Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834270 nr. 33

34 270 Uitvoering Wet raadgevend referendum

Nr. 33 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE KIESRAAD

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 mei 2018

Ter voldoening aan artikel 38, tweede lid, van de Wet raadgevend referendum deel ik u mede dat ik, als voorzitter van het centraal stembureau voor het houden van een referendum, het inleidend verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de Wet van 27 maart 2018, houdende wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (Stb. 2018, nr. 95), heb toegelaten. Met betrekking tot deze wet zijn in totaal 44.584 verzoeken ingediend, waarvan 41.887 verzoeken als geldig en 2.697 verzoeken als ongeldig zijn aangemerkt. De controle van de verzoeken heeft plaatsgevonden door middel van een steekproef overeenkomstig de artikelen 7 t/m 9 van het Besluit raadgevend referendum.

Ter voldoening aan artikel 38, tweede lid, van de Wet raadgevend referendum deel ik u voorts mede dat ik de inleidende verzoeken tot het houden van een raadgevend referendum over onderstaande wetten niet heb toegelaten, omdat hiervoor niet het wettelijk voorgeschreven aantal van 10.000 verzoeken is ingediend.

Wet

Verzoeken

Beslisdatum

Wet houdende goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Kamerstuk 34 424, nr. 2)

1

02-05-2018

Wet van 28 maart 2018 tot herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2018) (Stb. 2018, nr. 106)

3

02-05-2018

Wet van 28 maart 2018 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband met het vergroten van de transparantie van het toezicht op financiële markten (Wet transparant toezicht financiële markten) (Stb. 2018, nr. 102)

1

02-05-2018

Wet tot wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict (Kamerstuk 34 737, nr. 2)

1

02-05-2018

Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (Stb. 2018, nr. 94)

2

26-04-2018

Wet van 14 maart 2018 tot wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep) (Stb. 2018, nr. 87)

2

20-04-2018

Rijkswet inzake goedkeuring van de op 18 oktober 2013 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8) (Trb.  2014, nrs. 46 en 144).

1

20-04-2018

Wet van 21 februari 2018, houdende regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun) (Stb. 2018, nr. 75)

1

28-03-2018

De voorzitter van het centraal stembureau voor het houden van een referendum, J.G.C. Wiebenga