol

• Schiphol Group

• Luchtverkeersleiding Nederland

• Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC)1

• Aircraft Fuel Supply B.V.

• Koninklijke marechaussee

• elke luchtvaartmaatschappij met minimaal 25% van het totaal aantal vliegbewegingen op Schiphol in een kalenderjaar

Een veilige en vlotte vlucht- en vliegtuigafhandeling

Keren en Beheren

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu

De bij besluit van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen waterkeringen of onderdelen daarvan

Digitale Overheid (Rijk)

PM [interne besluitvorming rijksoverheid tijdens de consultatie]

PM

X Noot
1

In het kader van het traject Schiphol vitaal wordt nog beoordeeld of het MUAC moet worden aangemerkt als vitale aanbieder. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit het geval zijn.


X Noot
1

Zie ook www.internetconsultatie.nl/besluitmeldplichtcyber. De consultatie is gestart op 19 april 2017 en loopt tot 17 mei 2017.