34 233 Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Nr. 63 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 15 februari 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 13a, eerste lid, voor «vergoeding» ingevoegd: passende.

Toelichting

De indieners van dit amendement regelen dat in het voorgestelde artikel 13a wordt omschreven dat de zorgverzekeraar in zijn modelovereenkomst opneemt dat de vergoeding via het Zvw-pgb passend is. Het is van belang dat het budget toereikend is om de verzekerde de zorg te kunnen laten inkopen en betalen die hij redelijkerwijs nodig heeft. De omvang van het budget wordt bepaald door de behoefte aan zorg en de kosten daarvan. De hoogte van de vergoeding van de kosten wordt op de gebruikelijke manier bepaald en dient, rekening houdend met de gangbare tarieven, passend te zijn. Eerst dan vervult de zorgverzekeraar zijn zorgplicht.

Dik-Faber Otwin van Dijk

Naar boven