34 233 Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Nr. 41 AMENDEMENT VAN DE LEDEN POTTERS EN OTWIN VAN DIJK

Ontvangen 9 februari 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 13a, derde lid, vervangen door de volgende twee leden:

  • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de voorwaarden die aan de verzekerde of diens vertegenwoordiger worden gesteld om in aanmerking te komen voor een Zvw-pgb.

  • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot:

    • a. de inhoud van de zorg waarvoor een Zvw-pgb wordt verstrekt;

    • b. het uitzonderen van vormen van zorg of overige diensten van het Zvw-pgb;

    • c. het met een Zvw-pgb vergoeden van andere vormen van zorg of overige diensten die onmiddellijk samenhangen met verpleging en verzorging die niet gepaard gaat met verblijf in verband met geneeskundige zorg;

    • d. de mate van vergoeding die de zorgverzekeraar de verzekerde ten minste moet of ten hoogste mag bieden.

II

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

In artikel 124 wordt na «artikelen 11, derde of vierde lid,» ingevoegd: 13a, derde lid of vierde lid,.

Toelichting

Met dit amendement beogen de indieners te bepalen dat de voorwaarden aan de persoon van de verzekerde of zijn vertegenwoordiger bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden vastgelegd, zodat aan de voorkant duidelijkheid is welke verzekerden in aanmerking komen voor een Zvw-pgb zoals ook in andere zorgwetten is bepaald. Daarbij gaat het in ieder geval om voorwaarden die bepalen dat de verzekerde in staat is te achten op eigen kracht of met hulp van een vertegenwoordiger, de aan het Zvw-pgb verbonden taken en verplichtingen op verantwoorde wijze uit te voeren en dat de verzekerde in staat is te achten op eigen kracht of met hulp van een vertegenwoordiger de door hem verkozen zorgaanbieders aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen zodat op een doelmatige wijze wordt voorzien in toereikende zorg van goede kwaliteit.

Over de voorwaarden aan de inhoud van de zorg waarvoor de verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld, als uit bevindingen van de Nederlandse Zorgautoriteit en de monitor, waarvan de eerste in het voorjaar van 2016 beschikbaar komt, blijkt dat dit nodig is.

De indieners vinden het gewenst dat de bij de bestuurlijke afspraken betrokken partijen – Per Saldo en Zorgverzekeraars Nederland – bij het opstellen van de algemene maatregel van bestuur betrokken worden.

Daarnaast wordt een voorhangbepaling voor de betreffende algemene maatregel van bestuur geïntroduceerd.

Potters Otwin van Dijk

Naar boven