34 351 Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)

Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2017

Met de brief van 6 september jl. heeft mijn ambtsvoorganger antwoorden gegeven op de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over »het bericht dat een zieke die zijn baan verliest niet «gestraft» mag worden met een lagere WW-uitkering».1 Hierin is toegelicht dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: UWV) onderzoekt met ingang van welke datum en op welke manier de voorgenomen wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen (hierna: Dagloonbesluit) waarmee het dagloonverlagende effect van ziekte teniet wordt gedaan, kan worden toegepast op de nieuwe aanvragen om een WW-uitkering. Tevens is aangekondigd dat een wijziging van de Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen (hierna: Tijdelijke regeling) in voorbereiding is en dat over de inhoud van de regeling en de termijn waarop het UWV hieraan uitvoering kan geven, nog overleg plaatsvindt met het UWV. Hierbij wil ik uw Kamer informeren over de stand van zaken.

Nieuwe wijziging van het Dagloonbesluit

Het Dagloonbesluit wordt zodanig gewijzigd dat het dagloon van de WW-gerechtigde, die wegens ziekte minder inkomen heeft ontvangen in de dagloonreferteperiode, niet meer lager is als gevolg van ziekte. Deze wijziging gaat niet alleen gelden voor de werknemer die het loon tijdens ziekte doorbetaald heeft gekregen van zijn werkgever, maar ook voor de werknemer die een ZW-uitkering van minder dan 100% (van het ZW-dagloon) heeft ontvangen.

In de voorgenomen wijziging van het Dagloonbesluit wordt opgenomen dat:

  • de ZW-uitkering (X% van het ZW-dagloon), die wordt ontvangen in de referteperiode van het WW-dagloon, wordt opgehoogd door te vermenigvuldigen met 100/X;

  • wanneer er in de referteperiode van het WW-dagloon loonaangiftetijdvakken zitten, waarin de werknemer als gevolg van ziekte de bedongen arbeid niet heeft kunnen verrichten en waardoor er minder loon is ontvangen, dan wordt een vervangend aangiftetijdvak binnen die referteperiode in aanmerking genomen waarin er geen sprake is van minder loon vanwege ziekte.

Ik verwacht de wijziging van het Dagloonbesluit medio 2018 te kunnen publiceren.

Het UWV heeft mij laten weten dat de uitvoeringspraktijk al vanaf 1 december 2017 rekening houdt met deze wijziging. Dat betekent dat de nieuwe WW-aanvragen – met een 1e werkloosheidsdag op of na 1 december 2017 – conform de voorgenomen regelgeving worden afgehandeld. Dit zal gedurende de eerste periode een volledig handmatige beoordeling vergen van het UWV. In augustus 2018 worden een aantal systeemaanpassingen doorgevoerd, waarmee de aanvragen deels geautomatiseerd kunnen worden afgehandeld. Helaas is het ook dan nog niet mogelijk om het proces geheel te automatiseren. Met name de bepaling met welk percentage de Ziektewetuitkering in de dagloonreferteperiode moet worden opgehoogd, blijft vooralsnog een handmatig proces. Ik zal samen met het UWV gaan verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een geheel geautomatiseerde uitvoering van deze wijziging van het Dagloonbesluit.

Wijziging van de Tijdelijke regeling

Tevens is voorzien in een eenmalige tegemoetkoming voor de doelgroep. In de voorgenomen wijziging van de Tijdelijke regeling wordt opgenomen dat:

  • recht bestaat op een eenmalige tegemoetkoming voor werknemers die in de periode vanaf 1 juli 2015 tot 1 december 2017 recht op een WW-uitkering hebben gekregen en tijdens de referteperiode van het dagloon een ZW-uitkering (van minder dan 100% van het ZW-dagloon) of minder loon van hun werkgever wegens ziekte hebben ontvangen;

  • er een ondergrens geldt van meer dan 7% van het verschil tussen het herziene dagloon (herberekend conform de nieuwe bepalingen in het Dagloonbesluit) en het oorspronkelijke dagloon (zoals het WW-dagloon in 1e instantie voor de betreffende WW-gerechtigde is vastgesteld op grond van het Dagloonbesluit zoals dat luidde vanaf 1 juli 2015);

  • de werkloze werknemer in de dagloonreferteperiode in totaal meer dan 12 weken ziek moet zijn geweest en daardoor minder loon heeft gehad (ZW-uitkering van minder dan 100% ZW-dagloon of minder loon vanwege ziekte);

  • er een vast indexeringspercentage geldt; en

  • het UWV een bevoegdheid krijgt tot matiging van het bedrag van de eenmalige tegemoetkoming om in uitzonderingsgevallen bovenmatige compensatie te voorkomen.

Ik verwacht de wijziging van de Tijdelijke regeling eveneens medio 2018 te kunnen publiceren.

In tegenstelling tot de werkwijze bij de vaststelling van de eerdere eenmalige tegemoetkoming voor flexwerkers, herintreders en starters en de zogenoemde herlevers, is het voor het UWV bij deze groep helaas niet mogelijk om de betrokken WW-gerechtigden automatisch te selecteren. Dit betekent dat WW-gerechtigden zich zelf moeten melden bij het UWV wanneer zij menen dat zij voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van een eenmalige tegemoetkoming.

Hiertoe zal het UWV op zijn website een registratiesysteem openstellen. Betrokkenen kunnen zich gedurende een afgebakende periode (naar verwachting vanaf 1 januari 2018 tot en met medio 2018) op de website melden. Na sluitingsdatum van deze registratieperiode zal het UWV starten met de beoordeling van het recht op en vaststelling van de hoogte van de eenmalige tegemoetkoming. Dat zal vermoedelijk betekenen dat de betalingen van de eenmalige tegemoetkoming voor deze groep in de laatste helft van 2018 zullen gaan plaatsvinden. In de situatie dat betrokkene op dat moment nog een recht heeft op WW-uitkering, zal het dagloon van die nog lopende WW-uitkering worden aangepast.

Herziening dagloon WW-uitkering

Inmiddels heeft het UWV op verzoek voor zo’n 150 WW-gerechtigden naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 19 juli 20172 het dagloon van hun WW-uitkering herzien. Daarnaast geeft het UWV in telefonische contacten met WW-gerechtigden informatie over de mogelijkheid om hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen. Ook op de website van het UWV zal hierover nadere informatie worden opgenomen.

Inspanningen UWV

Ik vind het belangrijk te vermelden dat deze – en voorgaande – aanpassingen in de uitvoeringspraktijk van de dagloonberekening van WW-uitkeringen en de berekeningen en betalingen van de eenmalige tegemoetkoming aan de verschillende groepen WW-gerechtigden, een grote uitdaging waren en nog zijn voor het UWV. Zoals bekend zal het UWV in januari 2018 voor de zogenoemde herlevers het dagloon aanpassen en vanaf april 2018 wordt de eenmalige tegemoetkoming voor deze groep WW-gerechtigden uitbetaald. Nadat deze werkzaamheden zullen zijn afgerond, zal het UWV medio 2018 de handmatige berekening van de eenmalige tegemoetkoming en aanpassing van het dagloon gaan oppakken.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen II 2016/17, nr. 2661.

X Noot
2

ECLI:NL:CRVB:2017:2406.

Naar boven